Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

felieton X GÈsiorowska obğnansach N ikt nie staje się lide- rem branży z dnia na dzień. Żaden miesięcznik, ma- gazyn, strona in- ternetowa nie staje się liderem opinii od razu. I, patrząc na to, ile przez te wszystkie lata zostało za- mkniętych projektów medialnych, które wydawały się „zbyt duże, by upaść”, za którymi stały potężne pieniądze, śmiało możemy też stwierdzić, że nikomu po- zycja głosu jakiegoś środowiska nie jest dana raz na zawsze. Redakcja „BIZNES meble.pl” doskonale o tym wie, przez co nie spoczywa na laurach. Znam wiele firm, które uśpił ich własny sukces. Sko- ro było tak dobrze, to po co było cokol- wiek zmieniać. Na szczęście „BIZNES meble.pl ” podchodzi do tematu inaczej – skoro jest tak dobrze, to zawsze może być jeszcze lepiej. I chwała im za to. Dzisiaj świętujemy 100. numer mie- sięcznika. Wspomniałam, we wstępie, że „dzisiaj” to także pamięć o „wczoraj”. Tyl- ko dziennikarze tego miesięcznika wie- dzą, ile nocy nie przespali, zastanawiając się, co jeszcze można zrobić, co ulepszyć. Tylko dziennikarze wiedzą, jak bezlito- sny potrafi być kalendarz, a nawet zegar, który odlicza czas do zamknięcia kolej- nego wydania. Tylko oni, my możemy się tylko domyślać. A jednak z każdym numerem, z każdym nowym wydaniem, zyskują bezcenne doświadczenie. Zresztą – zyskują je nie tylko ze względu na swo- ją pracę, ale też podczas licznych spotkań z właścicielami firm, kolejnymi targami czy konferencjami branżowymi. „BIZNES meble.pl ” to nie tylko dzien- nikarze, choć to przez ich słowa ocenia- my wartość danego medium. A przecież, gdyby nie dział marketingu i reklamy, to cena tego miesięcznika była by horren- dalna, gdyby nie graficy i informatycy, mielibyśmy do dyspozycji gazetę w stylu „Trybuny Ludu”, gdyby nie księgowość, to… sami sobie Państwo dopiszecie od- powiednie zakończenie. Im też należą się podziękowania. Spotykając się właścicielami firm związanych z meblarstwem, na biurkach większości z nich zawsze leży najnowszy numer „BIZNES meble.pl ”. Wielu uwa- ża, że sukces osiąga się wtedy, gdy córka trafi na okładkę magazynu „Twój Styl”, syn na okładkę „Przeglądu Sportowego”, kochanka znajdzie się „Playboyu”, a żona w programie TV „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. Prezesi i właściciele firm meblarskich mają inną miarę – trafić na okładkę „BIZNES meble.pl ”, a ich firma zostanie wyróżniania „Diamentem Me- blarstwa”. I nie jest to cel aż tak bardzo nierealny. Jest on w zasięgu ręki, bo prze- cież miesięcznik jest dla nas i o nas. Na- wet nie trzeba rozpatrywać tego w katego- riach cudu, ale celu, do którego się dąży. Wielu było takich, którzy obiecywali nam świetlaną przyszłość. Jak śpiewał ze- spół Raz Dwa Trzy Jutromożemy być szczę- śliwi . Tylko jakoś to „dzisiaj” mocno się przedłuża albo „Jutro nie nadejdzie nigdy”. W przypadku „BIZNES meble.pl ” nadej- dzie kolejne wydanie, a potem i kolejne, i następne. Jestem tego pewna, bo dzięki moim rozmowom z redaktorami, wiem, że wybierając się w podróż do lepszego jutra, pakują bagaż swoich doświadczeń, swojej wiedzy. I nie idą tam sami – idziemy z nimi także my. Wiele badań stwierdza, że prasa dru- kowana przeżywa kryzysy, a ludzie wolą pozyskiwać kanały z szybszych źródeł. Jednak „BIZNES meble.pl ” jest zaprzecze- niem tych analiz, a to z prostego powodu – jest miesięcznikiem, który stawia na ja- kość swoich artykułów, porusza tematy, które interesują jego grupę docelową. I nie są to tylko tematy łatwe, lekkie i przyjem- ne, nie są to też opinie, z którymi wszyscy się identyfikują. I tak ma być, bo przecież, jak śpiewały Elektryczne Gitary Wszyscy zgadzają się ze sobą, a nadal będzie tak jak jest . A zarówno nam, przedsiębiorcom, jak i redakcji zależy na tym, by było lepiej. Dziękując za zaszczyt, jakim jest moż- liwość publikowania felietonów w tym czasopiśmie, chciałabym przede wszyst- kim podziękować za to, że głos bran- ży meblarskiej jest słyszalny i ceniony, właśnie dzięki „BIZNES meble.pl ”. Głos jednej firmy, jednego przedsiębiorcy jest niczym głos wołającego na pustyni, ale dziennikarze tego miesięcznika potrafią wysłać na tą pustynię swojego dziennika- rza, który go wysłucha, a potem – niczym megafon, przekaże nam wszystkim to, co ma do powiedzenia. Wasze zdrowie, Redakcjo, Współpra- cownicy, Partnerzy „BIZNES meble.pl ”! Robicie kawał świetnej roboty! Nasze zdro- wie, Przedsiębiorcy, Pracownicy, Czytelni- cy! Branża meblarska zasługiwała na taki miesięcznik i go otrzymała! d Dzisiaj – to ciekawa konstrukcja czasowa, w której pamiętamy o wczoraj, ale planujemy już jutro. Dodajmy jeszcze – lepsze jutro, bo przecież bagaż przeszłych doświadczeń, kształtuje nasze myślenie. Nie inaczej jest z„BIZNES meble.pl” . Z bogatÈ przeszïoĂciÈ Wb¥WIETLANk PRZYSZ’O¥m ANNA GĄSIOROWSKA Autorka jest właścicielką firmy Negocjator Anna Gąsiorowska oraz treneremwindykacyjnym. 8 BIZNES meble.pl [ luty 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=