Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2020

14 raport • koniunktura w branży biznes.meble.pl | grudzień 2020 P olska, jak zresztą większość państw wprowadziła szereg ob- ostrzeń i rozpoczęła proces wy- gaszania gospodarki w celu powstrzyma- nia szerzącej się epidemii. W przypadku naszego kraju tzw. „lockdown” przypadł na marzec, kwiecień oraz maj i spowodo- wał spadek wartości produkcji sprzeda- nej mebli odpowiednio o 15%, 50% i 20% w porównaniu do tych samych miesięcy roku poprzedniego. Na przełomie kwietnia i maja uznano, że krzywa zakażeń w Europie spłaszczyła się na tyle, że można powoli zacząć uwal- niać gospodarkę, a co za tym idzie handel z wcześniej nałożonego jarzma. Dynami- ka, z jaką branża meblarska zaczęła odra- biać straty, w kolejnych miesiącach mogła zaskoczyć nawet największych optymi- stów. Już maj przyniósł znaczne zmniej- szenie strat, ale następne miesiące to absolutny festiwal rekordów. Zwyczajo- wo słabsze dla meblarzy miesiące letnie, tj. czerwiec, lipiec i sierpień, przyniosły wzrosty produkcji sprzedanej w porówna- niu do analogicznego okresu 2019 r. kolej- no o 18%, 23% i 6%. Najlepszy okazał się jednak wieńczący trzeci kwartał wrzesień, który zamknął się wzrostem na poziomie 14%. Tym samym produkcja sprzedana we wrześniu br. wyniosła 4,67 mld zł, co we- dług oficjalnych danych GUS jest najlep- szym miesięcznym wynikiem w historii polskiej branży meblarskiej. Nieco gory- czy może dodać fakt, że tak wysoki po- ziom produkcji sprzedanej postanowi- li wykorzystać producenci komponentów meblarskich, podnosząc ceny m. in. płyt i pianek. Łącznie okres I-III kwartał 2020 r. branża zakończyła z wynikiem produk- cji sprzedanej mebli na poziomie 33,38 mld zł i chociaż jest to o 3% mniej niż przed rokiem, to jednak biorąc pod uwa- gę perturbacje spowodowane przez glo- balną pandemię COVID-19, należy uznać ten rezultat za co najmniej bardzo dobry. Taki wynik stał się jednocześnie dobrym prognostykiem na ostatni kwartał. W ca- łym 2020 r. B+R Studio przewidywało, że wzrost może sięgnąć nawet 2,5% w sto- sunku do roku poprzedniego, co przełoży- łoby się na kwotę 47,8 mld zł. Produkcja mebli Przeprowadzając analizę produkcji sprzedanej mebli przyjrzano się przed- siębiorstwom podzielonym ze względu na wielkość firm, a mianowicie: firmy duże, średnie i małe. W I i II kwartale 2020 r. łączna wartość produkcji sprzedanej dla firm dużych i średnich wyniosła 16,53 mld zł i jest to o 12% mniej niż w analogicz- nym okresie roku poprzedniego. W przy- padku firm małych wynik był równy 4,08 mld zł, co przełożyło się na 6% spadku w porównaniu do I półrocza 2019 r. Na podstawie danych o wolumenie produkcji zaobserwowano spadek we wszystkich czterech grupach monitoro- wanych przez GUS. Od stycznia do wrze- śnia 2020 r. najniższym spadkiem (93,8% produkcji w porównaniu do analogicz- nego okresu roku ubiegłego) charakte- ryzowały się meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i sa- lonach z wolumenem produkcji na po- ziomie 21,886 mln sztuk. Kolejną gru- pą są meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania, których wyproduko- wano 1,782 mln sztuk, co stanowi 84,7% zeszłorocznej produkcji tego rodzaju me- bli. Najsłabiej wypadły meble drewniane z rodzaju stosowanych w kuchni i meble drewniane z rodzaju stosowanych w sy- pialni. Dynamika dla tych grup wynio- sła odpowiednio 82,1% oraz 74,8% stanu z roku poprzedniego. To był ciężki rok, również dla producentów mebli – dynamiczny i pełen zwrotów akcji jak w wysokobudżetowym hollywoodzkim filmie. Po stosunkowo spokojnym początku roku nastąpiło potężne uderzenie, po którym jeszcze nie wszyscy się podnieśliśmy. Świat stanął w obliczu pandemii COVID-19 i cały dotychczasowy porządek został wywrócony do góry nogami. Branża meblarska Tekst: Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk Wartość produkcji sprzedanej ze względu na rozmiar firm Produkcja sprzedana I-II kwartał 2020 r. I-II kwartał 2019 r. 2019 r. = 100 (mln zł) (mln zł) Firmy duże, średnie i małe 20.608,5 23.076,8 89,3 Firmy duże i średnie 16.529,5 18.742,9 88,2 Firmy małe 4.079,0 4.333,9 94,1 Źródło: GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Wolumen produkcji wybranych grup mebli Wyroby IX 2020 r. IX 2019 r. I-IX 2020 r. I-XI 2019 r. (tys. szt.) = 100 (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania 246 100,8 1.782 84,7 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni 394 85,3 3.050 82,1 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 641 93,7 4.563 74,8 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 3.214 111,2 21.886 93,8 Źródło: GUS. kończy 2020 rok z tarczą

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=