Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

wiadomoĂci 33,9% wyniosły w Polsce w 2017 r. wpływy podatkowe w relacji do PKB – wynika ze statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (to poniżej średniej wśród państw należących do OECD) W SKŁAD CENTRUM , zlokalizo- wanego na działce o powierzchni 35 tys. m 2 , wejdzie m.in . magazyn wyso- kiego składowania o powierzchni 24 tys. m 2 , który z uwagi na nowoczesne rozwiązania informatyczne stanie się unikatowym przedsięwzięciem i sta- nowić będzie jeden z najnowocześniej- szych obiektów realizowanych w regio- nie warmińsko-mazurskim, a ponadto zaplecze socjalne dla pracowników, pomieszczenia biurowe oraz parkingi dla samochodów osobowych i ciężaro- wych. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2018 r., a oddanie obiektu do użytku planowane jest na pierwszą połowę br. Stworzenie nowego Centrum Dystry- bucji jest kolejnym krokiem w realizacji strategii dynamicznego rozwoju spółki oraz zwiększenia elastyczności serwisu dla naszych klientów. Warto podkreślić, że magazyn tej wielkości jest unikatową inwestycją w naszym regionie i będzie to jeden z najnowocześniejszych obiek- tów wykorzystujący w swoich procesach roboty, systemy wysokiego składowania palet, specjalistyczne wózki wysokiego składowania oraz indywidualizowane wózki kompletacji poziomej – mówi Piotr Wójcik, prezes Zarządu Meble Wójcik. W oficjalnej uroczystości wzięli udział m.in . Sylwester Sadowski – wice- wojewoda warmińsko-mazurski, Witold Wróblewski – prezydent Elbląga, Maciej Romanowski – starosta elbląski, Jerzy Wilk – poseł na Sejm, Jan Bobek – prze- wodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Marek Pruszak – przewodniczący Rady Miasta Elbląg. d Nowa inwestycja Meble Wójcik 16 listopada w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego Żuławska, przy trasie szybkiego ruchu S7 Gdańsk-Warszawa, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Dystrybucyjnego – nowej inwestycji firmy MebleWójcik. 18 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019 Akt erekcyjny budowy Centrum Dystrybucyjnego Meble Wójcik podpisują Leszek i PiotrWójcikowie. NOWA LINIA FLOAT w Dąbrowie Gór- niczej wyposażona jest w nowoczesny sys- temredukcjiemisjitlenkówazotu,zużywać będzie o 20%mniej energii, a jej wydajność to 900 ton szkła Planiclear dziennie. Linia ta pozwoli produkować szkło o grubości od 1,4 mm i szerokości do 4,9 m. Dzięki tej inwestycji Saint-Gobain w Polsce zwiększy swój potencjał produkcji szkła float zarów- no dla sektora budownictwa, jak i dla prze- mysłu motoryzacyjnego o 25%. Warto zaznaczyć, że w Dąbrowie Gór- niczej, oprócz dwóch linii produkcji szkła float, Saint-Gobain ma także linię produk- cji luster, oraz linie produkcji szkła powle- kanego i szkła laminowanego. Chciałbym wyrazić dumę, że jestem tu dziś z wami, aby uczestniczyć w inaugura- cji tej nadzwyczaj nowoczesnej linii – po- wiedział podczas uroczystości otwarcia François-Xavier Moser, prezes Saint-Go- bain w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. – Ta inwestycja o wartości 85 mln euro pokazuje, że Polska jest ważnym krajem w strategii rozwoju Saint-Gobain. Rozpo- częliśmy tu swoją działalność przemysłową w 1994 r. Dziś zatrudniamy ponad 7 tys. pracowników i mamy 25 zakładów produk- cyjnych. Można więc śmiało powiedzieć, że nasza pozycja na rynku polskim jest bardzo silna. Produkcja szkła, to działalność, z któ- rej Saint-Gobain słynie już od 350 lat! Dzia- łalność, która wspaniale wpisuje się w misję naszej Grupy. Tworzymy, produkujemy i dystrybuujemy produkty i rozwiązania podnoszące jakość życia codziennego, wszę- dzie tam, gdzie mieszkamy i przebywamy. d NOWY SALON ma blisko 11 tys. m 2 powierzchni całkowitej. W nowym salonie powstało 80 boksów z przykła- dowymi aranżacjami wnętrz. Wokół sklepu powstało też 246 miejsc par- kingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zadowolenia z zakończenia budowy nie ukrywają przedstawiciele marki. Dynamiczny rozwój naszej sieci jest bezpośrednio skorelowany ze strategią fir- my, która zakłada rozwój punktów sprze- daży o 2-3 salony rocznie. Cieszę się, że nasza marka zaznacza coraz silniej swo- ją obecność w rejonie Polski zachodniej – komentuje Przemysław Gurban, dy- rektor operacyjny salonów Agata. W nowym salonie marki Agata za- trudnienie na różnych stanowiskach znalazło blisko 100 osób. d Saint-Gobain zwiÚksza potencjaï produkcyjny Najnowsza inwestycja Grupy Saint-Gobain w Polsce – modernizacja linii produkcji szkła float w hucie w Dąbrowie Górniczej – to kolejny dowód na konsekwentne wdrażanie w Grupie innowacyjnych, zaawansowanych technologii, które wyprzedzają obecną rzeczywistość i obowiązujące normy, a także sprzyjają poszanowaniu środowiska. Kolejny salon Agaty 30 listopada w Lubinie oficjalne otwarty został kolejny salon sieci Agata. To 26. w Polsce punkt sprzedaży należący do firmy. Realizacja inwestycji jest wynikiem długofalowego planu strategicznego marki. Salon w Lubinie to 26. placówka handlowa sieci Agata.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=