Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

r e k l a m a postęp jest możliwy zarówno dzięki spuściźnie przeszłości, jak i przejmowaniu aktualnych rozwiązań. Proces ten ma być jednak uczciwy, co oznacza, że naśladownictwo produktów jest co do zasady dozwolone, jeżeli: • ich ochrona nie wynika z przepisów chroniących własność intelektualną, • nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do tożsamości produktu lub producenta oraz • nie ma miejsca przypadek pasożytniczego naśladownictwa stanowiącego naruszenie dobrych obyczajów, • naśladownictwo dotyczy cech funkcjonalnych produktu, z zastrzeżeniem dotyczącym niewprowadzenia w błąd. (…) Deliktem nieuczciwej konkurencji nie jest każda postać naśladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze naśladownictwo, obejmujące takie przypadki wiernego naśladownictwa (kopio- wania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przecięt- nego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. Sąd Okręgowy podkreślił, że produkty stron różnią się głównie w zakresie logo (produkty powodów je mają, a po- zwanego nie) i ceny. Co więcej, mamy tu do czynienia z od- biorcą, który wie, że na rynku jest bardzo wiele produktów pochodzących z Chin o niższej jakości. Dodatkowo Sąd wskazał, na rynku znajduje się wiele podobnych zawiasów, które „nie przeszkadzają” stronie powodowej. Na koniec Sąd Okręgowy odmówił powodom ochrony też przed rzekomymi naruszeniami związanymi z renomą. Natomiast z punktu widzenia formalnego Sąd odmówił w ogóle możliwości dochodzenia roszczeń spółce włoskiej, ponieważ nie prowadzi ona działalności w Polsce. Jest to częsty powód oddalania roszczeń podmiotów zagranicz- nych na podstawie uznk. CA’KOWITY ZAKAZ NA¥LADOWNICTWA HAMOWA’BY ROZWÓJ GOSPODARKI. USTAWODAWCA CHRONI JEDNAK PRZED NIEKTÓRYMI PRZYPADKAMI NA¥LADOWNICTWA, PRZED NIEUCZCIWYM NA¥LADOWNICTWEM CZY NARUSZENIEM PRAW W’ASNO¥CI INTELEKTUALNEJ. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Podkreślił m.in ., że odbiorcą zawiasów jest profesjonalista, a także, ze istnieją różnice między zawiasami w postaci bra- ku logo i zdecydowanie niższej ceny w wypadku zawiasów sprzedawanych przez pozwanego. Kwestie te prowadzą do wniosku o braku ryzyka wprowadzenia odbiorców zawiasów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu wskutek sprzedaży podobnych produktów przez strony (na gruncie art. 13 uznk). Kwestia różnic w cenie została zdecydowanie podkreślona przez Sąd jako czynnik, który w danej sprawie może wykluczać wprowadzenie w błąd. Sąd Apelacyjny uznał też, że nie zostało wykazane, aby zawiasy powodów cieszyły się renomą, więc nie ma miejsca naruszenie art. 3 uznk. Omawiany wyrok to dobry przykład stosowania normy, zgodnie z którą naśladownictwo produktów samo w sobie nie jest z zasady zakazane. Całkowity zakaz naśladownictwa hamowałby rozwój gospodarki. Ustawodawca chroni jednak przed niektórymi przypadkami naśladownictwa, przed nie- uczciwym naśladownictwem czy naruszeniem praw własno- ści intelektualnej. d www.ostermann.eu Rudolf Ostermann GmbH 7HO %H]SĬDWQD LQIROLQLD sales.pl@ostermann.eu 6HUZLV ERJDW\ Z\EyU V]\ENRŁú 1D ZV]\VWNLFK URJDFK L NUDZċG]LDFK Ostermann VSHFMDOLVWD RG REU]HŞ\ 2VWHUPDQQ RIHUXMH GRSDVRZDQLD REU]HŞ\ GR SRQDG SURGXFHQWyZ SĬ\W MXŞ RG P

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=