Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

raport X koniunktura wbbranĝy meblarskiej 14 BIZNES meble.pl [ luty 2019 U biegły rok był dla branży meblarskiej w Polsce rekordowy, o czym świadczyć mogą szacunki B+R Studio na temat wartości produkcji sprzedanej mebli. Z danych opublikowanych w raporcie „Polskie Meble Outlook 2018” wynika, że wartość produkcji sprzedanej mebli na koniec 2018 r. osiągnęła poziom po- nad 49 mld zł. Wprawdzie są to tylko szacunki, a oficjalnych danych z Głów- nego Urzędu Statystycznego jeszcze nie ma, ale już teraz można powiedzieć, że miniony rok był kolejnym z rzędu, w którym został pobity rekord wartości produkcji. Jako że niniejsze opracowanie dotyczy lat 2013-2018, warto w tym miejscu przy- pomnieć wartość produkcji sprzedanej mebli w 2013 r. Otóż wyniosła ona 30,5 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu 6 lat o 60,65%. Na te liczby złożyła się produk- cja wszystkich rodzajów firm, czyli du- żych, średnich, małych oraz mikro. PRODUKCJAMEBLI Ostatnie oficjalne dane GUS dostęp- ne w chwili przygotowywania tego opra- cowania dotyczyły września 2018 r. I tak skumulowana wartość produkcji sprze- danej branży meblarskie za okres pierw- szych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku wyniosła 32,7 mld zł (dane dotyczą firm dużych, średnich i małych, bez firm mikro). Dla porównania w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. ta wartość wynosiła 20,66 mld zł, co oznacza, że w ciągu 6 lat wzrost produkcji sprzeda- nej branży meblarskiej wyniósł 58,28%. Duże różnice miały miejsce w przypad- ku poszczególnych kwartałów. Pierwszy kwartał 2018 r., kiedy to wartość produk- cji sprzedanej branży meblarskiej wynio- sła 11,39 mld zł, był lepszy od pierwsze- go kwartału 2013 r. o 67,94%. Z kolei trzeci kwartał 2018 r. (10,63 mld zł) był oczywiście lepszy od trzeciego kwartału 2013 r., ale ten wzrost wyniósł już tylko 49,11%. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że wśród wszystkich gałęzi zalicza- nych do przemysłu, branża meblarska odnotowywała w ostatnich latach jedno z najwyższych temp wzrostu. Pierwszy kwartał 2018 r. oraz czwarty kwartał 2017 r. były w ciągu minionych 6 lat najlepsze dla branży meblarskiej pod względem wartości produkcji sprzedanej (odpowiednio: 11,39 mld zł oraz 11,23 mld zł). Warto w tym miejscu dodać, że poczynając od czwartego kwartału 2016 r. wartość produkcji sprzedanej niezmien- nie przekracza 10 mld zł (wyjątkiem był drugi kwartał 2017 r., kiedy ten wskaźnik wyniósł 9,69 mld zł). PRACOWNIKÓWPRZYBYWA, ALE PROBLEMY ROSNĄ Wyniki dotyczące produkcji mebli mają swoje odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w branży meblarskiej. W minionym roku produ- cenci w dalszym ciągu zgłaszali chęć za- trudniania nowych pracowników. Dane zwarte w publikacji GUS „Nakłady i wy- niki przemysłu” jednoznacznie wskazu- ją na wzrost liczby osób zatrudnionych w firmach meblarskich, bez względu na ich wielkość. Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. w grupie firm małych, średnich oraz dużych traktowanych ra- zem łączna liczba zatrudnionych wy- niosła 161,6 tys. osób. Dla porównania na koniec pierwszego kwartału 2013 r. w branży meblarskiej zatrudnienie wy- nosiło 124,2 tys. osób. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w ciągu 6 minio- nych lat wyniósł 30,11%. Niski poziom bezrobocia w Polsce, ale także i w in- nych krajach Unii Europejskiej powo- duje, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem wykwa- lifikowanych pracowników. Rekrutacja i motywowanie pracowników stają się coraz ważniejsze dla rozwoju firm. Zda- niem B+R Studio problem pozyskania nowych pracowników w najbliższych okresie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw bran- ży meblarskiej. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnio- nych w branży meblarskiej odnotowano także wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym półro- czu 2018 r. przeciętne miesięczne wy- nagrodzenie wyniosło 3.607,31 zł, na- tomiast w pierwszym półroczu 2013 r. – 2.717,37 zł, co oznacza wzrost o 32,75% Od dłuższego czasu wskaźnik informu- jący o wykorzystaniu mocy produkcyjnej przez przedsiębiorstwa z branży meblar- skiej utrzymuje się na stałym, wysokimpo- ziomie. Zdaniemmenedżerów, pod koniec Od 2013 r. publikujemy na łamach„BIZNES meble.pl” kwartalne raporty dotyczące koniunktury w branży meblarskiej, przygotowywane przez B+R Studio. W jubileuszowymwydaniu naszego miesięcznika przyszedł czas na podsumowanie tych 6 lat. SzeĂÊ lat wzrostów MEBLARSTWO W POLSCE 2013-2018 M a r e k H r y n i e w i c k i POD KONIEC TRZECIEGO KWARTA’U 2018bR., FIRMY DZIA’AJkCE WbBRAN¿Y WYKORZYSTYWA’Y WbPONAD 85,4% SWOJE MOCE PRODUKCYJNE. WbANALOGICZNYM OKRESIE 2013bR. WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH WYNOSI’O 78,2% IbBY’O NAJNI¿SZE WbCIkGU MINIONYCH 6 LAT (REKORDOWE OKAZA’O SI} CZWARTE PӒROCZE 2017bR. –b88,4%). 49 mld zï wyniesie według szacun- ków B+R Studio wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 r. (wzrost w porów- naniu do 2013 r. o 60,65%) f

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=