Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

102 chillout • sylwetka biznes meble.pl | grudzień 2019 stać – powiedział Walter Schatt. Firma bardzo szybko się rozwijała. Zyskała po- tencjał, żeby wyjść na rynki zagranicz- ne. Rozwój stał się na tyle intensywny, że zaczęło brakować wyszkolonej kadry. Walter Schatt zapytany o klucz doboru pracowników, odpowiedział: Okres in- tensywnego rozwoju przedsiębiorstwa był czasem zupełnie nowych i innych doświad- czeń od tych, jakie miałem w poprzednich firmach. Tworzyłem zespół kierując się za- ufaniem. To było czysto intuicyjne. Robiłem tak, jak czułem. Nie było w tym nic nadzwy- czajnego. To się po prostu działo . Podkre- ślił też: Mamy dziś kilkanaście zakładów produkcyjnych na świecie. Oczywiście, jest to naszym sukcesem, ale i wynikiem naszej ciężkiej pracy. Za prawdziwy życiowy suk- ces uważam jednak to, że córki odziedziczy- ły po mnie naturalną intuicję do ludzi – po- wiedział Walter Schatt. Powody do dumy Po ośmiu latach od założenia firmy, w roku 1993, Walter Schatt przyjechał do Polski. W 1996 roku nastąpiło przejęcie wszystkich udziałów w poznańskiej spół- ce joint venture Maltaprint kierowanej przez Wandę Zyburską. Dwa lata później w Tarnowie Podgórnym zakończono bu- dowę obiektów biurowych i fabryki pol- skiej spółki Schattdecor. Rok 1999 przy- nosi przejęcie części udziałów w firmie Prismadecor w Głuchołazach. Schattde- cor zaczyna rozwijać się na całym świe- cie. W 1997 roku rozpoczyna się pro- dukcja we włoskim Rosate. W 2000 roku powstaje spółka rosyjska. W 2002 roku utworzono Schattdecor China w Szan- ghaju – pierwszą europejską firmę dru- ku dekoracyjnego, która weszła na rynek chiński. Rok 2006 to przejęcie drukar- ni papierów dekoracyjnych w Brazylii. W 2011 roku zostają otwarte nowe za- kłady w Turcji i Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku na rynek zostaje wprowa- dzony „Dąb Sonoma”, który staje się hi- tem wzorniczym. Dziś Schattdecor ma 18 zakładów produkcyjnych i 6 przedstawi- cielstw na całym świecie. Walter Schatt z przyjemnością wspo- mina początki inwestycji w Polsce. Pod- kreśla, że to ogromne szczęście, że wej- ście na rynki zagraniczne zaczęło się od naszego kraju. Z sentymentem opowia- da o początkowych różnicach w techno- logii, z czasem wyrównanych dzięki wza- jemnym kontaktom. Byliśmy otwarci na Polaków. Okazaliśmy im szacunek i ak- ceptację. Chciałem, aby poczuli się dumni, że biorą udział w rozwijaniu czegoś nowe- go – zaznaczył. Inwestycja w Polsce jest krokiem milowym w rozwoju całej gru- py. To wielkie szczęście, że inwestycje za- graniczne zaczęliśmy od Polski. Dodaliście nam odwagi. Zdałem sobie sprawę, że pol- ska mentalność, charakter, zdolność ucze- nia się, chęć do pracy są tak wyjątkowe, że nie mogło spotkać mnie nic lepszego – pod- sumował. Pytany o to, czy nasze kraje są do siebie podobne, odpowiada: Polska odwaga i pracowitość są niesamowite. Są dużo większe niż w innych krajach. Na pew- no istnieje mentalne podobieństwo między Polakami i Niemcami, przede wszystkim w obowiązkowości. Żywa i dynamiczna kultura Walter Schatt otrzymał wiele prestiżo- wych nagród, w tym nagrodę Milestones za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Bawarski Order Zasługi. Za prawdziwy sukces uważa jednak intuicję, która go nie zawiodła. Muszę przyznać, że z wiekiem ro- bię się coraz bardziej bezkompromisowy. Je- żeli coś od początku nie pasuje mi w danej osobie, można się spodziewać, że ostatecz- 1 2 1 2 3 4 5 6 Zasadzenie symbolicznego Buku Walter na miejscu  powalonego drzewa przed zakładem w Głuchołazach. Rodzina Schatt w komplecie. Podczas wizyty w Głuchołazach w 2018 roku. Walter Schatt z żoną Ursulą w Chinach. Z żoną  Ursulą i córkami Anją  i Sonją podczas targów „Interzum”. Wyrazy uznania dla Wandy Zyburskiej, wieloletniej szefowej Schattdecor Polska.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=