Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

14 raport • koniunktura w branży biznes meble.pl | grudzień 2019 A nalizując produkcję sprzedaną mebli, przyjrzano się przedsię- biorstwom w podziale na kla- sy wielkości firm: firmy duże, średnie i małe. Dla dużych i średnich firm li- czonych łącznie w I i II kwartale 2019 r. wartość produkcji sprzedanej wyniosła 18,74 mld zł. W porównaniu do oma- wianego okresu wartość ta wzrosła o 3,3%. Z kolei dla małych firm wartość ta w 2019 r. wyniosła 4,33 mld złotych. Oznacza to wzrost o 11,4% w porówna- niu do I i II kwartału 2018 r. Produkcja mebli Na podstawie danych o wolumenie wartości produkcji, zaobserwowano do- datnią dynamikę w dwóch spośród czte- rech grup monitorowanych przez GUS: meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni oraz meble drewniane w ro- dzaju stosowanych w sypialni. Od stycz- nia do września 2019 r. najwyższą dy- namiką (111,89) charakteryzowały się meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni, a wolumen produkcji dla tej grupy wyniósł 3.718 tys. sztuk. W bada- nym okresie nastąpił również wzrost pro- dukcji mebli w rodzaju stosowanych w sy- pialni o 11,64%, których wyprodukowano w tym czasie 5.476 tys. sztuk. Dla pozosta- łych grup, czyli mebli do siedzenia prze- kształcalnych w miejsce do spania i me- bli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, odno- towano spadek wolumenu odpowiednio o 24,6 i 18,4 pkt proc. Niezależnie od tego, że wciąż ro- śnie zapotrzebowanie na pracowników w branży meblarskiej, można zaobserwo- wać jedynie niewielki wzrost przeciętne- go zatrudnienia w tej branży. W dwóch pierwszych kwartałach 2019 r. przecięt- ne zatrudnienie w branży wynosiło 163 tys. pracowników, natomiast w analogicz- nym okresie ubiegłego roku liczba ta była równa 161,6 tys. Przedstawione w tabe- li „Przeciętne zatrudnienie w branży me- blarskiej” dane stanowią średnią rocz- ną z miesięcy od stycznia do czerwca, nie uwzględniają ponadto właścicieli i współ- właścicieli, jak również pracujących człon- ków ich rodzin. Dane te nie obejmują za- trudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecz- nych, politycznych, związkach zawodo- wych i innych. Wskaźnik przeciętnego za- trudnienia w branży meblarskiej obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosun- ku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na peł- nozatrudnionych. Analizując dane odnośnie do przecięt- nego wynagrodzenia w branży meblar- skiej, stwierdza się jego wzrost o 8,1% w porównaniu do roku 2018. Rosnące pła- ce nie przełożyły się na zwiększenie za- trudnienia w omawianym sektorze, co jest nadal uważane za jeden z głównych pro- blemów branży. W okresie od stycznia do końca września 2018 r. przeciętne wyna- grodzenie równe było 3.635,32 zł, nato- miast w tym samym okresie roku 2019 wzrosło do poziomu 3.928,08 zł. Koniunktura w przemyśle meblarskim Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi nega- W Polsce od stycznia do września 2019 r. wartość produkcji sprzedanej w branży meblarskiej metodą podmiotową (według firm) wyniosła 34,3 mld zł. Wartość ta w omawianym okresie wzrosła o 5,1% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r., w którym wynosiła 32,7 mld zł. Omawiane dane są oficjalnie potwierdzone przez GUS. Za cały 2019 r. B+R Studio prognozuje wartość produkcji sprzedanej na poziomie około 50,5 mld zł. Coraz trudniejsze czasy dla meblarzy Tekst: Milena Dorozińska, Renata Szewczyk Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm Produkcja sprzedana I-II kwartał 2019 r. I-II kwartał 2018 r. I i II kwartał 2018 r. (mln zł) (mln zł) = 100 Firmy duże, średnie i małe 23.076,8 22.033,1 104,7 Firmy duże i średnie 18.742,9 18.142,0 103,3 Firmy małe 4.333,9 3.891,1 111,4 Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Wolumen produkcji wybranych grup mebli Wyroby IX 2019 r. (tys. szt.) IX 2018 r. = 100 I-IX 2019 r. (tys. szt.) I-IX 2018 r. = 100 Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania 244 68,93 2.067 75,38 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni 462 126,58 3.718 111,89 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 685 124,32 5.476 111,64 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 2.891 100,73 18.449 81,61 Źródło: dane GUS.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=