Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2018

N a terenie Polski obowiązują prawa wynikające z reje- stracji wzorów prze- mysłowych w Urzę- dzie Patentowym RP w Warszawie (UPRP) i z rejestracji wzorów wspólnotowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO). Postać całego albo części produktu może być chroniona jako wzór przemysłowy czy wspólnotowy, gdy jest nowa i ma indywidualny cha- rakter. W uproszczeniu nowość oznacza, że identyczny wzór nie został udostęp- niony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru. Wzór ma dodatkowo indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użyt- kowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru. Wzór będzie mimo to spełniać przesłanki rejestracji, jeśli był ujawniony przez twórcę lub jego następcę prawnego – lecz maksymalnie rok przed datą zgłoszenia do urzędu. Przesłanki nowości i indywidualne- go charakteru nie są badane całościowo przez UPRP i EUIPO w postępowaniu zgłoszeniowym. Przykładowo, UPRP może wydać decyzję o odmowie udzie- lenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór „w sposób oczywisty” nie ma cech no- wości lub indywidualnego charakteru (a oprócz tego dzieje się tak na przykład, jeśli zgłoszenie wzoru przemysłowego nie zostało sporządzone prawidłowo, jeżeli przedmiot zgłoszenia nie stanowi postaci wytworu lub jego części, jeśli wy- korzystywanie wzoru byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami). Oznacza to, że w rejestrach jako chro- nione mogą widnieć wzory, które nie są nowe lub nie mają indywidualnego cha- rakteru, w szczególności te znane na ryn- ku już od kilku lat. Skutki takiego stanu rzeczy są istotne. Prawa z rejestracji wzorów pozwalają ich właścicielom zakazać czynności kon- kurentów w postaci wytwarzania, sprze- dawania, a nawet składowania produktu, w którym zarejestrowany wzór jest za- warty. Jeśli na zorientowanym użytkow- niku produkt, który pojawia się na ryn- ku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia niż wzór zarejestrowany, moż- na zakazać korzystania z niego. Sama intuicja podpowiada, że nie powinno dojść do skutecznego egzekwo- wania roszczeń bazujących na prawie do wzoru, który nie spełnia warunków ochrony. Metodą zwalczania roszczeń właściciela takiego wzoru z tytułu jego naruszenia może być na przykład zło- żenie wniosku o unieważnienie wzoru przez rzekomego naruszającego. Wła- ściciela wzoru powinny obciążyć koszty obu postępowań. Skoro tak, dlaczego jednak takie wzory są zgłaszane? Często zgłaszający nie są świadomi tego, że zgłaszają wzór, który nie jest nowy lub nie ma indywidualnego cha- rakteru. W wielu jednak wypadkach wzory są zgłaszane z taką świadomością po to, aby uzyskać ochronę pozorną. Prawo z rejestracji wzoru może bo- wiem zostać unieważnione na tej pod- stawie, że wzór nie jest nowy lub nie ma indywidualnego charakteru. W wypad- ku wzorów przemysłowych, na których Czy rejestracja wzoru przemysïowego lub wspólnotowego zawsze ma wartoĂÊ? IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Zgłoszenie wzoru mebla do ochrony jako wzór przemysłowy czy wspólnotowy to szybka i stosunkowo mało kosztowna metoda uzyskania jego ochrony. W branży meblarskiej to właśnie ta forma ochrony rejestrowej jest jedną z najbardziej upowszechnionych. Wspomniane szybkość i koszty czasami powodują jednak, że zgłaszane są wzory, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu. Czy ochrona w tymwypadku będzie przyznana i czy jest wartościowa? branĝa X prawo 46 BIZNES meble.pl [ styczeñ 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=