Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

54 design • wiadomości 4 na 10 nowych mieszkań zostało zakupionych w II kw. br. w celach inwestycyjnych, wynika z danych NBP 30% na takim poziomie w ciągu najbliższej dekady utrzyma się wzrost rynku coworkingowego według prognoz ShareSpace biznes meble.pl | grudzień 2019 „Slowness” hasłem „Arena Design 2020” „Arena Design” co roku inicjuje ważne debaty o społecznych i estetycznych aspektach designu. W 2020 r. będzie przyglądać się idei slowness. „Arena Design” to wydarzenie świadome prze- paści ekologicznej, w której znalazł się świat, czu- łe na ekonomiczną nadprodukcję i bacznie śledzące psychologiczne reperkusje tych gwałtownych zmian. Targi podejmują wyzwanie współczesności i otwie- rają się na dialog o nowych stylach życia, tworze- nia, produkowania. „Arena Design” odbędzie się w dniach 25-28 lutego 2020 r. na terenie Międzynarodowych Tar- gów Poznańskich. W nadchodzącym roku producen- ci, projektanci, kuratorzy wystaw oraz specjalnie za- proszeni goście będą mieć do swojej dyspozycji całą powierzchnię pawilonu 3. Dzięki oddzielnej, specjal- nie zaaranżowanej przez organizatorów i wystaw- ców przestrzeni, publiczność będzie mogła jeszcze lepiej poczuć klimat 12. edycji, a także wziąć udział w otwartej dyskusji o idei slowness. Gwałtowne tempo zmian społecznych, przemysło- wa nadprodukcja, rewolucja technologiczna spowo- dowały, że żyjemy w kulturze uzależnionej od prędko- ści, osiągania maksymalnej efektywności i zatopionej w nadmiarze. Konsumujemy i wyrzucamy. W codzien- nym pędzie eksploatujemy świat, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takich działań. W obliczu ka- tastrofy ekologicznej „Arena Design 2020” proponuje rozpocząć dyskusję nad ideą slowness. Podczas ubiegłorocznej edycji przyglądano się różnorakim aspektom „Transformacji” – prze- kształceniom społecznym, technologicznym, ekono- micznym, ale również tym kluczowym dla designu – przekształceniom materiałów, procesów produk- cji czy warsztatów pracy twórców. Tegoroczna tema- tyka slowness jest zatem konsekwencją zeszłorocz- nych debat. Wyhamowanie, spowolnienie, niespieszność nie stanowią bowiem zagrożenia dla światowej ekono- mii. Dochodzimy do kresu wytrzymałości naszej pla- nety, dlatego warto poszukać dobrych, nowocze- snych i innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym jesteśmy w stanie wprowadzać produkowane przed- mioty do ponownego obiegu. Stawiać na jakość, lo- kalność, zrównoważony rozwój. Organizatorzy „Are- ny Design 2020” chcą, by stała się przestrzenią na- mysłu nad implementowaniem ruchu slowness do strategii biznesowych czy strategii rozwoju marek. W tym roku tematy debat oscylować będą wokół koncepcji świadomego wykorzystywania surowców, świadomego budowania marek i odpowiedzialne- go designu. Podczas wydarzenia odbędzie się wie- le wystaw, wykładów poświęconych ruchowi slow- ness i debat skierowanych do projektantów i archi- tektów wnętrz. Pojawią się gwiazdy współczesnego wzornictwa przemysłowego, a także autorzy wyzna- czający nowe kierunki designu. „Arena Design 2020” w zdecydowany sposób wyraża swój sprzeciw wobec zjawiska podróbek w designie. Kierując się nowymi przepisami doty- czącymi wytwarzania przemysłowo produkowanych prac artystycznych i ochrony praw własności intelek- tualnej, dołożymy wszelkich starań, aby na „Arena Design 2020” znalazły się jedynie oryginalne projek- ty – podkreśla Maria Jeglińska-Adamczewska, dyrek- torka kreatywna „Arena Design”. q Konkurs to jeden z filarów wydarzenia „Arena De- sign”. Jego celem jest nie tylko nagradzanie wyróżnia- jących się na rynku projektów, ale także zapewnienie im szerokiej promocji i rozpoznawalności, podkreśla- nie znaczenia wzornictwa odznaczającego się wysokim poziomem wykonania, estetyką oraz funkcjonalnością. Dobre wzornictwo jest dziś coraz powszechniej rozumiane właściwie, czyli jako powiązanie w jednym produkcie takich cech, jak: funkcjonalność, ergono- mia, estetyka, ekonomia, ekologia. To wszystko razem dopiero stanowi wartość dodaną, której poszukuje na rynku świadomy klient i to właśnie oferują najlepsi producenci. Jednocześnie jakości te stanowią o języku form, tworzących kulturę materialną naszych czasów – a najlepiej wyrażające ją obiekty zostaną nagrodzo- ne laurem Top Design Award 2020 – mówi prof. Bogu- miła Jung, przewodnicząca jury konkursu. Projekty finalistów zaprezentowane zostaną pu- bliczności podczas jednej z głównych wystaw „Areny Design 2020” odbywającej się w specjalnie zaaranżo- wanej przestrzeni pawilonu 3. Międzynarodowych Tar- gów Poznańskich. Natomiast wręczenie nagród oraz certyfikatów Top Design Award odbędzie się na uro- czystej gali w czasie trwania „Areny Design 2020” w obecności przedstawicieli najważniejszych instytu- cji, stowarzyszeń branżowych, mediów oraz znanych osobowości świata designu. Projektanci i producenci mogą zgłaszać swo- je produkty w 12 kategoriach: przestrzeń domowa / kuchnia / łazienka / biuro / ogród / przestrzeń pu- bliczna / oświetlenie / elementy wyposażenia i wy- kończenia wnętrz / materiały i komponenty / dziecko / motoryzacja i transport publiczny / nauka i prze- mysł. Oceny zgłoszonych do konkursu produktów doko- na jury złożone z wybitnych specjalistów w dziedzinie designu. Zgłaszanie produktów do Top Design Award trwa do 15 grudnia br. q Trwa nabór do Top Design Award Jak co roku „Arena Design” poszukuje projektów śmiałych, niebanalnych i dopracowanych estetycznie, wyróżniających się sposobem wykonania i wartością użytkową. Międzynarodowy konkurs Top Design Award służy promowaniu produktów wzorniczych z najwyższej półki. Wystawa „Zasoby” – „Arena Design 2019”. Fot. Tomasz Markowski. p a t r o n a t

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=