Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2019

107 ADVERTORIAL • DESIGN BIZNES MEBLE.PL | MARZEC 2019 Warsaw Home • 05-830 Nadarzyn, Wolica 114D • Al. Katowicka 62 • tel. +48 780 058 077 info@warsawhome.eu • www.warsawhome.eu T rzy dotychczasowe edycje „War- saw Home” dowiodõy, Ģe równieĢ wbnaszej cz×ĉci Europy moĢna or- ganizowaÉ imprezy przyciÇgajÇce zarów- no najwi×ksze ĉwiatowe gwiazdy designu, przedstawicieli najlepszych mi×dzynaro- dowych ˋrm, polskich producentów oraz kreatywnych poczÇtkujÇcych wbbranĢy. Targi zyskaõy na znaczeniu ibpopularno- ĉci, kreujÇc niepowtarzalne miejsce dla biz- nesu. Wb2018br. na 120 tys. m² powierzchni wystawienniczej ofert× zaprezentowaõo 623 wystawców. Wydarzenie branĢowe staõo si× coraz popularniejsze wĉród zagranicznych goĉci poszukujÇcych nowych szans kon- traktacji. Konsekwentnie budowanÇ pozy- cj× „Warsaw Home” doceniajÇ projektanci wn×trz, architekci, wõaĉciciele ˋrm, sklepów oraz klienci indywidualni. Organizatorzy wydarzenia, na czele zb pomysõodawczyniÇ ib CEO targów, KasiÇ Ptak, odpowiadajÇ na wzrastajÇce zaintere- sowanie imprezÇ. Wbtym roku spodziewajÇ si× juĢ okoõo 1 tys. wystawców, dla których przygotowano 150 tys. m² powierzchni wy- stawienniczej. SprzedaĢ miejsc wystawien- niczych na tegorocznÇ edycj× trwa, ich licz- ba jest coraz mniejsza. „JESTEM” –̖HASkO PRZEWODNIE TEGOROCZNYCH TARGÓW Targi to nie tylko doskonaõa platforma biznesowa dla mi×dzynarodowych kon- traktacji, ale takĢe miejsce, które õÇczy lu- dzi. Motto tegorocznej edycji wydobywa ib podkreĉla ten fakt. „Jestem” to zapro- szenie do czynnego uczestnictwa, podj×- cia dialogu, podzielenia si× wõasnÇ wizjÇ postrzegania designu. Kim jestem jako pro- jektant? Kim jestem jako producent? –b to tylko niektóre zbpyta÷, jakie mogÇ paĉÉ ze sceny Design Forum, przestrzeni spotka- nia zbdesignerami ibarchitektami, otwarte- go dla publicznoĉci. Wbzeszõym roku moĢ- na byõo wysõuchaÉ takich osobistoĉci, jak Stefano Giovannoni, Nika Zupanc, Tom Dixon czy Giulio Cappellini. Nazwiska tegorocznych goĉci wciÇĢ pozostajÇ niespodziankÇ, jest jednak pewne, Ģe juĢ niedõugo moĢemy oczeki- waÉ informacji na temat ĉwiatowej sõawy ekspertów ib wizjonerów designu majÇ- cych pojawiÉ si× na targach. KaĢda kolej- na edycja przynosi nowe inspiracje, ale ˋlary wydarzenia –bprofesjonalizm, inno- wacyjnoĉÉ oraz wysoka jakoĉÉ –bpozosta- jÇ bez zmian. q „WarsawHome”: kolejne rekordy MiÚdzynarodowe Targi Wyposaĝenia WnÚtrz „Warsaw Home” to impreza obniepodwaĝalnej randze wbEuropie ¥rodkowo-Wschodniej. Pomysï poïÈczenia przestrzeni biznesowej zbkreatywnym obszarem spotkania pasjonatów designu sprawiï, ĝe wydarzenie przyciÈga coraz wiÚkszÈ liczbÚ odbiorców. IV edycja targów „Warsaw Home” oraz wydarzenia towarzyszÈce odbÚdÈ siÚ 3-6 paědziernika 2019br. wbPtak Warsaw Expo.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=