Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

48 branża • analiza biznes meble.pl | grudzień 2019 N egatywne skutki oddziaływa- nia człowieka na środowisko są faktem: zanieczyszczenie po- wietrza powodujące gwałtowne zmiany klimatu, zaśmiecone lądy i oceany, kwe- stionowane formy produkcji i materia- łów w niej stosowanych, to tylko niektóre wątki. Odpowiedzialność nakazuje włą- czenie się w działania poprawiające ten stan rzeczy. Firmy i marki mają większe możliwości nie tylko w bezpośrednim fi- nansowaniu działań, ale również mogą skutecznie kreować wizerunek proekolo- giczny, kształtować proekologiczne za- chowania swoich klientów, wspierając również wartość marki czy produktu. Jed- nym z narzędzi do kształtowania dzia- łań proekologicznych jest ekomerketing. Czym zatem jest ekomarketing? Ekomarketing, czyli co? W wielu źródłach możemy przeczytać, iż ekomarketing to przede wszystkim pró- ba zrozumienia zmian zachodzących w na- szym środowisku. Niestety, taka definicja nie jest wystarczająca. Wdrażanie ekolo- gii do marketingu to przede wszystkim podjęcie poważnej decyzji o próbie zmia- ny myślenia naszej firmy. Musimy zacząć dostrzegać wszystko, co nas otacza, co pro- dukujemy, a nawet z kim współpracujemy. Wprowadzając ekomarketing do swoich działań, potrzeba dużo cierpliwości, prze- myślanych działań i myślenia o wszystkich detalach. Wszystko do momentu, aż stanie się on codziennością. Ekologia w przedsiębiorstwie meblar- skim związana jest m.in . z technologią. Ta zaś, jak wielu z nas wie, nie zawsze jest przyjazna środowisku. Dlatego tak ważna w szerzeniu i promocji działań o charakte- rze ekologicznym jest produkcja i angażo- wanie do jej rozwoju nowej myśli technolo- gicznej oraz rozwiązań ekoinnowacyjnych. Sprawmy, aby samochody, którymi się poruszamy i dowozimy nasze produkty, nie wyrządzały szkód. Na rynku jest obecnie wiele pojazdów bardziej przyjaznych śro- dowisku, promujmy też dojeżdżanie rowe- rem do miejsca pracy, korzystajmy z od- nawialnych źródeł energii. Do produkcji używajmy materiałów ekologicznych po- chodzących z miejsc o zrównoważonym rozwoju. Wdrażajmy wszelkie procesy biz- nesowe, promujące rozwiązania proekolo- giczne m.in . w zakresie nowoczesnej my- śli technologicznej. Właściwa technologia jest bowiem jednym z najistotniejszych elementów bycia „eko”. Wszystko dlatego, iż podczas powszechnie znanych metod produkcji, generujemy ogromną ilość róż- nego typu odpadów, energii elektrycznej oraz śladu węglowego. Twórzmy więc meble w optymalnych dla środowiska warunkach, poprzez swo- je działania zachęcajmy klienta do tego, aby on również spojrzał łaskawym okiem na ekologię, środowisko i klimat. Poten- cjalny klient nie zaufa bowiem marce, któ- ra szczyci się dbałością o środowisko, jeżeli firma znajduje się np. obok wielkiego wy- sypiska śmieci, albo współpracuje z marką Według raportu Nielsena już blisko 40% Polaków interesuje się produktami ekologicznymi i naturalnymi. Swoje zakupy zaczynają od produktów spożywczych, sięgając kolejno po kosmetyki, chemię domową czy meble. Nawet jeśli ochrona środowiska nie jest celem istnienia przedsiębiorstwa, to odpowiedzialne działania biznesowe są realnym oczekiwaniem świadomych klientów. Warto je zaplanować i komunikować, aby budować relacje z konsumentem, a co za tym idzie biznes. Ekomarketing, czyli ekologiczne przypadki branży meblarskiej Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=