Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2019

branĝa X fundusze europejskie 32 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2019 I nteligentne specjalizacje to ta- kie dziedziny życia, gospodarki i nauki, które można uznać za kluczowe dla rozwoju danego re- gionu. Ponadto sprawiające, że dane wo- jewództwo ma szansę być w nich liderem zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich rozwój ma realnie wpłynąć nie tylko na wzrost konkurencyjności gospodarczej danego regionu, ale także na podniesie- nie innowacyjności przedsiębiorstw czy zwiększenie liczby zatrudnienia. Posia- danie inteligentnych specjalizacji jest warunkiem uruchomienia dla danego programu środków na badania, rozwój i innowacje. Działalność gospodarcza objęta którąś z inteligentnych specjalizacji ma uprzywi- lejowaną pozycję w pozyskiwaniu dotacji. Ubiegający się o fundusze mogą korzystać zarówno ze wsparcia zwrotnego (tj. po- życzki, poręczenia), jak też bezzwrotnego (dotacje, bony, vouchery). MEBLE – INTELIGENTNA SPECJALIZACJAWARMII I MAZUR Jak już wspomniano, jedną z trzech inteligentny specjalizacji wyznaczonych przez województwo warmińsko-mazur- skie jest drewno i meble. Obok niej zna- lazły się jeszcze ekonomia wody i żyw- ność wysokiej jakości. Wprzypadku tego regionu postawiono zatem na dziedziny ugruntowane, wynikające z tradycji, a także walorów krajobrazowych tych terenów. Dlaczego drewno i meble? Chociażby dlatego, że lasy stanowią 1/3 powierzch- ni regionu. Co więcej przemysł drzewny i meblarski zatrudnia tu ponad 30 tys. ludzi. Jest tu także ponad tysiąc mniej- szych i większych przedsiębiorstw zaj- Kluczowym elementem, który pozwala w aktualnej perspektywine funduszowej na lata 2014-2020 sięgać m.in . po środki unijne w formie bezzwrotnych dotacji, są tzw. inteligentne specjalizacje. Wskazać je musiało każde z 16 polskich województw. Warmińsko-mazurskie za takie uznało m.in . drewno i meble. Mazurski raj dla meblarzy M a r t a B o r o w s k a WYBRANE PROJEKTY FINANSOWANE ZbFUNDUSZY UE WbRAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI”SKO-MAZURSKIEGO Rema Szynaka Meble Oristo Mebelux Extom-Meble Zakïad Meblowy Layman Opracowanie nowatorskiej pilarki panelowej zbprzesuwnym agregatem tnÈcym Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego –bwzrost kompetencji badawczych Szynaka-Meble Wdroĝenie systemu wspomagania procesów produkcyjnych wbOristo Internacjonalizacja dziaïalnoĂci Mebelux Wzrost internacjonalizacji ğrmy Extom-Meble poprzez wdroĝenie innowacji procesowej Wdroĝenie wyników prac badawczo- -rozwojowych wbZakïadzie Meblowym Layman wbElblÈgu Projekt bÚdzie polegaï na opracowaniu pierwszej wbPolsce pilarki panelowej (pilarka do rozcinania pïyt) zawierajÈcej innowacyjne rozwiÈzania. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badañ obejmujÈcych tematykÚ przecinania materiaïów pïytowych zbmateriaïów drewnopochodnych (pïyty wiórowe, pïyty pilĂniowe (MDF, HDF), sklejki itp.) jako podstawowego procesu wykonywanego przez pilarki panelowe oraz procesu podawania materiaïu, który wpïywa na gïówne charakterystyki dotyczÈce jakoĂci wykonywanych przez urzÈdzenie operacji technologicznych. Wbdrugim etapie projektu zaplanowano przeprowadzenie prac rozwojowych majÈcych na celu implementacjÚ wiedzy uzyskanej wbpierwszym etapie