Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

16 raport • koniunktura w branży meblarskiej biznes.meble.pl | listopad 2020 P rzede wszystkim chciałbym uzyskać potwierdzenie, że w Państwa firmie taka sytu- acja, jaką pokazują dane GUS, również ma miejsce – chodzi o wzrosty (nawet ponad 20% rok do roku) w miesiącach wakacyjnych, poczynając od czerwca. W momencie, w którym zarówno w Pol- sce, jak i na całym świecie zaczęto wprowa- dzać ograniczenia związane z pandemią, spodziewaliśmy się raczej spadku obro- tów, niż takiego wzrostu popytu, jaki przy- niosły miesiące letnie. W przeciwieństwie do wielu producentów z branży meblar- skiej, zdecydowaliśmy się na prowadzenie w okresie lockdownu działalności bez prze- stojów, skupiając się na aktywnym poszuki- waniu sposobów przystosowania się do no- wych warunków. Efektem tego było m.in . podpisanie dodatkowych kontraktów, po- zwalających wykorzystać nasze moce pro- dukcyjne i specjalizację, które dotyczyły zarówno projektów związanych z podwyko- nawstwem, jak i dostarczaniem środków za- bezpieczenia medycznego. Czerwiec i kolej- ne tygodnie zaskoczyły w równym stopniu chyba wszystkich w branży. Dwucyfrowy wzrost zamówień, jaki odnotowaliśmy, na- łożył się na podjęte przez nas niestandardo- we działania. A to spowodowało dodatkowe spiętrzenie skali zamówień. Na ile Pana zdaniem ta sytuacja, czyli skokowy wzrost produkcji, jest bezpiecz- na dla branży i dla poszczególnych firm? Potencjalne zagrożenia to oczywiście m.in . brak terminowości dostaw, pro- blem z obsługą posprzedażową i gwa- rancyjną, dłuższe terminy oczekiwania przez klientów na meble, rezygnacja z części zamówień wobec braku możli- wości ich realizacji. Ale czy tylko to? Sytuacja ta wywołała porównywal- ne skutki dla większości firm działających w branży, które przejawiają się m.in . w za- kłóceniach wydajności i w opóźnieniach w realizacji zamówień składanych przez klientów. Lipiec i sierpień to okres, w któ- rymze względu na niski sezon skupiamy się – obok normalnych działań produkcyjnych –  m.in . na realizacji działań związanych z konserwacją i przeglądami techniczny- mi parku maszynowego, przeprowadzaniu remontów hal, wdrażaniu nowych kolekcji oraz związanym z tym opracowywaniem instrukcji tworzenia nowych modeli i szko- lenia pracowników w zakresie ich wykony- wania. W tym roku zbiegło się to jednak z kilkoma istotnymi wydarzeniami, które spowodowały zakłócenia wydajności także w naszych zakładach. Po pierwsze – mie- siące letnie okazały się wysokim sezonem ze znacząco zwiększonym popytem. Po Łukasz Bąkowski, dyrektor operacyjny w Fabryce Mebli Gala Collezione, o sytuacji w branży meblarskiej, rynkowej hossie i zagrożeniach dla branży. Tak jak zaskoczył nas wzrost zamówień , tak zaskoczyć może jego Rozmawiał: Marek Hryniewicki wyhamowanie

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=