Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2020

52 biznes meble.pl | styczeń 2020 branża • analiza W ybierając produkty, klien- ci uważnie analizują, czy korzystanie z nich pomoże w oszczędzaniu energii i zasobów na- turalnych. Coraz więcej firm wprowa- dza więc znaczące modyfikacje w proce- sie produkcji, co sukcesywnie ogranicza emisję zanieczyszczeń w skali roku, wpływa pozytywnie na poprawę środo- wiska i klimatu. Ekologiczny trend przejawia się także na etapie projektowania wyrobów, któ- re dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym i technologicznym są bar- dziej przyjazne środowisku. Niewątpliwie świadomość ekologicz- na firmy jest doceniana przez klientów i pomaga budować ich lojalność. Konsu- menci w swoich wyborach kierują się bo- wiem zaufaniem do marki i jej wizerun- kiem, na które dbałość o środowisko ma niezwykle pozytywny wpływ. Nie ulega więc wątpliwości, że działal- ność w zgodzie ze środowiskiem natural- nym przynosi firmie nie tylko korzyści wi- zerunkowe. Pomaga też podnosić poziom kultury organizacyjnej, jednocząc pracow- ników wokół szczytnej idei. Zielony kieru- nek rozwoju wyznaczają firmie nie tylko przepisy prawa, ale także preferencje kon- sumentów, których uważnie słuchać po- winna każda odpowiedzialna firma i wdra- żać je na miarę swoich możliwości. Wdrażanie ekologicznej odpowie- dzialności biznesu w firmie powinno być jednak wprowadzane w sposób przemy- ślany i uwzględniać trzy elementy: zgod- ność z prawodawstwem w zakresie śro- dowiska naturalnego, politykę firmy zgodną z zasadami zrównoważonego roz- woju (realizowaną na wszystkich szcze- blach struktury firmy), działalność eduka- cyjną (komunikacja realizowanych celów i działań w tym zakresie poprzez projek- ty edukacyjno-informacyjne, skierowane do pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów). Z obserwacji naszego rynku meblar- skiego wynika, że coraz więcej firm za- czyna rozumieć, iż prowadzona przez nich działalność ma wpływ nie tylko na rynek w sensie ekologii, ekonomii i fi- nansów, ale równie mocno może wpływać na samo społeczeństwo. Społeczna odpo- wiedzialność biznesu (ang. CSR – Cor- porate Social Responsibility), bowiem na ten obszar pragnę zwrócić tym razem uwagę, to pojęcie, które coraz częściej przewija się w kontekście współczesnej strategii zarządzania firmą. Wprowadze- nie strategii CSR, czyli biznesu odpo- wiedzialnego społecznie nie jest proste, ale w dłuższej perspektywie pozwala na osiągnięcie ogromnych korzyści, zarów- no w mniejszej, jak i w większej skali. Dlaczego w branży meblarskiej warto prowadzić ekobiznes społecznie odpowiedzialny? Pierwszym powodem, dla którego war- to prowadzić odpowiedzialny społecznie biznes jest oczywiście fakt, że przy nie- wielkim nakładzie budżetu, samym zain- teresowaniem i zaangażowaniem można zdziałać naprawdę wiele. Często też biz- nes społecznie odpowiedzialny to prakty- ki, które pozwalają zniwelować negatywny wpływ istniejącej fabryki czy przedsię- biorstwa na danym terenie, w określonej społeczności lokalnej. Każda firma powinna być świado- ma tego, jak jej działalność wpływa na innych. Długofalowe, odpowiedzialne w tym zakresie działania niosą ze sobą same korzyści, bowiem przedsiębiorstwo jest lepiej postrzegane w lokalnej spo- łeczności (i nie tylko), lepiej funkcjonuje Dbałość o ekologię i szacunek dla środowiska naturalnego stają się w ostatnich latach niezwykle ważne dla biznesu. Wzrasta bowiem świadomość społeczna i ekologiczna konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na to, co firma produkuje i sprzedaje, ale również w jaki sposób to robi i czy nie szkodzi przy tym naturze. Meblarstwo ekologicznie odpowiedzialne Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=