Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2020

r e k l a m a koniunktura w branży • raport Zatrudnienie w branży meblarskiej Panująca pandemia COVID-19 nega- tywnie wpłynęła na przeciętne zatrudnie- nie w branży meblarskiej. Według GUS w I- -III kwartale 2020 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 155 tys. pracowników, natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku wy- nosiło 162 tys. Przedstawione w tabeli „Przeciętne za- trudnienie w branży meblarskiej” stano- wi średnią roczną z miesięcy od stycznia do września, nie uwzględnia ponadto wła- ścicieli i współwłaścicieli, jak również pra- cujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza gra- nicami Polski. Wskaźnik przeciętnego za- trudnienia w branży meblarskiej obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnoza- trudnionych. Z analizy danych odnośnie przeciętne- go wynagrodzenia w branży meblarskiej w okresie I-III kwartał br. można zauwa- żyć wzrost o 3,5% w porównaniu do analo- gicznego okresu roku poprzedniego. Śred- nie płace wzrosły i to pomimo panującego kryzysu spowodowanego pandemią CO- VID-19 oraz spadku liczby zatrudnionych w branży.Wokresie od stycznia do września 2020 r. przeciętne wynagrodzenie było rów- ne 4.066,30 zł, natomiast w analogicznym okresie 2019 r. było to 3.928,10 zł, co może sugerować, że redukowane były niżej opła- cane stanowiska. Koniunktura w przemyśle meblarskim Wszystkie wskaźniki koniunktury są ob- liczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Nie są uwzględniane od- powiedzi neutralne. W związku z panującą pandemią CO- VID-19 menedżerowie w okresie od stycz- nia do czerwca 2020 r. oceniali znacznie gorzej, a w miesiącach marzec, kwiecień i maj bardzo źle sytuację bieżącą dotyczą- cą portfela zamówień, bieżącej produkcji, ogólnej sytuacji i zapasów w porównaniu do analogicznych miesięcy poprzednie- go roku. Począwszy od lipca br. i w związ- ku z osłabieniem pandemii, opinie uległy znacznej poprawie i ten trend utrzymywał się do października. W pierwszej połowie 2020 r. wzrastało grono menedżerów wskazujących na nad- miar zapasów wmagazynach w porównaniu do 2019 r. Sytuacja ta zmieniła się dopiero wraz z końcem„lockdownu”, kiedy to uwol- niono gospodarkę i zniesiono większość obostrzeń. Poziom zapasów oceniono jako najwyższy we wrześniu (7,5), który zwycza- jowo jest miesiącem rozpoczynającym hos- sę dla branży meblarskiej. Rok 2020 pokazał jaka potężna siła drzemie w polskim przemyśle meblarskim, któremu pomimo iście apokaliptycznych prognoz z początku pandemii udało się nie tylko po prostu przetrwać, ale także odrobić większość strat.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=