Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2018

inwestycje na nowych zasadach X raport styczeñ 2018 [ BIZNES meble.pl 15 f poprzedniego. Na koniec grudnia 2016 r. in- westorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników. W stosunku do 2015 r. ich liczba zwiększyła się o 20,1 tys., tj. o 6,4%. Wzrost ten był wyższy niż w roku poprzed- nim o 0,8 pkt proc. Okazuje się, że zainwestowany w stre- fach kapitał − podobnie jak w roku 2015 − w blisko 72% pochodził z sześciu krajów, tj.: Niemiec, Polski, Holandii, USA, Belgii i Włoch. Struktura branżowa inwestycji nie uległa istotnym zmianom. Największy udział w skumulowanej wartości inwesty- cji miały firmy z branży motoryzacyjnej (24,1%). Kolejne miejsca zajęli produ- cenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucz- nych (10,6%) oraz wyrobów metalowych (8,0%). Branża meblarska zajęła 12. miej- sce (2,29%), a wartość inwestycji, które poniosły firmy działające w tej branży to 2.571,62 mln zł. FIRMYWOBEC ZMIAN Trzy z przedsiębiorstw funkcjonują- cych w ramach SSE: Impress Decor Polska, Malow i Porta, w tym roku obchodzą 20. rocznicę rozpoczęcia działalności w Su- walskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jak informuje Dariusz Świątek, firma Im- press Decor Polska (wcześniej Masa De- cor Polska) rozpoczęła działalność w Su- walskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 1998 r. Pierwsze zezwolenie i związane z nim ulgi wygasły po 10 latach funkcjo- nowania – mówi Dariusz Świątek. – Ak- tualnie firma, w związku z nowymi inwe- stycjami, uzyskała dwa kolejne zezwolenia, z których pierwsze jest zamknięte pod kątem nakładów, drugie jest w trakcie realizacji. Informacja o jednolitym obszarze in- westycyjnym, który ma objąć cały kraj, szybko obiegła branżę. Słyszeliśmy o po- myśle stworzenia Polskiej Strefy Inwesty- cji – uważamy, że jest to zalegalizowanie obecnego stanu, w którym firmy uzyskują zezwolenia i są włączane do stref mimo lokalizacji zakładów poza pierwot- nym obszarem stref – uważa Da- riusz Świątek. – Wprowadzo- ne kryteria jakościowe mogą zwiększyć koszty po stronie przedsiębiorców i zmniejszyć atrakcyjność inwestowania w strefie, zwłaszcza w obsza- rach mniej zurbanizowa- nych. Nacisk na inno- wacyjność jest bardzo ważny i jak najbardziej zrozumiały. Nie bez powodu SSE były przez lata uznawane za koło za- machowe inwestycji. Trzy spośród pięciu naszych fa- bryk działają w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, z którą zaczęliśmy współpracę w grudniu 1998 r. – mówi Łukasz Luto, wiceprezes, dy- rektor zarządzający Porta KMI Poland. – W 2000 r. uruchomiliśmy w podstrefie Ełk fabrykę, która produkuje drzwi w okle- inach syntetycznych, a rok później – w tej samej podstrefie – fabrykę wytwarzającą drzwi stalowe. Ponadto w 2001 r. w pod- strefie Suwałki rozpoczęła działalność na- sza fabryka, w której powstają drzwi forni- rowane. W ub.r. rozpoczęliśmy działalność także w podstrefie nidzickiej Warmińsko- -Mazurskiej SSE, gdzie będziemy budować centrum logistyczno-magazynowe grupy Porta. Jak informuje Łukasz Luto, pod- stawową zaletą wynikającą z dzia- łalności w specjalnych strefach jest moż- liwość skorzystania z pomocy publicznej i zwolnienia podatkowego. W jego opinii, jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które rozwijają działalność na dużą skalę, inwestując i tworząc przy tym nowe miejsca pracy. Dodatkowo korzystna współpraca z zarządami stref wpływa na sprawność inwestycyjną firmy. Łukasz Luto jest zdania, że każdą inicjatywę uwzględniającą potrzeby in- westorów należy uznać za cenną. Zaofe- rowanie firmom, które chcą się rozwijać, rozwiązań dostosowanych do aktualnych warunków gospodarczych i prawnych z pewnością jest dobrym kierunkiem ze strony państwa. W tym kontekście, uwa- ża on pomysł dotyczący Polskiej Strefy DLA PRZEDSI}BIORCÓW, KTÓRZY PLANUJk BUDOW} NOWYCH FABRYK IbINNEJ INFRASTRUKTURY PRZEMYS’OWEJ CZY CENTRÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, KORZYSTNE JEST ZW’ASZCZA ROZSZERZENIE MO¿LIWO¥CI LOKOWANIA INWESTYCJI NA TERENIE CA’EGO KRAJU, AbNIE TYLKO WbOKRE¥LONYCH GEOGRAFICZNIE MIEJSCACH. NOWA IDEA POZWOLI’ABY WI}CEJ INWESTOWAm, AbCO ZA TYM IDZIE STWORZY’ABY WI}KSZE MO¿LIWO¥CI BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRM. ’ukasz Luto, wiceprezes, dyrektor zarzÈdzajÈcy Porta KMI Poland. Mateusz Morawiecki, premier, minister rozwoju ibğnansów: To co dziĂ proponujemy nie jest drobnÈ korektÈ, tylko prawdziwym prorozwojowym przeïomem wbdotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Kaĝda gmina bez wzglÚ- du na wielkoĂÊ ibswój charakter, kaĝdy kilometr zbponad 312 tys. km 2 Polski, moĝe staÊ siÚ atrakcyjnÈ strefÈ inwestycyjnÈ. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiÚbiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorzÈdowcy ibz myĂlÈ gïównie obnich przygotowali- Ămy prezentowane rozwiÈzanie systemowe. Preferencje podatkowe bÚdÈ uzaleĝnio- ne od trzech podstawowych, abzarazem jasnych ibczytelnych kwestii: lokalizacji inwe- stycji, charakteru inwestycji ibjakoĂci tworzonych miejsc pracy. Wbmoim przekonaniu, niniejsza propozycja jest teĝ przykïadem tego, wbjaki sposób powaĝne, nowoczesne ibprzedsiÚbiorcze pañstwo moĝe tworzyÊ impulsy rozwojowe sïuĝÈce caïej krajowej gospodarce. Fot. Forum Ekonomiczne.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=