Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2019

98 chillout • sylwetka biznes meble.pl | grudzień 2019 J est takie powiedzenie, że jeśli naprawdę powiodło ci się w ży- ciu, to znaczy, że nie musisz bu- dować wyższego płotu wokół własnej re- zydencji, ale dłuższy stół, przy którym spotkasz się z rodziną i przyjaciółmi. W towarzystwie Waltera Schatta dobrze czują się zarówno najbliżsi: żona Ursu- la, córki Anja i Sonja z rodzinami, a także współpracownicy. W stworzonym przez niego przedsiębiorstwie ważny jest każ- dy człowiek. W Schattdecor wspólnota ma wartość szczególną. Siła korzeni Ponad dwa lata temu, podczas uroczy- stego i wzruszającego spotkania w sie- dzibie firmy Schattdecor w niemieckim Thansau, Walter Schatt przekazał sta- nowisko Przewodniczącego Rady Nad- zorczej Reinerowi Schulzowi. Na stano- wisko Prezesa Grupy powołano wówczas Rolanda Auera, mocno związanego z pol- skim oddziałem – pierwszą zagraniczną inwestycją światowego lidera w zakresie produkcji materiałów do uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych. W uroczystości wzięli udział zarówno członkowie rodziny Schatt, jak i przed- stawiciele międzynarodowych oddzia- łów firmy zlokalizowanych w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Rosji, Chi- nach, Brazylii, Turcji i Stanach Zjedno- czonych. Nie zabrakło emocji, wzruszeń i wspomnień z historii firmy Schattde- cor założonej w 1985 roku przez Walte- ra Schatta. W Radzie Nadzorczej spółki są dziś m.in . córki Ursuli i Waltera Schatt: Anja Schatt-Steiner i Sonja Schatt- -Fritsch. Jest to jeden z gwarantów kon- tynuacji dotychczasowej polityki rozwo- jowej Grupy. Podczas spotkania w Thansau, Walter Schatt wrócił na chwilę do bawarskich korzeni, do wartości rodzinnego domu i farmy, na której wychował się jako naj- młodszy z 6 rodzeństwa. Atmosferę wy- stąpienia podkreśliła muzyka lokalnej orkiestry dętej. O rodzinie, drodze zawo- dowej i życiowej filozofii, mieliśmy oka- zję porozmawiać z Walterem Schattem Walter Schatt, założyciel grupy Schattdecor, dobrze zna wartość uczciwej i intensywnej pracy oraz dobrych relacji z ludźmi. Szacunek do nich stał się podstawą firmowej filozofii i wewnętrznym kompasem firmy, która ma mocną pozycję na rynku i cieszy się sukcesem międzynarodowym. Pracuj Tekst: Diana Nachiło i ufaj

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=