Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2018

10 maja 2 010 r. Modern Industri al &Trading In- vestme nt Co. Ltd (Mi- tico) z Syrii zgłosiła do ochrony wUE swój znak sł owno-graficzny „Master”. Znak był używa ny poza UE na butelkach z etykietami na wiązujących do tych należących do Coca- Coli. Do tego zgłoszenia s przeciw wniosła spółka The Coca-Cola C ompany z USA. Podniosła, że zgłoszony znak koliduje z jej znakami zarejestr owanymi m.in. dla napojów bezalkoholo wych. Chodzi- ło o ryzyko wprowadze nia odbiorców w błąd, ale również o niekorzystne skutki związane z renomą znaków The Coca- -Cola Company. Pierwotnie sprzeciw The Coca-Cola Company został oddalony. Sprawa prze- szła przez instancję odwoławczą, sąd, po- nownie wróciła do instancji odwoławczej. Ostatni wyrok Sądu z 7 grudnia 2017 r. w sprawie T-61/16 dotyczy decyzji, która ponownie oddaliła odwołanie The Coca- -Cola Company od decyzji, na mocy której oddalono jej sprzeciw. Wyrok jest korzyst- ny dla The Coca-Cola Company – Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Na gruncie prawa unijnego znaki zare- jestrowane (czy zgłoszone) mogą stanowić podstawę podważenia używania i rejestra- cji innego znaku na podstawie kolizji mię- dzy nimi. W uproszczeniu można wyróż- nić trzy sytuacje, kiedy mówimy o kolizji: • znaki są identyczne i przeznaczone dla identycznych towarów lub usług, • znaki są co najmniej podobne, towary lub usługi są co najmniej podobne i wy- stępuje prawdopodobieństwo wprowa- dzenia odbiorców w błąd, • znaki są co najmniej podobne, pierwszy znak cieszy się renomą na swoim teryto- rium, a używanie znaku drugiego wiąże się z nienależną korzyścią z racji odróż- niającego charakteru lub renomy pierw- szego znaku towarowego lub szkodliwo- ścią dla tego charakteru lub renomy. Znaki renomowane są więc kategorią, której ustawodawca przyznał wyjątkową ochronę. Na gruncie prawa unijnego za znaki renomowane uznaje się te o wyso- kim stopniu znajomości. Wychodzi się z założenia, że jeśli odbiorca widzi znak podobny do renomowanego, przeznaczo- ny dla jakichkolwiek towarów, może dojść do jego skojarzenia z tym znakiem reno- mowanym. Jeśli to skojarzenie powoduje, że zostaje wyzyskana renoma czy zdolność odróżniająca znaku renomowanego albo dochodzi do zaszkodzenia takiej renomie lub zdolności, mamy do czynienia z koli- zją. Jak widać, znaki renomowane są chro- nione poza zakresem towarów i usług, dla których zostały zgłoszone. W teorii możli- we jest np. uznanie, że dochodzi do naru- szenia znaku renomowanego przeznaczo- nego dla odzieży w sytuacji posługiwania się nim dla mebli. Między innymi na kategorię znaków renomowanych powołała się The Coca- -Cola Company w swoim sprzeciwie wo- bec zgłoszenia znaku Master i tej kategorii dotyczy ostatni wyrok w sprawie. Patrząc na same znaki Modern Indu- strial & Trading Investment Co. Ltd i The Coca-Cola Company na pierwszy rzut oka widać tylko posłużenie się podobną czcionką i wykorzystanie kształtu litery C ze słowa Coca-Cola w literze M słowa Ma- ster. Bardziej uderzające powiązanie widać patrząc na przykład użycia znakówMaster na butelkach. Organy orzekające w omawianej spra- wie pierwotnie nie dopatrzyły się kolizji między znakami. U znały m.in ., że po- dane przykłady u żywania znaku poza Unią nie mają zn aczenia dla sprawy. Przy pierwszej we ryfikacji decyzji, Sąd stwierdził, że znak i są podobne. Mimo to organ ponownie orzekł na niekorzyść The Coca-Cola Com pany. Obecnie przed Są dem pojawiła się kwestia sporna doty- cz ąca tego, czy po dany przykład użycia zn aku Master Cola poza UE może dawać po wód do stwierdz enia, że zachodzi ry- zyko pasożytowania na renomie znaków The Coca-Cola Co mpany. Sąd uznał, że możliwe jest uwz ględnienie dowodów dotyczących handlo wego wykorzystywa- nia zgłoszonego zn aku towarowego Ma- ster (w połączeniu z określeniem „cola”) w Syrii i na Bliski m Wschodzie, takich jak wyciągi z witryny internetowej www. mastercola.com , która jest redagowana głównie w języku arabskim, w celu wyka- zania prawdopodobieństwa, że używanie wspomnianego znaku w Unii będzie po- wodowało tam czerpanie nienależnej ko- rzyści z renomy czterech wcześniejszych unijnych znaków towarowych Coca Cola. Sąd wskazał, że wobec braku konkret- nych informacji co do zamierzeń handlo- wychModern Industrial & Trading Invest- ment Co. Ltd w Unii, należy stwierdzić, że przedstawione wyciągi z witryny interne- towej odnoszące się do faktycznego wyko- rzystania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią pozwalają na stwierdzenie pri- ma facie, że w przyszłości zaistnieje praw- dopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści w Unii, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne. Wyrok daje obraz tego, jak dalekomoże sięgać ochrona znaku renomowanego i jak różne okoliczności należy uwzględniać w jej kontekście. d Znaki renomowane IWONA JAKUBIAK VEL WOJTCZAK Autorka jest rzecznikiem patentowym, prawnikiem, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. W grudniu 2017 r. Sąd (instytucja Unii Europejskiej) wydał wyrok w toczącej się od wielu lat sprawie dotyczącej zgłoszenia do ochrony znaku towarowego Master, w stosunku do którego sprzeciw na podstawie swoich znaków towarowych złożyła spółka The Coca- -Cola Company. Ten wyrok dobrze obrazuje, jak daleko może sięgać och rona znaku renomowanego i jak różne okolicznośc i należy uwzględniać w jej kontekście. branĝa X prawo 44 BIZNES meble.pl [ marzec 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=