Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

51 opinie • branża biznes.meble.pl | listopad 2020 N ie tylko w kampanii wy- borczej w USA lub w kon- tekście pandemii korono- wirusa kłamstwo obiega świat. Fake newsy przeżywają obec- nie prawdziwy boom również w naszej branży. To jest coś, czego doświadcza- liśmy i nadal doświadczamy w odnie- sieniu do różnych imprez jesiennych. Raz za razem w centrum uwagi znajdu- je się zbliżający się duet targowy „IMM cologne/Living Kitchen”. * Koelnmesse odwołało „IMM cologne” –  głosi jedno z tych fałszywych donie- sień. Paradoks polega na tym, że wiele osób wierzy w te wieści, mimo że Oliver Frese – członek Zarządu i dyrektor ope- racyjny Koelnmesse, Matthias Pollmann – dyrektor działu mebli, wyposażenia wnętrz i designu oraz Claire Steinbrück – dyrektor „IMM cologne”, informo- wali o aktualnym stanie przygotowań do targów w Kolonii podczas niezliczo- nych osobistych spotkań na M.O.W oraz na wschodnio-westfalskich targach – „Küchenmessen”. Nawet komunika- ty prasowe wysyłane przez organizato- ra prawie codziennie, nie pozostawiają wątpliwości, że na dzień dzisiejszy pra- ce nad projektem „IMM cologne 2021” trwają bez zmian. Ofiarami fałszywych informacji stają się przedsiębiorstwa, które rzekomo od- wołały swój udział w targach w Kolonii. Na przykład we wschodniej Westfalii po- jawiła się plotka, że jeden z bardzo du- żych producentów mebli tapicerowanych i wieloletni wystawca „IMM cologne” nie pojawi się w przyszłym roku na targach. Jednak dalsze rozmowy z zarządem firmy wywołały tylko przeczący ruch głowy. Na pytanie o udział w wydarzeniu odpowie- dziano, że na targach się pojawią i że ich obecność to już sprawa załatwiona. Rzeczywiście, są przedsiębiorstwa, które już odwołały swój udział w targach lub go kwestionują, czy to w trosce o zdro- wie własnych pracowników, czy też z oba- wy, że nastąpi dramatyczny spadek licz- by odwiedzających. I z pewnością istnieją przypadki, w których pandemia jest wy- korzystywana jako popularny argument za tym, by nie brać udziału w targach bez ryzyka utraty twarzy. Ostatecznie, to od każdej firmy zależy, czy wykorzysta Kolo- nię jako platformę biznesową, czy też nie. W sumie chciałoby się jednak trochę wię- cej solidarności branżowej i silniejszego wsparcia dla wiodących na świecie targów we własnym kraju. Wygląda na to, że ci, którzy od lat są raczej krytyczni wobec „IMM cologne”, teraz naprawdę pracują nad faktycznym lub rzekomym odwołaniem targów. Czę- sto pomijany jest jednak fakt, że są rów- nież wystawcy o wyraźnym i publicznym zaangażowaniu na rzecz „IMM cologne”. Zgodnie z mottem: Only bad news are good news , wolą karmić się pragnieniem katastrofy. Pozostaje mieć nadzieję, że w przy- szłych miesiącach dyskusja o nad- chodzących targach w Kolonii będzie charakteryzowała się większą obiektyw- nością i powagą. Konstruktywna krytyka – tak proszę! Zakończmy jednak rywali- zację o najczarniejsze wieści, w których prawdę często poświęca się na ołtarzu osobistego myślenia życzeniowego! Tekst został opublikowany 1 października br., przedruk za zgodą autora. *16 października 2020 r. Koelmesse zadecydowało o zawieszeniu „LivingKitchen” w 2021 r. Helmut „Max” Merkel, redaktor naczelny „Möbelmarkt”, ma nadzieję, że dyskusja na temat nadchodzących targów w Kolonii będzie w pozostałych miesiącach bardziej obiektywna i poważna. Komu zależy Tekst: Helmut Merkel, redaktor naczelny „Möbelmarkt” Fake news vs imm cologne na dezinformacji?

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=