Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

28 branża • analiza biznes meble.pl | grudzień 2019 U nia Europejska jest istotnym „graczem” na arenie między- narodowej. Duże znaczenie dla funkcjonowania Wspólnoty ma uczest- nictwo w niej Zjednoczonego Królestwa – kraju wysoko rozwiniętego, jednej z potęg gospodarczych świata i drugiej, po niemieckiej, gospodarki europejskiej. Konsekwencje brexitu będą więc w kra- jach unijnych tym mocniej odczuwa- ne, im silniejsze są dotychczasowe wię- zi łączące je z Wielką Brytanią. Brexit i jego potencjalne skutki będą więc od- działywały także na rozwój polskiej go- spodarki, w tym na przemysł meblarski. Dotyczy to wielu obszarów wzajemnego oddziaływania, z których przynajmniej dwa dotykają wprost polskiej branży me- blarskiej. Pierwszy to oczywiście wymia- na handlowa –Wielka Brytania jest trze- cim po Niemczech i Czechach rynkiem zbytu polskich mebli (w 2017 r. eksport mebli do Wielkiej Brytanii stanowił 7% wartości ich eksportu ogółem). Dru- gi natomiast to Fundusze Europejskie – Polska jest nadal beneficjentem netto budżetu Wspólnoty, korzysta więc z fun- duszy pochodzących z krajów wyso- ko rozwiniętych, w tym Zjednoczonego Królestwa. Ze środków przeznaczonych na wsparcie prac badawczych, rozwojo- wych i innowacyjności korzystają w Pol- sce także producenci mebli. Brexit – scenariusze i ich konsekwencje dla meblarstwa w Polsce Przyszłości nie da się przewidzieć z całą pewnością. Także scenariusze wyj- ścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wyczerpują wszystkich możliwych jej wariantów. Są autorską wizją przewidy- wanego przebiegu brexitu, opartą jednak na dogłębnej analizie bieżącej sytuacji. Konstrukcja scenariuszy umożliwiła za- rysowanie szerokiego spectrum, niekie- dy skrajnych, potencjalnych konsekwen- cji wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty, nie tylko bezpośrednich, ale również pośrednich, dotyczących w dużej mierze także tych przedsiębiorców, którzy obecnie nie są w żaden sposób powiązani z rynkiem brytyjskim. Scenariusze zakładają niezmienność warunków szerokiego otoczenia, w któ- rym zachodzi proces opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Nie uwzględniają takich uwarunkowań rozwo- ju sytuacji gospodarczej w Polsce, Zjedno- czonym Królestwie i we Wspólnocie, któ- re wynikałyby m.in. z nagłego globalnego spowolnienia czy też kryzysu w gospodar- ce światowej, silnego zaostrzenia wojny handlowej między USA i Chinami, poja- wienia się nowych konfliktów zbrojnych i innych istotnych zmian w ich otoczeniu geopolitycznym i ekonomicznym. Scena- riusze koncentrują się na kompleksowej ocenie skutków brexitu w kontekście za- pisów ewentualnej umowy o współpracy pomiędzy Unią Europejską i Wielką Bryta- nią (lub jej braku), sytuacji ekonomicznej w Zjednoczonym Królestwie oraz przy- szłości projektu integracji europejskiej i na tym tle – analizie perspektyw rozwoju Polski i polskiego meblarstwa. Scenariusz 1: pozorna niezależność Wielka Brytania po okresie przejścio- wym zostaje członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podob- nie jak m.in. Norwegia. Dzięki temu za- chowuje szeroki dostęp do Wspólnego Rynku, ale zobowiązana jest do akcepta- cji czterech swobód przepływu: towarów, usług, osób i kapitału. Jednocześnie nie jest członkiem unii celnej, co oznacza, że może negocjować własne porozumienia handlowe z krajami trzecimi. Z uwagi na dużo mniejszy rynek i potencjał gospo- darczy, nie jest jednak w stanie zawierać umów z czołowymi światowymi partne- rami na warunkach lepszych niż porozu- mienia zawierane w ramach Wspólnoty. Zjednoczone Królestwo partycypuje rów- nież w budżecie Wspólnoty płacąc składkę przeznaczoną na stymulowanie rozwoju regionalnego oraz na programy, w któ- rych uczestniczy. Wyjście z Unii wiąże się z odpływem części kapitału zagraniczne- go i spadkiem zatrudnienia. W Unii Europejskiej kształtuje się nowa równowaga sił. Państwa o mniejszym po- tencjale gospodarczym oraz kraje, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r. i póź- niej, tracą istotnego partnera, stanowią- cego w procesie negocjacyjnym i decyzyj- nym Wspólnoty przeciwwagę dla Francji i Niemiec. W konsekwencji zwycięża wizja dwutorowego rozwoju Unii, w której kraje strefy euro decydują się na silniejszą inte- grację, pozostawiając „na uboczu” pozo- stałych członkówWspólnoty, w tym Polskę. Strefa euro ma osobny budżet, a fundu- sze na realizację polityki spójności zosta- ją znacząco ograniczone. Kraje pozostające poza strefą euro, w tym Polska, mają coraz mniejszy wpływ na kształtowanie kierun- ków rozwoju Wspólnoty, a ich waluty naro- dowe osłabiają się względem euro. Co to w konsekwencji oznacza dla przedsiębiorców polskiego przemysłu meblarskiego? Ściślejsza integracja krajów strefy euro powoduje, że w dłuższej perspekty- wie rozwijają się one szybciej niż pozo- stałe kraje unijne. Dynamicznie rozwija się również rynek mebli w tych krajach, co generuje popyt na meble, także pochodzą- ce od polskich producentów. Rosną szanse zaistnienia na tych rynkach polskich ma- rek meblarskich. „Brexit – implikacje dla meblarstwa w Polsce” – to tytuł raportu, który powstał w wyniku badań przeprowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. Jego autorkami są Dobrochna Augustyniak, Ewa Leszczyszyn i Gabriela Bidzińska. Obszerne fragmenty raportu publikujemy poniżej. Brexit a polskie meblarstwo Opr. Marek Hryniewicki

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=