Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2019

branĝa X analiza 94 BIZNES meble.pl [ luty 2019 L iderem naszego zesta- wienia jest firma IKEA Industry Poland, której przychody w ciągu 8 lat wzrosły o ponad 1,22 mld zł, tj. o 36,14%. Kolejne miejsca w rankingu zajmują: Fabryki Mebli Forte (wzrost o 725,69 mln zł, tj. o 167,05%), Correct (wzrost o 712,64 mln zł, tj. o 112,03%), Com40 (wzrost o 688,65 mln zł, tj. o 110,17%) oraz Grupa G3 (wzrost o 452,66 mln zł, tj. o 292,5%). Łączna wartość przycho- dów 200 największych firm w ciągu lat 2010-2017 uległa niemalże podwojeniu – w 2010 r. wynosiła ponad 13,65 mld zł, a w 2017 r. sięgała 26,77 mld zł, co daje wzrost na poziomie 96,04% Publikowane przez nas dane o wy- sokości przychodów pochodzą ze spra- wozdań finansowych składanych przez firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były przez naszą redakcję weryfi- kowane. „Złota 200” prezentuje dane finansowe firm, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje następujące działy: • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych „Złota 200 – zestawienie największych producentówmebli w Polsce” towarzyszy nam od 8 lat – pierwszy dodatek do miesięcznika„BIZNES meble.pl” zawierający wyniki finansowe firm – producentówmebli ukazał się pod koniec 2011 r. Na kolejnych stronach bieżącego wydania naszej gazety publikujemy listę 200 firm, które w ciągu tych 8 lat odnotowały największe wzrosty przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Zestawienie powstało we współpracy„BIZNES meble.pl” z firmą Info Veriti Polska. PODWOJONE PRZYCHODY WbCIkGU 8 LAT Opr. Marek Hryniewicki • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych • 31.03.Z Produkcja materaców • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli Podobnie jak danych finansowych, także deklarowanego przez firmy pro- filu produkcji nie weryfikowaliśmy. W zestawieniu mogą zatem pojawiać się podmioty, które wprawdzie jako przed- miot działalności mają wpisaną do KRS produkcję mebli, ale tej produkcji nie podjęły. Z drugiej strony w firmach pro- dukujących meble przychody nie zawsze dotyczą tylko mebli. Punktem wyjścia do wyliczeń były dla nas przychody firm z roku 2010 oraz 2017. O ile jednak tej pierwszej daty trzymaliśmy się konsekwentnie (co oznaczało, że w firmy, których przycho- dów za 2010 r. nie mieliśmy były przez nas pomijane w zestawieniu), o tyle jed- nak jeśli chodzi o tę drugą datę, to w ze- stawieniu uwzględniliśmy także firmy, których sprawozdania za 2017 r. w mo- mencie zamknięcia ostatniego dodatku „Złota 200” (15 listopada 2018 r.) nie były jeszcze dostępne w wersji elektro- nicznej. W ich przypadku do wyliczeń braliśmy dane o wysokości przychodów za rok poprzedni, czyli 2016 lub za inny, ostatni dostępny okres. O ostatecznej kolejności firm w ze- stawieniu decydowała wielkość wzro- stu przychodów. W zestawieniu nie uwzględniliśmy jednoosobowych dzia- łalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, gdyż te podmioty nie są zo- bowiązane do składania sprawozdań fi- nansowych w KRS. W przypadku zmian nazw firm za- chowaliśmy nazwy aktualne. d (1) DANE ZA OKRES OD 1 WRZE¥NIA 2016bR. DO 31 SIERPNIA 2017 R. (2) DANE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016bR. DO 31 GRUDNIA 2016 R. (3) DANE ZA OKRES OD 1 CZERWCA 2016bR. DO 31 MAJA 2017 R. (4) DANE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2016bR. DO 31 MARCA 2017 R. (5) DANE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2017bR. DO 31 MARCA 2018 R. (6) DANE ZA OKRES OD 1 MAJA 2016bR. DO 30 KWIETNIA 2017 R. (7) DANE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2016bR. DO 30 CZERWCA 2017 R. (8) DANE ZA OKRES OD 1 MARCA 2017bR. DO 28 LUTEGO 2018 R. (9) DANE ZA OKRES OD 1 MAJA 2017bR. DO 30 KWIETNIA 2018 R.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=