Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

45 opinie • branża biznes.meble.pl | listopad 2020 C o roku na świecie odbywało się kilkadziesiąt targów dla bran- ży meblarskiej. Część z nich, tak jak poznańskie targi„Meble Polska”, miało zasięg globalny. Uczestniczyły w nich regularnie tysiące kupców me- blowych, dla których była to okazja do zapoznania się z propozycjami najnow- szych kolekcji, spotkania z przedstawi- cielami wiodących producentów i za- kontraktowania dostaw na kolejny sezon sprzedażowy. Wybuch covidowej pande- mii sprawił jednak, że wszystkie zapla- nowane na kolejne miesiące targi, w tym maraton targowy na Dalekim Wscho- dzie, zostały odwołane bądź przełożone na późniejszy termin. Wiele osób zada- je sobie pytanie, czy powszechny do tej pory model handlu meblami, w którym targi meblowe odgrywają kluczową rolę, ma szanse się utrzymać i czy nie zastą- pią go inne, mniej bezpośrednie formy komunikacji rynkowej. Targi „Meble Polska 2020”, które od- były się pod koniec lutego w Poznaniu, miały szczęście być ostatnim wydarze- niem targowym branży meblarskiej na świecie przed wybuchem pandemii ko- ronawirusa. Choć wśród uczestników największych kontraktacji meblowych w Europie Środkowo-Wschodniej dało się wyczuć pewne zaniepokojenie roz- wojem sytuacji epidemicznej na świecie, a przedstawiciele niektórych grup zaku- powych podjęli w ostatnim momencie decyzję o odwołaniu przyjazdu do Pozna- nia, to jednak bilans biznesowy wydarze- nia z punktu widzenia zarówno wystaw- ców, jak i zwiedzających był wyjątkowo pozytywny. Można powiedzieć, że urato- wało nas przesunięcie terminu wydarze- nia z marca na luty. Gdyby targi miały się odbyć w dotychczasowym marcowym ter- minie, najprawdopodobniej zamiast za- dowolenia uczestników mielibyśmy w Po- znaniu spektakularną biznesową klapę. Wracamy do gry Trzy miesiące lockdownu były dla nas bardzo trudne. Firma pozbawiona z dnia na dzień wpływów ze swojej podstawo- wej działalności musiała przeorganizo- wać siły i kreatywnie poszukiwać nowych źródeł dochodów. Jednocześnie jednak wykorzystaliśmy ten czas, by przygoto- wać się od strony technicznej i proce- duralnej do ponownego otwarcia rynku targowego zgodnie z obostrzeniami wy- nikającymi ze ścisłego reżimu sanitarne- go opartego na zaleceniach Głównego In- spektoratu Sanitarnego. Mieliśmy w tym swoje doświadczenia, gdyż już podczas minionej edycji targów „Meble Polska”w- prowadziliśmy nadzwyczajne środki za- pobiegawcze, które umożliwiły bezpiecz- ną organizację tego wydarzenia. Mimo iż targi odwiedziły tysiące zwiedzających z 70 krajów, od żadnego z wystawców czy grup zakupowych nie dotarła do nas po imprezie informacja o zakażeniu CO- VID-19 wśród uczestników targów. Kolejne wydarzenia odbywające się na terenach Międzynarodowych Targów Po- znańskich już od połowy czerwca także udowodniły, że jesteśmy w stanie organi- zować targi w sposób bezpieczny dla ich uczestników. Dzięki wdrożonym procedu- rom, kamerom termowizyjnym mierzą- cym temperaturę osobom wchodzącym na teren ekspozycji, dystrybutorom pły- nu do dezynfekcji rąk rozmieszczonym na każdym kroku, wzmocnionej wentylacji hal czy limitowi osób przebywających na metrze kwadratowym wydaje się, że tere- ny targowe to obecnie najbezpieczniejsza przestrzeń publiczna w kraju. M.O.W. przeciera szlaki Pierwszym wydarzeniem branży me- blarskiej, które odbyło się w Europie po Jak na skutek pandemii koronawirusa zmieniło się i jak się jeszcze zmieni meblarstwo w Polsce i na świecie? To pytanie zadajemy przedstawicielom branży meblarskiej, a odpowiedzi przedstawimy na łamach miesięcznika „BIZNES.meble.pl” . W tym wydaniu – Józef Szyszka, dyrektor targów „Meble Polska”. Targi w erze (post)covidowej

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=