Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

10 raport • koniunktura w branży meblarskiej biznes.meble.pl | listopad 2020 P oczątek roku 2020 dla bran- ży meblarskiej w Polsce za- powiadał się obiecująco. Za- równo w styczniu, jak i lutym wartość produkcji sprzedanej mebli była wyższa niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Niestety, od marca br. zauważalny był duży spadek warto- ści wyprodukowanych mebli wobec roku 2019. Produkcja wmarcu 2020 r. wyniosła 3,5 mld zł, czyli o 15% mniej niż w marcu 2019 r., a w kwietniu zaledwie 1,9 mld zł, co oznacza spadek o 50% w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy i 44% wo- bec marca 2020 r. W maju było nieco le- piej – produkcja w porównaniu do maja 2019 r. spadła „tylko” o 20%. Wiosenne zgliszcza Kiedy pod koniec marca firma B+R Stu- dio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przepro- wadziła wstępną ankietę wśród firm me- blarskich szacującą obecną sytuację i jej wpływ na wyniki branży, wyłaniający się obraz był dramatyczny. Wobec zablokowa- nego popytu w Polsce i innych krajach euro- pejskich szacowany wynik produkcji sprze- danej polskiej branży meblarskiej w 2020 r. miał wynieść zaledwie 33 mld zł wobec bli- Choć jeszcze pół roku temu wydawało się to nieprawdopodobne, to jednak dla branży meblarskiej w Polsce ten rok może się skończyć lepszym wynikiem niż rok ubiegły! Dwucyfrowe wzrosty w czerwcu i lipcu, a także solidne 6% w sierpniu i 8% we wrześniu zniwelują straty z tytułu kilku tygodni lockdownu. Firma B+R Studio szacuje tegoroczną wartość produkcji sprzedanej na 52,791 mld zł, co – wobec 51,756 mld zł rok temu – oznacza wzrost o 2%. Musimy W a r t o ś ć p r o d u k c j i s p r z e d a n e j m e b l i w y n i e s i e w t y m r o k u w P o l s c e 5 2 , 7 9 1 m l d z ł , t j . o 2 % w i ę c e j n i ż w 2 0 1 9 r . ! Tekst: Marek Hryniewicki nauczyć się żyć z wirusem Być może poleje się hejt wmoimkierunku, ale problemy to: brakmocy produkcyjnych, brak fachowców i rąk do pracy, a nie tylko sama w sobie „corona”, która stała się dzisiaj najczęstszą i ulubioną wymówką dostawców, producentów, kooperantów, działów sprzedaży. Wyciągnęliśmy wnioski, zebraliśmy doświadczenie, mieliśmy czas na przygotowanie się na ewentualne „przykre niespodzianki” ze świata, gdzie wniektórych krajach bagatelizuje się problem wirusa, a wniektórych dalece przejaskrawia. Tomasz Salewicz, dyrektor zarządzający, członek Zarządu HM Helvetia Meble sko 51,8 mld zł w 2019 r., co oznaczałoby spadek o 35%! Zapowiedziane zwolnienia w branży meblarskiej miały sięgnąć 40 tys. etatów. Ten szacunek oparty został na zało- żeniach, że sytuacja epidemiczna w Polsce i w większości krajów europejskich zacznie się poprawiać od czerwca 2020 r. i przywró- cona zostanie możliwość otwarcia placówek handlowych, a także, że nie będzie powtór- nej fali wirusa jesienią. W dniach 7-8 kwietnia B+R Studio we współpracy z OIGPM przeprowadziło ko- lejną ankietę wśród firm z branży me- blarskiej. Jej wyniki potwierdziły, że na- stroje w branży pogarszają się z tygodnia na tydzień. Pomiędzy badaniami marco- wymi i kwietniowymi, w ciągu dosłownie 2 tygodni, z 27% do 52% wzrósł odsetek firm, które oceniały swoją sytuację jaką złą lub krytyczną, spadł natomiast z 60% do 20% odsetek firm, które oceniały swo- ją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Wykorzystanie mocy produkcyjnych spa- dło z ponad 80% do poniżej 40%. Reduk- cja zatrudnienia w kwietniu w badanych firmach najczęściej nie przekraczała 5%, a w całej branży szacowana była na mak- symalnie 5,4 tys. etatów. Jednocześnie aż 40% badanych już nie miało zamówień, a dla 30% portfel zamówień miał się skoń- czyć za 1-2 tygodnie. Było to związane z drastycznym ograniczeniem zamówień, które nastąpiło po zablokowaniu han- dlu w większości krajów europejskich, do

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=