NA WYMIAR 2018

58 NA WYMIAR WYZWANIA // J ak zauwa৵a Aneta Rogenbuk-Uba, wjaঋciciel i koordynator projek- tów BZB Partners, coraz ch<tniej korzystamy z technologicznych roz- wi.za ॉ, w tym z technologii rzeczywi- stoঋci rozszerzonej. W odró৵nieniu od techniki VR, która skupia si< na przy- gotowaniu cajkowicie nowego otocze- nia, AR wzbogaca i uzupejnia wpisuj.c si< w kontekst rzeczywistej przestrze- ni. Firma BZB Partners realizuje ka- talogi mebli AR producentom i sprze- dawcom mebli, a tak৵e zwraca uwag< na rosn.ce zainteresowanie zjawiskiem w bran৵y. Jednym z liderów bran৵y AR jest Cr- ma Imos, która jako jedna z pierwszych wprowadzija na rynek rozwi.zania z za- kresu Rozszerzonej Rzeczywistoঋci. In- nowacyjnoঋࣀ tego rozwi.zania polega na tym, ৵e stworzone w Imosie kon- strukcje meblowe mo৵na za pomoc. tej aplikacji precyzyjnie dopasowaࣀ do ob- razu wyঋwietlanej rzeczywistoঋci. Dzi<- ki temu mo৵na spojrzeࣀ na projekt me- bli z perspektywy wjasnych czterech ঋcian, np. mieszkania, biura czy skle- pu. W ten sposób klient, który chce za- mówiࣀ meble staje si< cz<ঋci. proce- su tworzenia i ma wpjyw na ostateczny ksztajt tego projektu. Chcesz zobaczyÊ wybrany mebel wbswoim wnÚtrzu zanim zdecydujesz siÚ go kupiÊ –bpobierz bezpïatnÈ aplikacjÚ ibsprawdě, jak to widzisz. NA W’ASNE OCZY TEKST: Diana Nachiïo Co to jest AR? Augmented Reality, wbskrócie AR, pozwala na ekranie urzÈdzenia mobilnego poïÈczyÊ obraz realnej rzeczywistoĂci zbnaïoĝonym na niego trójwymiarowym obrazem wirtualnym. Firma Imos jest pionierem wbrozwiÈzaniach typu Augmented Reality. Chcesz zobaczyÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï mebel zbIKEA wbtwoim domu? Skorzystaj zbaplikacji IKEA Place.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=