Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

184 BIZNES meble.pl [ luty 2019 W pełni angażuje się w organi- zację takich wydarzeń, jak gala „Diament Meblarstwa”, czy spotkania z „KSIĘGĄ TRENDÓW”. Lubię organizować – mówi Kasia, ab- solwentka Wydziału Zarządzania Poli- techniki Białostockiej, dziś koordynator ds. marketingu i projektów specjalnych w naszym wydawnictwie. Zanim zaczę- łam pracować w branży, myślałam o za- rządzaniu hotelami i organizacji eventów. Przez moment rozważałam też pracę na uczelni. Myślę, że byłabym dobrym wykła- dowcą, który nie tylko przekazywałby stu- dentom teorię, ale też zachęcał ich do jak najczęstszej praktyki. Aby poznać realia prawdziwej pracy, sama bardzo wcześnie ją rozpoczęłam, bo jeszcze na studiach i już tak zostało . Od kiedy postawiła pierwsze kroki zawodowe w branży meblarskiej, spodobała się jej praca z klientami. Od kilkunastu lat doradza, jak najlepiej i naj- efektywniej zainwestować budżet w re- klamę w prasie branżowej. Jak coś robię, to staram się to robić dobrze i dokładnie – zaznacza. Bardzo cenię współpracę dłu- gofalową, kiedy podpisujemy z klientami umowy roczne i jest perspektywa dłuższej i przemyślanej pracy. Bardzo też lubię tar- gi. Szczególnie miłe są spotkania na na- szym stoisku i rozmowy z zaprzyjaźniony- mi osobami. Po prostu lubię ludzi . Cieszy się opinią osoby niezwykle pracowitej. Zawsze taka byłam, od dzie- ciństwa – wspomina. Najpierw odrabia- łam pracę domową, później wychodziłam na podwórko. Był w tym element wycho- wania rodziców, ale też sama lubiłammieć świadomość, że coś umiem i mogę się tym z kimś podzielić – mówi Kasia. Jest lubia- na i ceniona za otwartość, ciepło i empa- tię. Wrażliwość, prawdziwe zrozumienie innych, odczuwa się w „anielskim” stylu pracy Kasi i kontaktach z klientami, któ- rzy od lat cenią ją za serdeczność. Trud- ne sytuacje stara się rozwiązywać bar- dziej przez rozmowę, uśmiech i szukanie kompromisu niż konfrontację. Klientów traktuje po przyjacielsku. Razem z mężem uczą swoje dzieci, żeby były przede wszystkim dobrymi ludźmi. Często mówię im, że z trudno- ściami można sobie poradzić, jeśli się tylko tego chce. Staram się też pomagać naszym dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości. Nas tego nie uczono, trzeba było się raczej dopasować niż wyróżniać. Podkreślam, że są piękni, mądrzy i dadzą sobie radę. Przede wszystkim staram się dawać im dużo miłości i zwyczajnej bli- skości – mówi Kasia. Chociaż codzien- ność w budowaniu rodziny bywa wy- Pracowita, odpowiedzialna ibskrupulatna. JednoczeĂnie, zawsze miïa ibuĂmiechniÚta. Kasia Romanowska jest przekonana obmocy ĝyczliwoĂci ibchÚtnie stosuje jÈ, nie tylko wbpracy. HANDEL ANIELSKI D i a n a N a c h i ł o

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=