Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2020

28 branża • analiza biznes.meble.pl | grudzień 2020 W  zamieszczonym na str. 30- -31 zestawieniu największych producentów arkuszy forniro- wych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce pierwsze miejsce zajmuje Swiss Krono z przychodami netto w wysoko- ści ok. 2,19 mld zł (spadek w porównaniu z 2018 r. o 1,14%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (ponad 287 mln zł). Drugie miejsce przypadło firmie Kronospan Polska z przychodami ok. 2,04 mld zł, natomiast na trzeciej pozycji zna- lazł się Kronospan Mielec (przychody bli- sko 1,2 mld zł). Powyższe dane obejmują okres od 1 października 2018 r. do 30 wrze- śnia 2019 r. Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwo- tą 11,72 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 9,82 mld zł, co oznacza wzrost o 19,34%). Środki trwałe wynosiły łącznie 8,2 mld zł, aktywa obroto- we–3,93mld zł, zapasy–1,56mld zł, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 878,56 Najwięksi w Polsce producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z) to Swiss Krono, Kronospan Polska i Kronospan Mielec, które jako jedyne w gronie 50 największych producentów zanotowały przychody powyżej 1 mld zł (dane za 2019 r.). Czas rekordów dla producentów płyt Odnośniki do tabeli ze str. 30-31: (1)Dane za okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. (2)Dane za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (3)Dane za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Opr. Marek Hryniewicki Co oznaczają poszczególne wskaźniki? ROA (return on assets) , czyli stopa zwrotu z aktywów, informuje o tym, jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, tj. jakie zyski przynosi każda złotówka zainwestowanego przez firmę kapitału w spółce, bez względu na to, czy została pożyczona, czy też nie. Wskaźnik ROA wyraża się następującym wzorem: Kolejny wskaźnik – ROS – to marża zysku netto (wskaźnik rentowności sprzedaży). Obliczamy go dzieląc ostateczny zysk firmy przez przychody ze sprzedaży, co przedstawia następujący wzór: Wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży z roku na rok oznacza, że każda złotówka przychodu wypracowywanego przez firmę przynosi coraz wyższy zysk. Kolejny wskaźnik to ROE (return on equity) , czyli wskaźnik rentowność kapitału własnego, gdzie kapitał własny to różnica między aktywami ogółem a zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi. ROE wyraża się następującym wzorem: Wskaźnik ogólnego zadłużenia , kolejny z uwzględnionych w zestawieniu, to relacja zobowiązań przedsiębiorstwa, czyli kapitałów obcych, do posiadanego przez spółkę majątku. Pokazuje, jak duży udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe jest zadłużenie firmy i co za tym idzie wyższe odsetki od długu. Wyraża go następujący wzór: Ostatni wskaźnik, to wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio), pokazujący możliwości firmy do spłacania bieżących zobowiązań. Otrzymujemy go dzieląc aktualną wartość aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe, co wyraża następujący wzór: zysk netto ROA = x 100% aktywa ogółem zysk netto ROS = x 100% przychody ze sprzedaży zysk netto ROE = x 100% kapitał własny zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego zadłużenia = x 100% aktywa ogółem aktywa obrotowe Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = zobowiązania krótkoterminowe mln zł, aktywa razem – 14,6 mld zł, kapitał własny–7,79 mld zł, zysk netto–ponad 474 mln zł, zobowiązania długoterminowe – 3,1 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoter- minowe – 3,2 mld zł. W zestawieniu największych produ- centów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których za- deklarowany w KRS przedmiot działalno- ści obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arku- szy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zesta- wieniu decydowała wielkość ostatnich, do- stępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 13 listopada br. przychodów. Wyniki finansowe większości firm po- chodzą z 2019 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalenda- rzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozda- nia za 2019 r. w dniu 13 listopada nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2018. Zamieszczone przez nas dane finanso- we (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/ fundusz własny, zysk/strata netto, zobo- wiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawoz- dań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przy- chodów w stosunku rok do roku, wskaź- nik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik ren- towności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płyn- ności bieżącej) pochodzą z wyliczeń wła- snych redakcji. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=