Miesięcznik "BIZNES meble.pl" październik 2019

32 branża • analiza biznes meble.pl | październik 2019 Z mienił się też rynek, które- go podmiotem stali się klien- ci. Ruchy społeczne, ekologicz- ne czy chwilowe trendy, a w ślad za tym – większa świadomość klientów mogą mieć większy wpływ na decyzje dotyczą- ce zakupów niż ekonomia. Kontrola nad łańcuchem dostaw stała się trudniejsza, a biznes przestał w oczekiwanym cza- sie zaspokajać zmienne potrzeby konsu- mentów. Zestaw wyzwań dla tradycyjnej pro- dukcji dopełniają rozwijające się w dy- namicznym tempie technologie cyfrowe. Druk 3D przeszedł już etap futurystycz- nej wizji do etapu powszechnej dostęp- ności w coraz bardziej przystępnych ce- nach. Natomiast kluczem do niezbędnych usprawnień w sektorze produkcji jest ho- listyczne spojrzenie na jego łańcuch war- tości i zaplanowanie zmian w pierwszej kolejności nie w obszarze technologii, maszyn i urządzeń, ale w strategii, spo- sobie zarządzania, planowania i egzeku- cji wszystkich procesów, a także otwarcia ich na koncepcję Fabryki Przyszłości za- pewniającej integrację pionową i poziomą obiektów i warstw wchodzących w skład przedsiębiorstwa produkcyjnego. Trans- formacja cyfrowa jest dziś jedyną odpo- wiedzią na zestaw branżowych, technolo- gicznych, ale też rynkowych i społecznych wyzwań, a paliwem transformacji cyfro- wej są dane, generowane i przetwarzane w ramach Przemysłu 4.0. Czwarta rewolucja w dobie spowolnienia Procesów zmian inicjowanych w ra- mach tzw. czwartej rewolucji przemysło- wej nie można lekceważyć. Przekraczają one dotychczas znane praktyki w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych, robotyzacji i informatyzacji. To dzięki ta- kim zjawiskom, jak powszechny dostęp do Internetu, łatwe i tanie magazynowa- nie i transfer danych, urządzenia mobil- ne wykorzystywane do komunikowania się między ludźmi i maszynami o każdej porze dnia, inteligentne czujniki komu- nikujące się z człowiekiem, jak i z inny- mi czujnikami i maszynami bez ingeren- cji człowieka, nowe technologie produkcji czy też sztuczna inteligencja, coraz więcej przedsiębiorstw będzie w stanie we wła- snym zakresie projektować, produkować i dostarczać spersonalizowane wyroby. Polskie firmy meblarskie wolnymi kro- kami wpisują się w nurt tej czwartej re- wolucji, wdrażając projekty innowacyjne w zakresie nowoczesnych linii produk- cyjnych, zrobotyzowanej logistyki we- wnętrznej, aplikacji mobilnych, czy też odpowiednich materiałów. Jednak moż- na zaobserwować, że jest jeszcze duża grupa przedsiębiorstw, która ciągle myśli Przez większą część historii technologia i produkcja były ściśle ze sobą powiązane. Wiele wynalazków, takich jak silnik parowy lub robot, znajduje swoje źródło w zapotrzebowaniu na większą wydajność. Teraz, w erze cyfrowej, w której technologie teleinformatyczne zmieniły paradygmaty większości aspektów życia i biznesu, znajdujemy się w punkcie zwrotnym sektora produkcji: tania produkcja przestaje być tania, zwiększa się świadomość odbiorcy końcowego i jego wymagania, rosnąca skala i krótkie serie są wyzwaniem, łańcuchy dostaw są drogie, a cyfryzacja prawie wszystkiego oznacza, że nowe modele biznesowe redefiniują pojęcie „produktów” czy „towarów”. Rozwiązania dla transformacji procesów technologicznych Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=