Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2017

U mowy przenoszące prawa własności intelektualnej, czyli m.in . prawa własności przemysłowej i prawa autor- skie majątkowe, mogą być zawierane jako umowy sprzedaży, darowizny, ale towarzy- szą też treści umów o dzieło czy umów zle- cenia. Wymagają regulacji wielu zagadnień i dochowania istotnych warunków formal- nych. Wielokrotnie w praktyce spotykam się z sytuacją, w której umowy, jeśli w ogóle istnieją, nie spełniają tych wymagań. War- tykule przytoczę najistotniejsze wymogi prawa polskiego w zakresie umów prze- noszących prawa własności przemysłowej i prawa autorskie majątkowe oraz dodam parę praktycznych uwag od siebie. PORADA 1. OTYM, KIEDY ZAWIERAĆ UMOWĘ Wypadków, w których chcemy lub po- winniśmy zawrzeć umowę przenoszącą prawa własności przemysłowej czy prawa autorskie majątkowe jest wiele. Zawiera się je np., gdy spółka kończy produkcję danego towaru i chce przekazać prawa do swojej marki innemu podmiotowi albo gdy dokonywany jest aport praw do innej spółki w ramach restrukturyzacji w grupie kapitałowej. Najczęściej jednak problemy pojawiają się w zakresie umów, na mocy których wykonawca przygotowuje dla za- mawiającego dany projekt – mebla, logo- typu czy rozwiązania technicznego. Jeśli wykonawca to pracownik, to pracodawca nabywa na mocy ustawy autorskie prawa majątkowe do stworzonego utworu, jak i prawo do uzyskania patentu na wynala- zek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Jednak, gdy mamy do czynienia z umową o współpracy zawartą pomiędzy przed- siębiorcami, nie istnieje domniemanie, że wszystkie te prawa przechodzą na za- mawiającego. W takich wypadkach najle- piej sprawę przeniesienia praw regulować kompleksowo w ramach umowy. Nieza- warcie umowy w takich wypadkach jest ryzykowne – po jakimś czasiemoże okazać się, że nie mamy „na własność” praw do najważniejszych projektów naszych mebli albo, co gorsza, naruszamy cudze prawa. PORADA 2. O FORMIE UMOWY Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej oraz ustawą o prawie autor- skim i prawach pokrewnych, przeniesienie praw majątkowych nimi objętych wymaga formy pisemnej. Jej niezachowanie powo- duje, że umowa jest nieważna, nie docho- dzi do przeniesienia praw. PORADA 3. O OKREŚLENIU PRZENOSZONYCH PRAW Po pierwsze – jakie prawo przenosimy, po drugie – czego dotyczy to prawo, a po trzecie – w jakim zakresie przenosimy prawo. Ta triada podstawowych elemen- tów określenia przenoszonych praw choć oczywista, w wielu umowach nie pojawia się albo jest ujęta nieprawidłowo. Jakie prawo można przenieść? Moż- na przenosić prawa majątkowe, a więc na przykład patenty, prawa ochronne na zna- ki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, autorskie prawa majątko- we, prawa ze zgłoszeń znaków. W umowie należy określić wprost, o jakie prawa cho- dzi i wskazać je wszystkie, nie pomijając żadnych, które dotyczą danego przedmio- tu. Jeśli przedmiotem umowy jest prawo ochronne na znak towarowy, to należy także przenieść prawa autorskie majątko- we do oznaczenia (o ile istnieją). Warto też pamiętać o regulacji autorskich praw osobistych (czyli w szczególności prawa do oznaczania utworu nazwiskiem, nienaru- szalności treści i formy utworu). Nie moż- na ich przenieść na nabywcę, ale można uregulować sposób ich wykonywania. Nie- objęcie umową wszystkich rodzajów praw, które dotyczą danego przedmiotu może spowodować, że prawa zostaną przy pier- wotnym uprawnionym, który będzie mógł je wykonywać również wobec nabywcy. Jeśli mowa o zakresie przeniesienia praw, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tak zwany zakres przedmiotowy. Na przykład – czy przenosimy znak towa- rowy dla wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany? Ale przede wszystkim – na jakich „polach eksploata- cji” dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych? Formuła ustawowa pól eksploatacji u wielu przedsiębiorców rodzi poczucie dezorientacji lub niezrozu- mienia potrzeby ich ujmowania w umo- wach. Otóż, zgodnie z ustawą o prawie autorskim, odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności (1) w zakresie 7 porad wbzakresie umów przenoszÈcych prawa wïasnoĂci intelektualnej IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. WeryğkujÈc umowy zawierane wbobrocie prawami wïasnoĂci intelektualnej czasem przypomina mi siÚ wiersz L. J. Kerna „Dziwna zwrotka”. Autor pisaï wbnim: Byïa raz taka zwrotka, co to nie miaïa Ărodka. Zbtego boku coĂ miaïa. Zbtego boku coĂ miaïa. AbwbĂrodku dziura zostaïa . Dlatego wbdzisiejszym artykule postaram siÚ przekazaÊ najwaĝniejsze informacje obtym, jak dobrze przygotowaÊ umowÚ przenoszÈcÈ prawa wïasnoĂci intelektualnej. branĝa X prawo 36 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=