Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

44 branża • analiza biznes meble.pl | grudzień 2019 W zamieszczonym na str. 46- -47 zestawieniu największych producentów arkuszy forniro- wych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce pierwsze miejsce zajmuje Swiss Krono z przychodami netto w wysokości ok. 2,22 mld zł (wzrost w porównaniu z ro- kiempoprzednimo5,29%) i znajwiększym spośród wszystkich firm zyskiem netto (blisko 353,3 mln zł). Drugie miejsce przy- padło firmie Kronospan Szczecinek, któ- rej przychody (ok. 1,75 mld zł) były niższe od poprzednich o 0,69%. Na trzeciej pozy- cji znalazł się Kronospan Mielec z przy- chodami sięgającymi 1,21 mld zł (wzrost o 13,56%). Dane Swiss Krono oraz Kro- nospanu Mielec obejmują okres od 1 paź- dziernika 2017 r. do 30 września 2018 r., natomiast dane Kronospanu Szczecinek – okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwo- tą 11,84 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 10,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10,64%). Środki trwa- łe wynosiły łącznie 5,39 mld zł, aktywa ob- rotowe – 4 mld zł, zapasy – 1,52 mld zł, Najwięksi w Polsce producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z) to – podobnie jak przed rokiem – Swiss Krono, Kronospan Szczecinek oraz Kronospan Mielec. W gronie 50 największych producentów jako jedyne firmy zanotowały przychody powyżej 1 mld zł. Rosną przychody producentów płyt Odnośniki do tabeli ze str. 46-47: (1) Dane za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. (2) Dane za okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. (3) Dane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (4) Dane za okres od 1 maja 2018 r. do 31 kwietnia 2019 r. Opr. Marek Hryniewicki Co oznaczają poszczególne wskaźniki? ROA (return on assets) , czyli stopa zwrotu z aktywów, informuje o tym, jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, tj. jakie zyski przynosi każda złotówka zainwestowanego przez firmę kapitału w spółce, bez względu na to, czy została pożyczona, czy też nie. Wskaźnik ROA wyraża się następującym wzorem: Kolejny wskaźnik – ROS – to marża zysku netto (wskaźnik rentowności sprzedaży). Obliczamy go dzieląc ostateczny zysk firmy przez przychody ze sprzedaży, co przedstawia następujący wzór: Wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży z roku na rok oznacza, że każda złotówka przychodu wypracowywanego przez firmę przynosi coraz wyższy zysk. Kolejny wskaźnik to ROE (return on equity) , czyli wskaźnik rentowność kapitału własnego, gdzie kapitał własny to różnica między aktywami ogółem a zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi. ROE wyraża się następującym wzorem: Wskaźnik ogólnego zadłużenia , kolejny z uwzględnionych w zestawieniu, to relacja zobowiązań przedsiębiorstwa, czyli kapitałów obcych, do posiadanego przez spółkę majątku. Pokazuje, jak duży udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe jest zadłużenie firmy i co za tym idzie wyższe odsetki od długu. Wyraża go następujący wzór: Ostatni wskaźnik, to wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio), pokazujący możliwości firmy do spłacania bieżących zobowiązań. Otrzymujemy go dzieląc aktualną wartość aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe, co wyraża następujący wzór: zysk netto ROA = x 100% aktywa ogółem zysk netto ROS = x 100% przychody ze sprzedaży zysk netto ROE = x 100% kapitał własny zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego zadłużenia = x 100% aktywa ogółem aktywa obrotowe Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = zobowiązania krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pienięż- ne – 798,76 mln zł, aktywa razem – 15,57 mld zł, kapitał własny – 8,65 mld zł, zysk netto – 982,6 mln zł, zobowiązania długo- terminowe – 2,36 mld zł, natomiast zobo- wiązania krótkoterminowe – 4,01 mld zł. W zestawieniu największych produ- centów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których za- deklarowany w KRS przedmiot działalno- ści obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arku- szy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zesta- wieniu decydowała wielkość ostatnich, do- stępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 9 listopada br. przychodów. Wyniki finansowe większości firm po- chodzą z 2018 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalenda- rzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozda- nia za 2017 r. w dniu 9 listopada nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2017. Zamieszczone przez nas dane finanso- we (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/ fundusz własny, zysk/strata netto, zobo- wiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawoz- dań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przy- chodów w stosunku rok do roku, wskaź- nik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik ren- towności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płyn- ności bieżącej) pochodzą z wyliczeń wła- snych redakcji. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=