wbcelu stworzenia ostatecznego prototypu urzÈdzenia. Realizowany projekt polegaÊ bÚdzie na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jego wyposaĝeniu wbnowoczesnÈ infrastrukturÚ technicznÈ, która umoĝliwi wprowadzenie nowych wyrobów zbszeroko rozumianego asortymentu meblowego zbudoskonaleniami na poziomie cech funkcjonalnych, specyğkacji technicznej oraz zastosowania innowacyjnych technik wytwarzania komponentów. Dodatkowym obszarem dziaïalnoĂci rozwojowej wynikajÈcej zbrealizacji projektu bÚdÈ prace prowadzÈce do uzyskania nowej funkcjonalnoĂci mebli dzieciÚcych. Projekt bÚdzie polegaï na wdroĝeniu systemu wspomagania procesów produkcyjnych. Zakres rzeczowy projektu polega na wykonaniu dziaïañ przygotowawczych –bopracowaniu biznes planu, zakupie sprzÚtu abnastÚpnie przeprowadzeniu caïoĂciowego wdroĝenia systemu wraz zbprzeszkoleniem pracowników. Przedmiotem projektu jest zakup centrum obróbczego sterowanego numerycznie zbfunkcjÈ okleinowania wÈskich pïaszczyzn krzywoliniowych. Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja ğrmy dziÚki wdroĝeniu innowacyjnej technologii poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej. Pozwoli ona na praktyczne wdroĝenie technologii wbzakresie projektowania ibprodukcji róĝnego typów mebli. Projekt dotyczy realizacji inwestycji zwiÈzanej zbwdroĝeniem wyników prac B+R, prowadzonych przez ibpod nadzorem wykwaliğkowanej kadry naukowej wbobszarze inteligentnej specjalizacji „Drewno ibmeblarstwo”. Projekt ma sïuĝyÊ wprowadzeniu na rynek nowych, innowacyjnych produktów, których kluczowym elementem/wyróĝnikiem bÚdzie ïÈcznik nadajÈcy nowe walory jakoĂciowe produktom –bprzede wszystkim trwaïoĂÊ, odpornoĂÊ na czynniki zewnÚtrzne oraz zdecydowanie usprawniajÈce montaĝ. FIRMA NAZWA PROJEKTU OPIS mujących się wyłącznie produkcją me- bli. Zatrudniają one ponad 12 tys. osób. Wszystkie te dane plasują region w pol- skiej, ale i europejskiej czołówce jeśli chodzi o produkcję mebli. Meble lub też elementy do nich produkują w warmiń- sko-mazurskim zarówno małe, lokalne stolarnie czy tartaki, jak i duże firmy, np. Szynaka Meble, Meble Wójcik czy DFM. KTÓRE BRANŻE MOGĄ SKORZYSTAĆ? Do inteligentnej specjalizacji „drew- no i meble” w województwie warmiń- sko-mazurskim zaliczono te wszystkie branże, dla których podstawowym su- rowcem jest drewno. Są to zatem firmy przetwórcze, producenci mebli, a także firmy zajmujące się ich sprzedażą. Roz- wój specjalizacji poprzez wdrażanie in- nowacji i zastosowanie nowoczesnego wzornictwa zapewnić mogą natomiast branże zajmujące się: produkcją wyro- bów z drewna i korka, produkcją mebli, usługami projektowymi i wzornictwem dla branży meblarskiej, produkcją wyro- bów stolarskich typu drzwi, okna, a także naprawą, konserwacją, sprzedażą i dys- trybucją wyrobów z drewna. Oczywiście, można uważać, że wybrane przez war- mińsko-mazurskie inteligentne specjali- zacje pozostawiły region trochę zanurzo- ny w wizji przeszłości. Z drugiej strony postawiono na rozwój branż, które od lat wpływały na jego wyjątkowość i sta- nowiły o jego sile. Rozlokowani w war- mińsko-mazurskim meblarze mogą na tym jedynie skorzystać. Najważniejsze są podnoszenie kompetencji, innowacje i specjalizacja kadr. Ze wsparciem UE wszystko to może się udać. d

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=