Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2020

62 branża • analiza biznes meble.pl | marzec 2020 W edług BŚ, znaczące osłabienie tempa wzrostu produktywno- ści oraz wzrost zadłużenia są szczególnie widoczne wśród gospodarek wschodzących i rozwijających się.W rapor- cie dodano, że głównymi wyzwaniami dla nich są wzmocnienie fundamentów ma- kroekonomicznych, usprawnienie polityki podatkowej i poprawa klimatu dla biznesu, dążenie do integracji handlu, odbudowa wzrostu produktywności przy zapewnieniu ochrony najuboższych oraz inwestycje. Jak zatem na tym tle wypada Polska? Polska jest nadal interesująca dla bez- pośrednich inwestorów zagranicznych. Czy trend wzrostowy będzie trwał? Prawdopo- dobnie tak. Jednak dziś polskiej gospodarce nie wystarczą inwestycje. Potrzebne są co- raz bardziej intensywne, kompleksowe po- wiązania z gospodarką światową. W latach 90. ubiegłego wieku bezpo- średnie inwestycje zagraniczne były jednym z najważniejszych czynników wpływających na tworzenie i rozwój gospodarki rynko- wej w Polsce. Miały znaczenie nie tylko fi- nansowe, ale również edukacyjne. Pracując w zagranicznych firmach, polscy pracowni- cy i menedżerowie uczyli się zasad zarzą- dzania i funkcjonowania na wolnym rynku. Inwestorzy zagraniczni pomagali również łączyć polską gospodarkę z rynkami mię- dzynarodowymi, ułatwiali wymianę han- dlową. Inwestycje zagraniczne dawały do- stęp do najnowszych technologii, a także tworzyły miejsca pracy. Z niewielkimi prze- rwami, od początku lat 90. inwestycje zagra- niczne w Polsce rosną. Mniejszywpływwzrostu inwestycji Według danych NBP, do końca 2018 r. podmioty zagraniczne zainwestowały w Polsce 859 mld zł. Jest to konsekwencja coraz większych powiązań międzynarodo- wych polskiej gospodarki. I choć inwesty- cje najprawdopodobniej będą rosły dalej, ich wpływ na całość gospodarki nie będzie już tak duży jak kiedyś. Dzieje się tak z kil- ku powodów. Po pierwsze, już od wielu lat polskie fir- my zaczęły inwestować za granicą. Ekspor- tują w ten sposób kapitał i miejsca pracy, jednocześnie osłabiając efekty inwestycji napływających do Polski. Po drugie, znacze- nia nabierają inne formy współpracy z za- granicą, przede wszystkim rośnie wymia- na handlowa. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej ułatwiony jest transport towarów, nie ma żadnych procedur cel- nych. Obsługa rynku innego państwa stała się znacznie prostsza, a inwestycje bezpo- średnie stają się ostatecznością. Po trzecie i być może najważniejsze, po rekordowym roku 2014, inwestycje bezpośrednie spada- ją w skali globalnej. Po części jest to efekt protekcjonizmu i tak zwanych wojen han- dlowych, których na świecie w tej chwili jest kilka. Jednak są też inne powody. Światowa gospodarka modernizuje się zgodnie z zało- żeniami koncepcji Przemysłu 4.0. Oznacza to między innymi, że instalacje przemysłowe będą automatyzowane na nie- spotykaną dotąd skalę. W efekcie spadnie znaczenie nisko wykwalifikowanej kadry, a także udział kosztów zatrudnienia w cało- ści kosztów produkcji. Niekorzystne dla dynamizacji bezpo- średnich inwestycji zagranicznych są też zmiany struktury produktowej w handlu międzynarodowym. Coraz większego zna- czenia nabierają produkty, które noszą zna- miona produktów ekologicznych, nie wy- magają budowy energochłonnych zakładów produkcyjnych, działają w ramach ekoro- zwoju. Nie mamy jeszcze danych za rok 2019, ale prawdopodobnie wartość bezpo- średnich inwestycji zagranicznych w Pol- sce cały czas rośnie. Nawet gdy nieco spad- nie, to nie ma się czymmartwić. Dla biznesu w tej chwili najważniejsze jest, aby rozwijały się powiązania Polski z gospodarką świato- wą. To da przedsiębiorcom nowe możliwo- ści rozwoju. Eksport razy czternaście Patrząc na dane GUS, rzeczywiście tak się dzieje. Wartość eksportu towarów Ekonomiści Banku Światowego oceniają, że tempo wzrostu światowej gospodarki jest stosunkowo niskie. Ich zdaniem głównymi czynnikami ryzyka dla światowej gospodarki są: konflikty w handlu międzynarodowym, zawirowania na rynkach finansowych, niechęć do ryzyka oraz liczne napięcia geopolityczne. Jak pokonać kryzys i wygrać Tekst: Przemysław Karlik Autor jest prezesem Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej. Branża meblarska w obliczu spowolnienia gospodarczego

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=