Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2018

raport X inwestycje na nowych zasadach 14 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2018 S erial, w którym główną rolę odgrywają specjal- ne strefy ekonomiczne zdaje się nie mieć koń- ca i raczej nieprędko powinniśmy się spo- dziewać finału. Pierwszy odcinek wyemi- towano w 1994 r., gdy na mocy ustawy SSE zostały powołane na okres 20 lat, li- cząc od dnia ich ustanowienia. W 2008 r. okres obowiązywania wszystkich stref został przedłużony do 31 grudnia 2020 r., a w 2013 r. do 31 grudnia 2026 r. Mogłoby to trwaćwnieskończoność, gdyby nie pew- ne wystąpienie na Forum Ekonomicznym w Krynicy, podczas którego ówczesny wi- cepremier – Mateusz Morawiecki – ogłosił koniec ery specjalnych stref ekonomicz- nych. Mimo że w praktyce ten koniec nastąpi w 2026 r., to jeszcze w tym roku możemy się spodziewać uchwalenia usta- wy o zasadach wspierania nowych inwe- stycji. 20 października ub.r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało jej projekt. Tym samym doczekaliśmy się konkretyzacji za- powiedzianej w Krynicy nowej koncepcji mechanizmu udzielania zwolnień podat- kowych dla inwestorów. Wszystko wskazuje na to, że nowy instrument, który we wrześniu ub.r. przyjął roboczą nazwę – Polska Strefa Inwestycji – będzie funk- cjonował równolegle do obecnych spe- cjalnych stref ekonomicznych. Ostatecznie zastąpi je dopiero po 31 grudnia 2026 r., kiedy SSE przestaną istnieć. NA NIEWIELKIM PLUSIE Z informacji dotyczącej realizacji usta- wy o specjalnych strefach ekonomicznych, która przedstawia stan na 31 grudnia 2016 r., wynika, że w 2016 r. łączny obszar stref wzrósł o 1.625,7 ha, tj. do pozio- mu 21.462,6 ha. Natomiast średni stopień jego zagospodarowania wyniósł 59,6%. Na koniec 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2.263 waż- ne zezwoleniana prowadzenie dzia- łalności gospodarczej na terenie stref – czytamy w sprawozdaniu przygotowanym przez Ministerstwo Rozwo- ju w ub.r. – W 2016 r. skumulowana wartość zainwestowanego ka- pitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, co ozna- cza jej wzrost o ponad 570 mln zł (tj. o 0,5%) w stosunku do roku Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki, ogłosił koniec ery specjalnych stref ekonomicznych. W praktyce oznacza to, że nie znikną one z gospodarczej mapy kraju do końca 2026 r. Natomiast jeszcze w tym roku zostanie uchwalona ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, zgodnie z którą cała Polska stanie się strefą inwestycyjną. Projekt tej ustawy już od kilku miesięcy jest znany, ale kryteria przyznawania wsparcia nadal pozostają jedną, wielką niewiadomą. Jedna, wielka strefa A n n a S z y p u l s k a Na terenieWarmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się m.in.Wójcik Fabryka Mebli. S’YSZELI¥MY ObPOMY¥LE STWORZENIA POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI –bUWA¿AMY, ¿E JEST TO ZALEGALIZOWANIE OBECNEGO STANU WbKTÓRYM FIRMY UZYSKUJk ZEZWOLENIA IbSk W’kCZANE DO STREF MIMO LOKALIZACJI ZAK’ADÓW POZA PIERWOTNYM OBSZAREM STREF. WPROWADZONE KRYTERIA JAKO¥CIOWE MOGk ZWI}KSZYm KOSZTY PO STRONIE PRZEDSI}BIORCÓW IbZMNIEJSZYm ATRAKCYJNO¥m INWESTOWANIA WbSTREFIE, ZW’ASZCZA WbOBSZARACH MNIEJ ZURBANIZOWANYCH. NACISK NA INNOWACYJNO¥m JEST BARDZO WA¿NY IbJAK NAJBARDZIEJ ZROZUMIA’Y. Dariusz ¥wiÈtek, Impress Decor Polska. Fot.Tomasz Markowski.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=