Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

20 branża • wiadomości 2.455 tys. stałych mieszkańców naszego kraju przebywało – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – na koniec 2018 r. poza granicami Polski (3% mniej niż w 2017 r.) 48% ankietowanych przez Konfederację Lewiatan przedsiębiorstw spodziewa się pogorszenia sytuacji rynkowej i słabszego popytu na produkty w 2020 r. (wzrost r/r o 9 pkt proc.) biznes meble.pl | grudzień 2019 „Meble Polska 2020” już w lutym Kolejna edycja targów „Meble Polska” – największych kontraktacji meblowych w Europie Środkowej i Wschodniej – odbędzie się w Poznaniu od 25 do 28 lutego 2020 r. Zmiana terminu podyktowana była sugestiami ze strony wystawców i zwiedzających. Liczymy, że dzięki temu do Poznania na zakupy przyjadą kupcy meblowi, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w naszych targach ze względu na marcowy maraton targowy odbywający się na Dalekim Wschodzie – mówi Józef Szyszka, dyrektor targów „Meble Polska”. W Internecie czynna jest już rejestracja kupców meblowych zainteresowanych udziałem w tym wy- darzeniu. Codziennie w systemie www.mtp24.pl re- jestrują się dziesiątki przedstawicieli renomowanych grup zakupowych i sieci salonów meblowych z ca- łego świata. Dlaczego warto się zarejestrować w In- ternecie? Tylko zarejestrowani on-line przedstawicie- le branży meblarskiej mogą otrzymać bezpłatny bilet wstępu na targi. Organizator – Grupa MTP – spo- dziewa się łącznie ponad 20 tys. zwiedzających. We- dług szacunków co trzeci zwiedzający pochodzić bę- dzie z zagranicy (edycję 2019 odwiedzili kupcy me- blowi z 65 krajów). Kupcy meblowi dysponujący największym poten- cjałem zakupowym tradycyjnie już będą mogli skorzy- stać ze specjalnego serwisu, w ramach którego poza bezpłatnym wstępem i wjazdem na targi oraz caterin- giem będą mogli liczyć na pomoc w organizacji przy- jazdu, zakwaterowaniu, zaproszenie na wieczór bran- żowy i nieograniczony dostęp do strefy spotkań „Me- eting Point” zapewniającej komfortowe warunki pracy oraz pełną dyskrecję niezbędną przy prowadzeniu ne- gocjacji biznesowych. Targi „Meble Polska” stanowią jedno z najsku- teczniejszych narzędzi promocji polskiego eksportu mebli i zaliczane są do elitarnego grona najważniej- szych biznesowych imprez targowych branży meblar- skiej na świecie. Edycja 2020 zapowiada się wyjątko- wo interesująco. Obecność w Poznaniu zapowiedzie- li wiodący producenci mebli z Polski zainteresowani rozwojem eksportu. Na targach, oprócz bogatej ofer- ty korzystnych cenowo mebli z płyty meblowej, będzie można zobaczyć także produkty wytwarzane z litego drewna oraz inne meble z segmentu high-end. Cie- kawie zapowiada się także ekspozycja mebli tapice- rowanych i materacy, w których produkcji Polska jest światowym liderem. Wzorem innych kontraktacyjnych targów mebli na świecie część ekspozycji oferowa- na na wyłączność kluczowym kupcom, dysponującym największymi budżetami zakupowymi, prezentowana będzie w ramach zamkniętych przestrzeni (tzw. se- cret rooms). W targach meblowych w Poznaniu uczestniczą też firmy zagraniczne, głównie z Europy Wschodniej, któ- re chcą w ten sposób dotrzeć do kupców meblowych z całego świata przyjeżdżających do Poznania. Zain- teresowanie organizacją stoiska narodowego wyraził np. klaster producentów mebli z Ukrainy. Tradycyjnie targom „Meble Polska” towarzyszyć będą biznesowe Targi Wnętrz „Home Decor” oraz wy- darzenie „Arena Design”, które w tym razem odbę- dzie się pod hasłem Slowness. „Arena Design 2020” ma stać się przestrzenią namysłu nad implemento- waniem ruchu slowness do strategii biznesowych czy strategii rozwoju marek. Podczas tego wydarzenia od- będzie się wiele wystaw, wykładów poświęconych ru- chowi slowness i debat skierowanych do projektan- tów i architektów wnętrz. Pojawią się gwiazdy współ- czesnego wzornictwa przemysłowego, a także autorzy wyznaczający nowe kierunki dizajnu. q O transakcji pisaliśmy już w sierpniowym wyda- niu miesięcznika „BIZNES mebel.pl ”. Dzisiaj już wia- domo, że Interprint wraz z istniejącymi spółkami Top- pan zajmującymi się drukowaniem dekorów zbudu- je nową platformę, oferującą unikatowe rozwiązania w powierzchniach dekoracyjnych. Stworzenie tej plat- formy jest ważnym krokiem w kierunku poszerzenia globalnej działalności firmy Toppan. Łącząc siły będziemy w stanie poszerzyć nasze portfolio produktów, które będą dostarczane klien- tom na całym świecie za pośrednictwem naszej no- wej platformy. Dzięki wspólnym możliwościom bę- dziemy starali się dostarczać jeszcze lepsze roz- wiązania dla powierzchni w naszej branży i nie tylko – powiedział Hideo Yoshikawa, mianowany z dniem 1 listopada br. na stanowisko dyrektora generalnego i członka Zarządu Interprint. Jesteśmy przekonani o imponującej logice biz- nesowej tej transakcji. Połączenie dwóch wybit- nych graczy z branży spowoduje powstanie nowe- go, innowacyjnego giganta, co zwiększy wartość dodaną dla klientów na całym świecie – podkreślił Michael Sindram, dyrektor zarządzający Wrede In- dustrieholding. Z przyjemnością przekazujemy Interprint w ręce silnego i niezawodnego partnera. Z pomocą Toppan firma Interprint będzie mogła osiągnąć kolejny po- ziom i kontynuować 50-letnią historię swoich suk- cesów – dodał Thomas Wrede, przewodniczący Rady Werde Industrieholding. q Zielone światło dla przejęcia firmy Interprint Umowa między Toppan Printing a Wrede Industrieholding dotycząca nabycia 100% udziałów w spółce Interprint uzyskała bezwarunkową akceptację odpowiednich organów antymonopolowych. Tym samym nic już nie stoi na przeszkodzie, by sfinalizować przejęcie 100% udziałów w Interprint przez firmę Toppan. Fragment ekspozycji podczas targów „Meble Polska 2019”. p a t r o n a t

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=