Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

r e k l a m a biznes meble.pl | grudzień 2019 SIRO - Poland Sp. z o. o. ul. Wernera 61/63 26-600 Radom tel. +48 (48)331-23-23 fax +48 (48)331-13-00 e-mail: info@siro.pl www.siro.pl Produkty dostępne u dystrybutorów na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem: www.akcesoria.meble.pl 2438-32ZN83 2087F-30ZN83 2157-161ZN83 2084-181ZN83 biorstw z branży meblarskiej, ale też i z innych sektorów naszej gospodarki. Tymczasem, aby zielony marketing przyno- sił pożądane efekty, powinien być narzędziem, zachęcającym klientów firmy do włączania się w akcje na rzecz ochrony środowiska, wpisa- nym w koncepcje społecznie odpowiedzialne- go biznesu. Stanowić też szansę dla firm in- nowacyjnych i szybko reagujących na zmiany. Ekomarketing ma rację bytu, jeśli przedsię- biorstwo, zakład czy produkt oferowany przez daną firmę nie tylko nie zanieczyszcza śro- dowiska, lecz także w możliwie największym stopniu je chroni, uwzględniając także, bądź przede wszystkim kryteria ekoprojektowania (ang. ecodesign). Warto przypomnieć, że ecodesign jest po- dejściem do projektowania produktów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pro- duktu na środowisko podczas jego całego cy- klu życia. Cykl życia produktu zazwyczaj dzieli się na produkcję, zakup, użytkowanie i utyliza- cję. Ponieważ cały cykl życia produktów nale- ży rozpatrywać w zintegrowanej perspektywie, specjaliści od projektowania, produkcji,marke- tingu, zarządzania projektami, powinni współ- pracować w ramach rozwoju nowego produktu, lub doskonalenia już istniejącego. Razem mają największe szanse na przewidzenie efektów zmian produktów i ich wpływu na środowisko, klimat czy ludzi. Ekoprojektowanie Ekoprojektowanie to coraz większa odpo- wiedzialność i zrozumienie naszego ekologicz- nego śladu na naszej planecie. Świadomość ekologiczna, przeludnienie, uprzemysłowienie i zwiększona populacja środowiskowa dopro- wadziły do kwestionowania wartości konsu- menckich. Konieczne jest zatem poszukiwanie nowych rozwiązań, które są przyjazne dla śro- dowiska i prowadzą do zmniejszenia udziału człowieka w procesie produkcji mebli, a także zużycia materiałów i energii. I choć ekoprojek- towanie stanowi nie lada wyzwanie dla bran- ży meblarskiej, każdy zrealizowany w tym du- chu projekt będzie dobrą inwestycją w ochronę środowiska, a także bezpieczeństwo i zdrowie przyszłych pokoleń. Ekoprojektowanie – projektowanie dla środo- wiska – włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju produktu mające na celu obniżanie negatywnego oddziaływania na śro- dowisko w całych cyklach życia produktów (ang. Design for Environment (DfE), ecodesign, life cyc- le design, green design, Environmental Consious Design (ECD), sustainable design). Źródło: PN- -EN ISO 14006:2011 Systemy zarządzania śro- dowiskowego – wytyczne do wdrażania ekopro- jektowania; PKN; Warszawa; 2011. W procesie ekomarketingu ważne są rów- nież kwestie edukacji ekologicznej klien- tów. Można więc zakładać, iż wraz ze wzro- stem świadomości ekologicznej klientów, ich oczekiwania odnośnie autentyczności dzia- łań firm w kontekście ekologii także wzrosną, a ekotrend będzie miał częściej odzwierciedle- nie w formie dobrych praktyk w przedsiębior- stwach meblarskich. Które przedsiębiorstwa mają zatem naj- większe szanse na wdrożenie ekomarketingu? Nie tylko najwięksi gracze na rynku meblar- skim mają możliwość wprowadzać do swo- ich strategii promocyjnych elementy ekomar- ketingu. Coraz częściej tego typu rozwiązania z powodzeniem stosują mniejsze firmy. Klu- czowe są tu znajomość specyfiki własnej bran- ży, potencjalnej grupy docelowej oraz wnikliwa analiza sytuacji rynkowej. Warto pamiętać, że to, co w jednym miejscu sprawdzi się doskona- le, w innym może wręcz zaszkodzić. Ekomarketing może przybrać bardzo róż- ne formy i dotyczyć różnych aspektów dzia- łalności firmy. Można podkreślać działania w obrębie unowocześniania procesu produk- cji (np. automatyzacja, robotyzacja, digitali- zacja), pozyskiwania i wdrażania do produk- cji materiałów ekologicznych czy możliwości recyklingu uzyskanych produktów. Wachlarz ewentualnych działań jest naprawdę szeroki i w każdej firmie z pewnością znajdą się ob- szary o ekopotencjale, które można wyeks- ponować w strategii marketingowej. Liczy się dobra koncepcja i zmysł obserwacji. Jedną z takich koncepcji z całą pewnością powinno być kreowanie przez przedsiębiorstwa wize- runku firmy ekologicznej. Firmy, aby wykreować swój ekologiczny wi- zerunek, powinny dokonywać zmian w proce- sie produkcji, wprowadzając systemy ekoin- nowacji, opracowując bezpieczne ekologicznie produkty i ich opakowania, włączając się w róż- norodne działania proekologiczne, powinny stawiać na edukację. Następnie starając się różnymi sposobami dotrzeć z tymi informacja- mi do potencjalnych klientów poczynając od prostej informacji w komunikatach i na opako- waniach, po działania PR-owe, sponsoring czy kampanie reklamowe, powinny budować pozy- cję firmy o ekopotencjale. Nie tylko produkty mają być ekologiczne, ale cała działalność przedsiębiorstwa powinna wspierać ochronę środowiska. Budynki, w któ- rych przyjazne środowisku przedsiębiorstwa lokują swoje siedziby powinny być także eko- logiczne i energooszczędne, wykonane z ma-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=