Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

43 advertorial • branża ne przeglądać, powiększać, wymiarować i edytować wszystkie projekty mebli, któ- re zostały stworzone w programie iX CAD, a połączenie internetowe umożliwia prze- kazywanie na bieżąco wszelkich zmian do działu realizacji zamówień. Interfejs użytkownika tej aplikacji został zapro- jektowany w taki sposób, aby swobodnie i intuicyjnie można byłoby obsługiwać go wykorzystując dowolny tablet syste- mu Android lub Apple. Cyfrowy Asystent znacznie przyśpiesza wymianę informa- cji pomiędzy działem zamówień, produkcją a dystrybuują, co oznacza szybszą i spraw- niejszą realizację bieżących zamówień – ko- mentuje K. Rykowski. Odejście od papierowej dokumentacji Sprzedaż mebli przez internet związa- na jest z tworzeniem szeregu dokumenta- cji, odnoszących się zarówno do projektu, produkcji, dystrybucji, jak i samego rozli- czenia. Biorąc pod uwagę ilość i różnorod- ność generowanych dokumentów, każdy kto korzysta z konwencjonalnego sposobu dru- kowania, ma świadomość, jak bardzo jest to czasochłonne i trudne w utrzymaniu. Naj- nowszy system Imosa działa w taki sposób, aby ułatwić i znacznie uprościć ten proces, a przede wszystkim ograniczyć, a wręcz wyeli- minować konieczność jakiegokolwiek druko- wania –wyjaśnia K. Rykowski. Komfortowe tworzenie konstrukcji meblowych Oprócz wielu innych udoskonaleń do najnowszego systemu Imos wprowadzili- śmy również zmiany, których celem była poprawa ergonomii i wydajności pracy. Te- raz każdy projektant korzystający z Imos iX CAD może oczekiwać znacznego skrócenia czasu w etapie tworzenia konstrukcji me- blowych oraz inteligentnego wsparcia na dalszych etapach wdrażania ich do pro- dukcji. Wraz z poprawkami dotyczących wy- tycznych cięcia artykułów, szczególną uwa- gę poświęciliśmy również na automatycznym generowaniu wyników projektowych, gdzie projektant, za pomocą jednego kliknięcia może wyeksportować wszystkie bieżące pro- jekty i zapisać je do wskazanego pliku – uzu- pełnia K. Rykowski. Nowy interfejs VR iX Link Inną nowością, którą chcielibyśmy za- prezentować, będzie nowy interfejs prezen- tacji VR. Dzięki zmianom, które wprowa- dziliśmy w interfejsie iX VR Link, wszystkie projekty i prezentowane prototypy stworzo- ne w Imos PLAN i iX CAD, będą imponująco wyraziste i realistyczne. Teraz każdy projekt przeznaczony do prezentacji można wygenerować bezpo- średnio w VR, uzupełniając go o zdję- cia, renderingi, filmy czy obrazy panora- miczne. Dodatkowo instnieje możliwość animacji, modyfikacji oraz nadawania obiektom właściwości fizycznych, wg re- guł ich realnych odwzorowań – np. prze- suwanie mebla, podnoszenie, otwieranie drzwiczek, wysuwanie szuflad, włączanie oświetlenia itp. Oczywiście, w każdej prezentacji dostępne będą reguły ustawień: światła, cieni czy inter­ aktywności położenia słońca itp. Natomiast sekwencje wideo, takie jak spacer po scenie, będzie można wyeksportować i udostępnić, także wmediach społecznościowych –  podsu- mowuje K. Rykowski. q biznes.meble.pl | listopad 2020 Imos Polska | 62-020 Swarzędz | ul. Dworcowa 4b/3 | tel. + 48 608 534 144 KRykowski@imos3d.com | www.imos3d.com

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=