Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

SABA przedstawia now¹ generacjê klejów CR-free, które odpowiadaj¹ wszelkim i najwy¿szym wymaganiom bran¿y produkcji materacy oraz mebli tapicerowanych. Ten ogromny wk³ad NASZYCHÒSPECJALIST˜WÒWÒROZW˜JÒNOWEJÒGENERACJIÒKLEJ˜WÒTOÒDOBRAÒODPOWIEDßÒNAÒPOTRZEBYÒ RYNKU Ò$LACZEGO Ò0ONIEWAêÒDZIĂKIÒTEMUÒMOêEMYÒPRZYCZYNIĀÒSIĂÒDOÒCIæGåOÜCIÒIÒPRZYSPIESZENIAÒ procesów produkcyjnych, a Pañstwo z Waszym obecnym systemem produkcyjnym mo¿ecie z åATWOÜCIæÒZASTOSOWAĀÒNASZEÒKLEJEÒ#2 FREE Ò.AZYWAMYÒTOÒ.%7Ò0/7%2 /CZYWIÜCIEÒPODCZASÒSPOTKANIAÒZÒRADOÜCIæÒOPOWIEMYÒWSZYSTKOÒOÒNASZYCHÒNOWYCHÒKLEJACHÒ dopasowanych do Pañstwa indywidualnego zastosowania. Zachêcamy do umówienia SIĂÒZEÒSPECJALISTæÒ3!"!ÒJAKÒNAJSZYBCIEJ Ò7IĂCEJÒINFORMACJIÒMOGæÒ0AĆSTWOÒZNALEßĀÒ równie¿ na stronie www.saba-adhesives.com/cr-free. SABA robi ró¿nicê. www.saba-adhesives.com Nowa generacja klejów do ³¹czenia pianek SABA CR-FREE a strong bond

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=