Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

r e k l a m a f kłady i wyniki przemysłu” dostrzeżono wzrost liczby osób zatrudnionych w firmach meblarskich, bez względu na ich wielkość. Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. w grupie firm małych, średnich oraz dużych, traktowanych razem, odnotowano wzrost kadry pracowniczej o 3% w porówna- niu do pierwszego półrocza 2017 r. Łączna liczba zatrud- nionych w analizowanym okresie wyniosła 161,6 tys. osób. Osoby pracujące w firmach małych stanowią ponad 18% zatrudnionych w całej branży meblarskiej i w przypadku tej grupie odnotowano najwyższy procentowy wzrost licz- by pracowników, który wyniósł 8,4%. Także wśród firm dużych i średnich zaobserwowano wzrost zatrudnienia (o 2,2%). Niski poziom bezrobocia w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej powoduje, że coraz więcej przed- siębiorstw ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowa- nych pracowników. Rekrutacja i motywowanie pracowni- ków stają się coraz ważniejsze dla rozwoju firm. Zdaniem B+R Studio problem pozyskania nowych pracowników w najbliższych okresie może wpłynąć na prawidłowe funk- cjonowanie przedsiębiorstw branży meblarskiej. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych w branży meblarskiej odnotowano także wzrost przeciętnego mie- sięcznego wynagrodzenia. W pierwszym półroczu 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 7,6% w po- równaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. KONIUNKTURAW PRZEMYŚLE MEBLARSKIM Kolejnym zagadnieniem wartym omówienia jest koniunk- tura w przemyśle meblarskim. Należy wspomnieć, że wszyst- kie wskaźniki koniunktury obliczane są jako saldo odpowiedzi negatywnych i pozytywnych, które udzielane są przez mene- dżerów firm. Odpowiedzi neutralnych nie uwzględnia się. Analizując wartości wskaźników za pierwsze trzy kwar- tały 2018 r., można zauważy, że bieżące oceny wskaźników koniunktury wypadły nieco gorzej w porównaniu do pierw- szych dziewięciu miesięcy 2017 r. Oceny dotyczące portfela zamówień oraz bieżącej produkcji we wrześniu 2018 r. wy- niosły odpowiednio +8,4 oraz +15,1. Natomiast we wrze- śniu poprzedniego roku oceny te równe były +20,4 i +18,4. W porównaniu do września 2017 r. bieżąca sytuacja finan- sowa przedsiębiorstw pogorszyła się. We wrześniu wskaź- nik osiągnął wartość -2,5 i tym samym zanotował spadek o 11,8 pkt proc. wobec września 2017 r. Bieżący stan zapa- sów magazynach w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszył się. We wrześniu br. ocena wskaźnika wyniosła -0,1. W analogicznym okresie roku poprzedniego menedże- rowie ocenili analizowany wskaźnik na -1,7. Pomimo gorszych ocen dotyczących bieżącej koniunk- tury w branży meblarskiej, noty wskaźników dotyczące przewidywanej koniunktury w przemyśle pozwalają z nie- co większym optymizmem spoglądać na sytuację w branży meblarskiej. Na zakończenie września br. w porównaniu do poprzedniego roku oceny dotyczące przewidywanego port- 161,6 tys. osób zatrudnionych było w firmach meblarskich na koniec pierwszego półrocza 2018 r.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=