Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

chillout X sylwetka W edług Diany, fenomen branży meblarskiej polega na tym, że jest wielowymiarowa i przez to niezwykle ciekawa. Świadczą o tym różne ruchy biznesowe, w których widać mnóstwo życia – mówi. – W ciągu prawie dwóch dekad pracy w branży obserwowali- śmy i wzrosty gigantów, i ich bankructwa, jak również przekształcenia. To samo do- tyczy cyklu życia produktu, który też się zmienia i obserwowanie tego wydaje się bardzo ciekawe. W tych wszystkich zmia- nach niezwykle ważni są ludzie – zdarza się, że przez cały czas są w tych samych fir- mach, w których się poznaliśmy, a zdarza się, że w zupełnie innych miejscach. Diana jest osobą otwartą na wiedzę z różnych obszarów nauk humanistycz- nych. Podkreśla, że, tak jak dla większości humanistów, oprócz biznesu, produktów i ludzi, czyli tego, co tworzy rzeczywistość, bardzo atrakcyjny i pociągający jest świat ducha, czyli wszystko to, co niematerial- ne. Interesuje ją szczególnie to, skąd po- chodzimy i kim w wyniku tego jesteśmy. Jest to związane z pochodzeniem z uni- kalnej i niezwykle bogatej mniejszościowej tkanki etnicznej historycznego Podlasia i duchowości prawosławnej, które mnie ukształtowały i które uważam za bardzo ciekawe i cenne – wyjaśnia Diana i dodaje: Stąd we mnie otwartość i chęć wspierania inicjatyw związanych z mniejszościami narodowymi w Polsce, szczególnie z Podla- sia. Przekłada się to się na zainteresowanie nie tylko wymiarem duchowym, wiarą, kultywowaniem zwyczajów, obrzędów, ale też kulturą materialną, która w ostatnim czasie dobrze odnajduje się we współcze- sności i nie jest już spychana do skansenów. Coraz częściej widać chęć do sięgania po Diana Nachiïo podkreĂla, ĝe wykonywanie zawodu dziennikarza daje jej wolnoĂÊ iboznacza ciÈgïy gïód poznawania nowego. Na branĝÚ patrzy oczami humanistki. Lubi kontakt zbluděmi, abgdy chce odpoczÈÊ, to przenosi siÚ na ïono natury, np. na gïuchÈ podlaskÈ wieĂ. CIEKAWA ¥WIATA IbLUDZI A n n a S z y p u l s k a Fot. Miłka Malzahn.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=