Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2020

34 branża • analiza biznes meble.pl | luty 2020 W edług badania Unilever jed- na trzecia konsumentów wy- biera marki na podstawie ich wpływu społecznego i środowiskowego. Zmiana klimatu, której jesteśmy świad- kiem związana jest przede wszystkim z przemysłową działalnością człowieka. Temperatura powierzchni ziemi wzrosła o 25% w zaledwie 3 lata – wynika z da- nych udostępnionych przez University of Arizona. Co więcej, w raporcie „Global Warming of 1,5ºC” czytamy, że globalne ocieplenie spowodowało wzrost średnich temperatur o około 1,0°C w porównaniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej Nasza planeta złapała więc dość sporą zadyszkę. Niestety, to my jesteśmy temu winni. Doprowadziliśmy do tego, że na naszych oczach maleje powierzchnia po- krywy lodowej, podnosi się poziom mórz i oceanów, bezpowrotnie giną kolejne ga- tunki zwierząt, a to dopiero początek. Branża meblarska w obliczu wyzwań śro- dowiskowych powinna inicjować zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy muszą zacząć ze sobą współpracować, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania, a nie tylko „udawać”, że są eko. Przyszedł czas działań, a nie słów. Według „CSR w prak- tyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” ponad połowa responden- tów przykłada wagę do tego, w jaki sposób produkty, które kupują oddziałują na spo- łeczeństwo i ekologię. Coraz więcej firm zaczyna łączyć by- cie eko z bardziej efektywnym prowadze- niem biznesu, który dodatkowo pozytyw- nie wpływa na naszą planetę. To cieszy, ale nadal jest wiele do zrobienia. Ekologiczne abecadło W związku z tym, że żyjemy na kre- dyt, pod który zastawiliśmy naszą Ziemię, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta po- winniśmy również zmienić swoje nawyki i wywierać naciski na działania proekolo- giczne. Zapobieganie zmianom klimatycz- nym to obowiązek nas wszystkich. A jeśli chodzi o branżę meblarską, powinniśmy zacząć działać i uświadamiać wszystkich, że można zaprojektować przyciągające wzrok meble, które nie szkodzą środowisku i produkowane są w miejscach o zrówno- ważonym rozwoju. Szczególną uwagę po- winniśmy także zwracać na opakowanie, bowiem z wielu analiz wynika, że 25% za- wartości opakowań to powietrze. Nadmier- ne pakowanie i zbędne wypełniacze kładą się cieniem na każdym aspekcie działalno- ści firmy, od kosztów wysyłki poprzez śro- dowisko naturalne po satysfakcję klientów. 122 mln ton dwutlenku węgla rocznie ge- neruje transport pustej przestrzeni. Jej wy- eliminowanie może pomóc każdej firmie, która wysyła towary do klientów, uzyskać znaczne oszczędności i przewagę nad kon- kurencją, przy jednoczesnym zmniejsze- niu wpływu na środowisko. Redukcja odpa- dów powoduje wzrost wydajności i obniża koszty. Ponowne wykorzystanie materia- łów przedłuża ich życie, pomagając zużyć mniej cennych zasobów planety. Powyższe działania są abecadłem w kierunku poprawy stanu środowiska. Z pewnością można zastanawiać się co można jeszcze uczynić dla ratowania pla- nety? Jakie programy wdrożyć dla osią- gnięcia celów środowiskowych? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu. EMAS jako wsparcie ekoinnowacji Otóż w programie działań na rzecz środowiska określono poprawę współpra- Bycie eko to trend, który zaczyna dominować w wielu krajach. Powoli staje się sposobem na życie oraz na prowadzenie biznesu – ideą, której nie da się zlekceważyć. Pracownicy i klienci w coraz większym stopniu zmieniają swoje podejście do zakupów i przedsiębiorstw. Coraz częściej zaczynają się domagać proekologicznych rozwiązań, które zmniejszają wpływ oddziaływania produktów na środowisko i klimat. System ekozarządzania i audytu EMAS Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej. Optymalne rozwiązania dla biznesu i środowiska

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=