Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2017

r e k l a m a utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określo- ną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, uży- czenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (3) w zakre- sie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicz- ne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Pokrótce – chodzi o wskazanie w umowie technicznych bądź ekonomicznych sposobów korzystania z utworów, do których przenoszone są autorskie prawa majątkowe. Brak wskazania tych pól w umowie wedle niektórych interpretujących może prowadzić nawet do uznania, że prawa nie zostały przeniesione (w części lub w całości). PORADA 4. O ODPOWIEDZIALNOŚCI Gdy kupujemy samochód, zwracamy uwagę na to, żeby uzyskać zapewnienie o jego dobrej jakości. Nie inaczej jest w wypadku przeniesienia praw własności przemysłowej i au- torskich majątkowych. Ich nabywca zazwyczaj oczekuje za- pewnienia, że prawa nie są w żaden sposób „wadliwe”, że może je skutecznie przenieść, że posługując się ich przedmiotami nie narazi się na odpowiedzialność wobec osób trzecich. W braku stosownych postanowień w umowie, nabywca może odpowia- dać np. za naruszenie praw autorskich osób trzecich, którym przysługują prawa do nabywanego utworu. PORADA 5. O OKREŚLENIUWYNAGRODZENIA Określenie wynagrodzenia wydaje się sprawą prostą. Za- wsze należy pamiętać o precyzyjnymwskazaniu za co przysłu- guje wynagrodzenie, o dokładnym określeniu jego wysokości, formy i terminów płatności. Jednak w wypadku przenoszenia praw własności intelektualnej należy mieć na uwadze różne inne rodzaje należności, których obowiązek poniesienia warto uregulować. Na przykład, w umowach z agencjami reklamo- wymi warto zwrócić uwagę na to, kto ma obowiązek pokryć opłaty licencyjne za korzystanie z elementów wykorzystywa- nych w projektach agencji. PORADA 6. O INNYCH ELEMENTACH Umowy dotyczące przeniesienia praw własności intelektu- alnej zawierają oczywiście szereg standardowych elementów umownych. Ponadto, szczególnie w wypadku przenoszenia praw związanych z rozwiązaniami technicznymi, umowy za- wierają dużo innych specyficznych dla nich elementów. Do- tyczą one kwestii przekazania dokumentacji, szkoleń, współ- pracy przy ulepszeniach. Ich pominięcie może prowadzić do późniejszych kłopotów z realizacją umowy i sporów. PORADA 7. OWPISACH DO REJESTRÓW Gdy umowa zostaje zawarta, powstaje pytanie o obowiązek zgłoszenia zmian uprawnionych do praw w odpowiednich re- jestrach praw własności przemysłowej. Zasadniczo od wpisu tej zmiany do rejestru nie zależy w całości skuteczność umowy. Natomiast przeniesienie prawa staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru. Pamiętajmy więc o zawieraniu umów przenoszących pra- wa własności intelektualnej, w odpowiedniej formie i przy uwzględnieniu koniecznych elementów. Inaczej po kilku latach może okazać się, że nie mamy „na własność” praw do projek- tów naszych mebli albo, co gorsza, naruszamy cudze prawa. d HLT Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5 48-340 Głuchołazy +48 77 40 92 570 +48 77 40 92 585 hlt@hlt.pl , bh@hlt.pl www@hlt.pl Na ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć życzenia dni wypełnionych radością i miłością, pełnych ciepła i nadziei, wielu sukcesów, pomyślnych inwestycji oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2018 roku Zarząd i Pracownicy HLT Sp. z o.o. Merry Christmas

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=