Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

branĝa X fundusze europejskie 30 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019 J ak wynika z danych Ministerstwa Inwesty- cji i Rozwoju wygene- rowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, dotychczaso- wa wartość dofinansowania unijnego w perspektywie 2014-2020 wyniosła w sumie 369,3 mld zł (stan do 9 grud- nia 2018 r.). Po unijne pieniądze chętnie sięgają przedsiębiorcy. Jak mówią staty- styki, są drugą obok samorządów grupą, która najbardziej korzysta z funduszy europejskich. W najbliższych miesią- cach będą oni mogli starać się o kolejne środki. W 2019 r. bogatą ofertę wspar- cia dla badań i innowacji oraz podno- szenia konkurencyjności firm zapewni program Inteligentny Rozwój. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw: lubelskiego, podlaskie- go, podkarpackiego, świętokrzyskiego Wnadchodzącym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty konkursów na pozyskanie unijnych dotacji. Fundusze europejskie będzie można otrzymać m.in . na budowę centrów badania i rozwoju, pokrycie kosztów uzyskania i ochrony prawwłasności czy na opracowanie nowego projektu wzorniczego. Przyglądamy się, które konkursy programów Inteligentny Rozwój i PolskaWschodnia warto wziąć pod uwagę. Nie przegap! Fundusze europejskie wb2019 roku A n n a R a d u c h a - R o m a n o w i c z Dziaïanie 1.2 Internacjonalizacja M¥P Poddziaïanie 1.3.1 Wdraĝanie innowacji przez M¥P Poddziaïanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez M¥P Dziaïanie 1.4. Wzór na konkurencjÚ Dziaïanie 1.4. Wzór na konkurencjÚ Ogïoszenie konkursu: styczeñ 2019br.; rozpoczÚcie naboru wniosków: luty 2019br.; zakoñczenie naboru wniosków: wrzesieñ 2019br. Ogïoszenie konkursu: marzec 2019br.; rozpoczÚcie naboru wniosków: kwiecieñ 2019br.; zakoñczenie naboru wniosków: maj 2019br. Ogïoszenie konkursu: styczeñ 2019br.; rozpoczÚcie naboru wniosków: luty 2019br.; zakoñczenie naboru wniosków: kwiecieñ 2019br. IbEtap: ogïoszenie konkursu: kwiecieñ 2019br.; rozpoczÚcie naboru wniosków: czerwiec 2019br.; zakoñczenie naboru wniosków: lipiec 2019br. II Etap: ogïoszenie konkursu: 24 kwietnia 2018br.; rozpoczÚcie naboru wniosków: 30 maja 2018br.; zakoñczenie naboru wniosków: 31 maja 2019br. II Etap: ogïoszenie konkursu: kwiecieñ 2019br.; rozpoczÚcie naboru wniosków: maj 2019br.; zakoñczenie naboru wniosków: lipiec 2020br. Kompleksowe, indywidualne, proğlowane pod odbiorcÚ wsparcie zwiÈzane zbopracowaniem ibprzygotowaniem do wdroĝenia nowego modelu biznesowego wbM¥P zwiÈzanego zbinternacjonalizacjÈ ich dziaïalnoĂci. Wsparcie projektów prowadzÈcych do stworzenia innowacyjnych produk- tów poprzez wdroĝenie (wïasnych lub nabytych) wyników prac B+R. Wsparcie konsorcjów M¥P na stworzenie innowacyjnych produktów sieciowych. Wsparcie dla M¥P na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Wsparcie M¥P na wdroĝenie strategii wzorniczej opracowanej wbramach Ibetapu (tj. wdroĝenie rekomendacji zbaudytu wbcelu wprowadzenia innowacji produktowej). PARP PARP PARP PARP PARP Numer i nazwa Dziaïania/Poddziaïania Planowane terminy konkursów Typ projektów Instytucja ogïaszajÈca konkurs *½RÓD’O: HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW ObDOFINANSOWANIE WbTRYBIE KONKURSOWYM DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA NA 2019bR. (OBOWIkZUJkCY OD 26 LISTOPADA 2018 R.). WYBRANE KONKURSY POPW Wb2019 R.* Fot. Pixabay.com

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=