Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

34 branża • advertorial targowy N a najważniejszym w Polsce tar- gowym wydarzeniu, skiero- wanym do branży meblarskiej i przemysłu drzewnego, nie mogło za- braknąć stoiska firmy Nestro. Cztery, choć inne niż zazwyczaj, dni targowe, upłynę- ły głównie na spotkaniach z osobami za- interesowanymi czystymi rozwiązania- mi, oferowanymi przez przedsiębiorstwo ze Starego Olesna. Producent starał się kompleksowo zaprezentować swoje moż- liwości. Każdy, kto odwiedził ekspozy- cję oleskiego przedsiębiorstwa, uzyskał szczegółowe informacje na temat eko- innowacyjnych nowości produktowych z zakresu energooszczędnego odpylania. Zainteresowanie wśród zwiedzają- cych wzbudzały m.in. nowe filtry odpylają- ce z klasą odporności ogniowej EW120. Se- ria ekoinnowacyjnych filtrów odpylających NFP 9/9 i 11/11 to urządzenia zaawanso- wane technologicznie z energooszczędny- mi wentylatorami serii USFHN, poprawia- jącymi warunki pracy w zakładach branży meblarskiej. Warto podkreślić, że urządze- nia serii NFP przeszły testy w Niemczech, w niezależnym laboratorium badawczym, uzyskując potwierdzenie spełniania bardzo wymagającej klasy odporności ogniowej EW120. Oznaczenie EW120 zawiera infor- mację o czasie, w jakim element zachowu- je swoją szczelność oraz stanowi ochronę przed promieniowaniem cieplnym. Z czym to się wiąże w praktyce? Systemy filtrów Nestro serii NFP, mające EW120, mogą zo- stać zamontowane w odległości ≥ 1m od hali produkcyjnej, nawet jeśli zewnętrzna ściana budynku i powierzchnia dachu hali nie są ognioodporne, ale zostały zbudowa- ne z niepalnych materiałów budowlanych. Filtry NFP z klasą EW120 spełniają normy EN 1363-1:2012-10 oraz EN 1363-2:1999- 10. Klapy przeciwzwrotne montowane w fil- trach, po sprawdzeniu w laboratorium ba- dawczymw Niemczech, spełniają normy EN 1363-1:2020-05 oraz EN 1363-2:1999-10, 5. Inżynierowie sprzedaży Nestro pod- kreślali podczas rozmów na stoisku, że od- pad w otoczeniu urządzeń produkcyjnych uznawany jest za materiał zakłócający, któ- ry musi zostać przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn. Jest również najczęściej pierwszą przyczyną ograniczenia wydajności produk- cji, ale też zwiększa ryzyko pożarowe po- przez zajmowanie przestrzeni produkcyj- nej. Dział B&R Nestro stworzył rozwiązania wspierające automatyczny system odbioru i zagospodarowania odpadu w branży me- blarskiej i przemyśle drzewnym. Marcin Po- pławski, inżynier sprzedaży, wskazywał na korzyści z automatyzacji procesu odbioru odpadu, która pozwala na zwiększenie wy- dajności produkcji nawet o 30% oraz umoż- liwia pracę w trybie ciągłym. Inny inżynier sprzedaży – Daniel Pawlik – skupiał się w swoich rozmowach z klien- tami na poprawie bezpieczeństwa w zakła- dach pracy, również dzięki wykorzystaniu dotacji ZUS. Podkreślał, że choroby zwią- zane z dużym zapyleniem powietrza (np. pylica, astma oskrzelowa) to największe zagrożenie dla pracowników, a poprawa Z Nestro Podczas targów „Drema” misją Nestro było przekonanie przedstawicieli branży meblarskiej i przemysłu drzewnego, że czyste i ekoinnowacyjne rozwiązania powinny towarzyszyć firmom bez względu na okoliczności. biznes.meble.pl | listopad 2020 ↑ ↑ Stoisko Nestro na targach „Drema 2020”. ↑ ↑ Filtr odpylający, dofinansowywany w ramach dotacji ZUS. wnową rzeczywistość

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=