Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2017

branĝa X wywiad 30 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2017 f C zy po ponad 20 latach obecności w branży jest coś, co potrafi Panią zasko- czyć w kuchni? Rynek ciągle się zmienia, tak jak zmienia się nasze życie. Branża kuchenna również nieustannie się rozwija. Zatem z dużym zainteresowaniem śledzę wszystkie nowości prezentowane na branżowych targach, w tym międzynaro- dowych, takich jak „EuroCucina”. Niekie- dy trafiam tamna rozwiązania, które są dla mnie zaskoczeniem. Dotyczy to zazwyczaj technologii, w jakie wyposażane są sprzęty AGD. Produkty te są dla mnie interesują- ce nie tylko ze względu na ich obecność w ofercie Galicji Tomaszek, ale również z uwagi na to, że często wraz z rodziną wy- korzystujemy je podczas wspólnych kuli- narnych eksperymentów. Galicja Tomaszek to firma, która łączy w sobie trzy pokolenia. Jaka jest Pani recepta na prowadzenie rodzinnego biznesu? Tworzenie firmy zapoczątkowali ro- dzice mojego męża, Eugenia i Kazimierz, którzy zaraz po zmianach ustrojowych przejęli na własność sklep sieci Domar. Na początku lat 90. w ten biznes zaangażo- waliśmy się także my, a od jakiegoś czasu również nasza córka – Melania Kołcz, pre- zes Kernau Polska, naszej marki urządzeń AGD. Prowadzenie firmy rodzinnej wiąże się z dużym zaangażowaniem emocjonal- nym, gdyż firmując działalność własnym nazwiskiem chce się zapewnić wszystkim partnerom i klientom szczególną rzetel- ność. Co więcej, należy zdać sobie sprawę, że firma rodzinna to uczciwość i tradycja. Historia naszej działalności i ogrom pracy związany z jej rozwojem to nasze wspólne dzieło, duża wartość, którą każdy z nas chce pielęgnować. Kluczem do rozwoju jest obserwowanie branży oraz świadoma polityka, polegająca na bacznym kontro- lowaniu finansów oraz na konsekwencji w działaniu. Dążymy do wyznaczonych celów, ale pamiętamy o zachowaniu rów- nowagi, bo łatwo jest popaść w skrajności, gdy pracuje się intensywnie. To, że udaje się nam utrzymać na rynku tak wiele lat i mamy się dobrze, jest dowodem na to, że potrafiliśmy podejmować trafne decyzje. Czy świętowanie 25-lecia istnienia fir- my Galicja Tomaszek jest też okazją do refleksji nad jej historią, osiągnięciami? Czy udało się znaleźć Pani czas, by usiąść ze swoimmężem, a może nawet z całą ro- dziną i powspominać? Prowadząc stale rozbudowującą się firmę niewiele jest wolnych chwil. Staram się więc każdą z nich spędzać w gronie naj- bliższych. Często wspominamy to co było, ale muszę przyznać, że staż, jaki udało nam się osiągnąć stał się impulsem do wzmo- żonych dyskusji, szczególnie o początkach naszej działalności. 25 lat temu wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Cieszy nas fakt, że firma Galicja Tomaszek tak bardzo się rozwinęła. Dla mnie najważniejsze jest to, że są to dobre wspomnienia, wywołują- ce uśmiech na naszych twarzach. Który moment w przeciągu tych 25 lat uznaje Pani na przełomowy? Momentów przełomowych było kilka. Do najważniejszych możemy zaliczyć rok 2004, kiedy zapoczątkowaliśmy własną markę AGD, najpierw pod nazwą Neto, potem przemianowaną na Kernau. Za istotną uważam również datę powołania ogólnopolskich sieci Max Kuchnie i Max Elektro – był to rok 2013. Wspominam ten czas jako intensywny, związany z szere- giem rozmów z partnerami biznesowymi, kontrahentami i uczestnikami sieci. Warto wspomnieć również o roku 2015 – wtedy to sieć Max Elektro zaczęła funkcjonować jako spółka akcyjna, co oznacza, że każdy właściciel sklepu może stać się jej współ- udziałowcem. Bieżący rok również jest dla nas przełomowy. Oprócz dalszego rozwoju dotychczasowych projektów stworzyliśmy nową markę Verle Küchen. Dzięki niej wprowadzamy na polski rynek meble ku- chenne o nowoczesnymdesignie i gwaran- cji niemieckiej jakości. Gdy się zamyka tak imponujący rozdział w historii firmy, nie sposób nie myśleć o kolejnych. Jakie są aktualne priorytety rozwoju Galicji Tomaszek? Trudno jest prowadzić własny biznes nie mając ciągle nowych pomysłów na jego rozwój. Firma Galicja Tomaszek rozwija się prężnie. Nie przerywamy pracy nad już funkcjonującymi projektami. Obecnie wiele uwagi poświęcamy marce Kernau, zarówno jeśli chodzi o promocję i marke- ting, jak i rozbudowę oferty produktowej. Z kolei dla Max Elektro priorytetem jest Z EwÈ Tomaszek, prezes ğrmy Galicja Tomaszek, rozmawia Anna Szypulska. OBSERWOWANIE BRAN¿Y Kluczem do rozwoju jest KLUCZEM DO ROZWOJU JEST OBSERWOWANIE BRAN¿Y ORAZ ¥WIADOMA POLITYKA, POLEGAJkCA NA BACZNYM KONTROLOWANIU FINANSÓW ORAZ NA KONSEKWENCJI WbDZIA’ANIU. Dk¿YMY DO WYZNACZONYCH CELÓW, ALE PAMI}TAMY ObZACHOWANIU RÓWNOWAGI, GDY¿ ’ATWO JEST POPA¥m WbSKRAJNO¥CI, GDY PRACUJE SI} INTENSYWNIE. TO, ¿E UDAJE SI} NAM UTRZYMAm NA RYNKU TAK WIELE LAT IbMAMY SI} DOBRZE, JEST DOWODEM NA TO, ¿E POTRAFILI¥MY PODEJMOWAm TRAFNE DECYZJE.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=