Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2020

47 analiza • branża biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2020 Wiatr. W Aterima Work zabezpieczenie sytuacji pracowników ze Wschodu pole- gało na tym, by tę panikę uspokoić i nią odpowiednio zarządzić. Do wszystkich naszych pracowników kierowaliśmy regu- larną komunikację, opartą na sprawdzo- nych źródłach, m.in. oficjalnych stronach rządowych. Aby walczyć z fake newsami, których obserwowaliśmy sporo zwłaszcza na początkowym etapie, w Aterima Work przygotowaliśmy również odpowiednią ko- munikację skierowaną do wszystkich za- trudnionych, np. na temat bezpieczeństwa w pracy i minimalizowania ryzyka epide- micznego. Zapewniliśmy również transport do i z miejsca pracy. Te informacje i dzia- łania pełniły kluczową rolę w utrzymaniu zatrudnienia i zapewnienie poczucia bez- pieczeństwa pracowników. Wszystkie ko- munikaty podawaliśmy w językach ukra- ińskim czy rosyjskim – o tym nie można zapominać. A w Aterima Work dbamy o to zawsze, nie tyko w czasie trwającego kryzy- su – podkreślił. Kamil Wiatr dodał rów- nież: Dopóki nie mieliśmy konkretnych in- formacji i projektu Tarczy Antykryzysowej nie wiedzieliśmy, w jakim stopniu i jaki- mi procedurami możemy posłużyć się, aby przedłużyć legalny pobyt i pracę dla osób zza granicy, które zostały na terenie Polski. Dopiero kolejne odsłony Tarczy Antykryzy- sowej np. 3.0 dawały nam nowe możliwo- ści, np. możliwość zmiany warunków wy- konywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności wydania nowego zezwolenia, co w naszej opinii okazało się dobrym po- mysłem, ponieważ dotychczasowe proce- dury były zbiurokratyzowane i czasochłon- ne przy szczytowej koniunkturze w branży. Te ulepszenia zabezpieczyły sytuacje pra- cowników ze Wschodu, dały m.in. możli- wość wydłużenia terminów obowiązy- wania zezwoleń na pracę sezonową oraz kart pobytu członków rodzin obywateli Unii Europejskiej. W po- łączeniu z pierwotnymi ustalenia- mi, gdzie mamy możliwość wydłu- żenia pobytu czy też pracy do 30 dni po zakończenia okresu epidemii bądź stanu za- grożenia epidemiczne- go, na pewno w dużym stopniu zabezpieczyło to kwestie formalne pra- cowników . Zdaniem Anny We- sołowskiej, 
sourcing & cross border staffing di- Na początku epidemii odpływ pracowników ze Wschodu był gigantyczny. Przed pandemią średnio miesięcznie do Polski przyjeżdżało około 160 tysięcy pracowników zza naszej wschodniej granicy. Dla porównania, wkwietniu przyjechało około 34 tysięcy pracowników, więc odnotowaliśmy spory spadek. Pandemia wpłynęła na każdą branżę. Kamil Wiatr, kierownik operacyjny w Aterima Work. Jakiego wsparcia ze strony pracodawcy oczekuje Pan/Pani w związku z pandemią? Bezpłatnego zakwaterowania w przypadku kwarantanny Bezpłatnego wyrobienia zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce (kart pobytu) Bezkompromisowej dbałości o warunki i bezpieczeństwo w miejscu pracy Bezpłatnych środków higienicznych i ochrony przeciwwirusowej Bezpłatnej opieki medycznej Bezpłatnych pakietów żywnościowych w przypadku kwarantanny Udzielania informacji na temat zaleceń związanych z pandemią w moim ojczystym języku Możliwości całkowitej bądź częściowej pracy zdalnej Żadnej 0,7 % 51,5 % 47,8 % 45,2 % 43,8 % 43,8 % 21 % 13,6 % 12,2 % Jakiego wsparcia ze strony pracodawcy oczekuje Pan/Pani w związku z pandemią? rector Randstad Polska, od strony for- malnej i prawnej sytuacja pracowników z zagranicy została w okresie pandemii właściwie uregulowana dzięki rozwiąza- niom włączonym do tarczy antykryzyso- wej. W myśl tych przepisów pracownicy zagraniczni zyskali możliwości kontynu- owania zatrudnienia, dzięki przedłużeniu ważności dokumentów uprawniających do pobytu i pracy w Polsce. Dotyczy- ło to oczywiście sytuacji pracowników, których pracodawcy utrzymywali do- tychczasowy poziom zatrudnienia. Naj- częściej dotyczyło to największych firm, które dbały o to, aby zatrzymać pracow- ników ze Wschodu. Faktem jest, że dla cu- dzoziemców rynek pracy w Polsce się skur- czył, jednak w dużych przedsiębiorstwach, choćby firmach, z którymi współpracuje- my, skala redukcji nie była znacząca – zaznaczyła Anna Wesołowska. Kwestią, która – szczególnie w pierwszych tygodniach epi- demii – była dla zagranicz- nych pracowników wyzwaniem, stała się dostępność dla cudzoziemców wydawa- nych przez służby i instytucje informacji, zaleceń, wskazań dotyczących środków bezpieczeństwa. Większość tych materia- łów przygotowana została wyłącznie w ję- zyku polskim. W języku polskim działały też infolinie. We wsparcie pracowników z za- granicy natychmiast zaangażowali się pra- codawcy. Tak było na przykład w naszym przypadku. Jednak właściwe wsparcie ze strony organów państwowych z pewnością jeszcze bardziej pomogłoby cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce – powiedziała. Zgodnie z kwietniowym badaniem so- cjologicznym EWL S.A., zdecydowana więk- szość pracujących w Polsce obcokrajowców zdecydowała się na czas trwania pandemii koronawirusa pozostać w naszym kraju, głównie ze względu na zarobki i możliwość pracy – powiedział Michał Wierzchow- ski, Sales Director EWL. Oczywiste jest, że pracowników zagranicznych, podobnie jak i polskich, dotknęły negatywne skut- źródło: EWL.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=