Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

50 branża • analiza biznes meble.pl | grudzień 2019 tem polityk CSR (ang. Corporate Social Responsibility) firmy, która codziennie angażuje swoich pracowników i klientów do poprawy działań w tym obszarze i ko- munikuje sukcesy publicznie. W zależno- ści od skali działania dopasowujemy ko- munikację, odpowiednio na produktach, w ramach oferowanych usług, w raportach i sprawozdaniach, w social mediach pro- wadzonych przez firmy, poprzez działania i kontakty z klientami. Mogą to być także wydarzenia i konkursy dla klientów, któ- re wspierają istotne obszary np. zbiórkę starych mebli do recyklingu, czy sadzenie drzew w segmencie produktów tworzo- nych z surowców naturalnych. Coraz więcej wydarzeń masowych pro- muje zachowania redukujące ilość odpa- dów czy zbiórki na recykling, czym nie tylko mobilizują swoich potencjalnych klientów, ale również edukują ich uczestni- ków. Forma takiej komunikacji nie powin- na niczym odbiegać od nowoczesnej komu- nikacji produktowej. Powinna być czytelna, prosta, atrakcyjna wizualnie, angażująca oraz dająca powody do dzielenia się sze- rzej, może to być zobrazowanie osiągnięć, czy indywidualnego wkładu w zakładany cel. W grupie często łatwiej realizować za- dania, więc można dodać element rywali- zacji w zespołach. Ponieważ najlepszymi ambasadorami firmy są pracownicy, warto wdrożyć codzienne praktyki oraz aktyw- ności podczas spotkań biznesowych czy integracyjnych, które nie tylko przypomi- nają o celach i osiągnięciach firmy w ra- mach odpowiedzialnego biznesu, ale rów- nież zachęcają do aktywnego uczestnictwa w działaniach proekologicznych. Po ekologiczne rozwiązania sięgnę- ło wiele przedsiębiorstw z branży, lecz prym wiedzie tu jedna ze światowych ma- rek szwedzkich. Marka ta od wielu lat, re- klamując swoje towary i usługi, podkreśla ekologiczne aspekty działań związanych z produkcją i dystrybucją, stale poszerza- jąc repertuar praktyk sprzyjających środo- wisku naturalnemu i zachęcając do nich swoich klientów. Osobliwym, ale bardzo dobrze odebranym przez publiczność po- mysłem z okazji Black Friday było zachę- canie do niekupowania nowych przedmio- tów, na rzecz wykorzystania tych, które potencjalni nabywcy mają już w domu. Po- zornie ryzykowna, a w rzeczywistości skrupulatnie przemyślana akcja zaskar- biła firmie kolejnych sympatyków, którzy z pewnością, prędzej czy później, zasilą szeregi jego wiernych klientów i pozostaną nimi na lata. Równolegle z meblami i ak- cesoriami domowymi, sprzedawany jest tu bowiem określony styl życia oraz myślenia o świecie. I jest w tym, co trzeba podkre- ślić, duża konsekwencja. To pozwala stop- niowo wprowadzać kolejne niestandardo- we rozwiązania spod szyldu „eko”, które są przyjmowane entuzjastycznie i traktowa- ne jako naturalny etap rozwoju firmy. Tak, jak tworzenie kolekcji z recyklingu czy po- mysł wynajmowania mebli. Szwedzka mar- ka w myśl strategii People and Planet Po- sitive, chce traktować wszystkich ludzi, swoich klientów w zrównoważony sposób. Za tym idą nie tylko słowa, ale także czy- ny. Tworzy więc nie tylko świetne rozwią- zania dla domu, ale dba także o ochronę środowiska. Przykładowo w Polsce szwedz- ka marka inwestuje w odnawialne źródła energii. Są to głównie farmy wiatrowe oraz panele słoneczne. W ten sposób firma dąży do osiągnięcia niezależności energetycz- nej i jasności przekazu marketingowego. Oczywiście nie każdy może sobie pozwo- lić na rozmach szwedzkiego brandu, ale naprawdę wiele można się od niego w tej dziedzinie nauczyć i na miarę możliwości wdrażać w swoim przedsiębiorstwie. Po- wyższy przykład, to jasna strona ekomar- ketingu. Niestety, rynek pokazuje, że są też i jego ciemne strony. Ekologiczne manipulacje Ekomanipulacje, bo o nich mowa, stały się dość powszechnymmechanizmem wy- bielania wizerunku przez firmy. Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest brak nie tyl- ko konkretnych regulacji, ale w szczegól- ności organów, które mogłyby skutecznie ścigać firmy stosujące złe praktyki i ka- rać je za „ekologizowanie” swojego wize- runku. Wymyślanie podobnie brzmiących nazw, używanie ekologicznych zwrotów, czy „zielonych” obrazów działających na emocje, chwalenie się wątpliwej jakości certyfikatami i produktami, a nawet bez- podstawne używanie symboli organiza- cji ekologicznych, czy wręcz celowo zła produkcja ekologiczna, to tylko niektó- re przykłady grzechów firm z branży me- blarskiej. Niestety niektórzy producenci nie zachowują etycznej zawodowo posta- wy i wciągają pod ekologię swoje produk- ty, które tak naprawdę z ekologią nie mają nic wspólnego. Natomiast, chcą wykorzy- stać modny trend w zwiększeniu sprzeda- ży swoich produktów. Co prawda prawo unijne przyczyni- ło się do zwiększenia czujności w zakresie zwalczania ekomanipulacji, niemniej wie- le przedsiębiorstw meblarskich w dalszym ciągu dopuszcza się stosowania nieuczci- wych praktyk, wychodząc z założenia, że „cel uświęca środki”. W Internecie, gdyby dobrze poszukać, widać próby walki z nadużyciami firm, po- cząwszy od „zielonej” blogosfery, prze- chodząc przez social media i fora interne- towe, na których nie brakuje aktywistów, do konkretnych serwisów i organizacji, starających się punktować nieprawidło- we przekazy. To jednak wciąż za mało. Przedsiębiorstwa praktykujące ekościemę (ang. greenwashing) swoją ofertę kieru- ją z reguły do klientów o niskim poziomie świadomości ekologicznej. Tymczasem w zmianie podejścia potrzebna jest przede wszystkim rzetelna wiedza, edukacja i konsekwencja w działaniu, a z tym bar- dzo często jest różnie. Praktycznie nie ma tygodnia, aby do naszego Instytutu nie napływały sygnały o nieuczciwych ekopraktykach przedsię- Twórzmy meble w optymalnych dla środowiska warunkach, poprzez swoje działania zachęcajmy klienta do tego, aby on również spojrzał łaskawym okiemna ekologię, środowisko i klimat. Potencjalny klient nie zaufa bowiem marce, która szczyci się dbałością o środowisko, jeżeli firma znajduje się np. obokwielkiego wysypiska śmieci, albo współpracuje z marką używającą w produkcji środki zagrażające zdrowiu, lub życiu ludzi.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=