Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2018

r e k l a m a WZROST JEST NATURALNY Pfleiderer Group, będąc firmą międzynarodową, ma szersze spektrum. W porównaniu do niemieckiego rynku pracy, na którym również działamy, koszty pracy w Pol- sce są niższe – oznajmia Tom K. Schäbinger, prezes Pfle- iderer Group. – Założeniem naszej Grupy jest zwiększanie zatrudnienia o wykwalifikowanych specjalistów. Chcąc być atrakcyjnym pracodawcą kładziemy duży nacisk również na świadczenia pozapłacowe, takie jak podnoszenie kwalifikacji i ciągły rozwój zawodowy naszych pracowników. Każdy pra- cownik w naszej Grupie realizuje indywidualny plan rozwoju dostosowany do jego roli i potrzeb. Takie podejście wiąże się z kosztami – szkolenia, kursy, programy rozwojowe. Jednakże koszty pozapłacowe w ostatecznym rozrachunku są inwesty- cją, zarówno w odniesieniu do obecnych pracowników jak i przyszłych. Ich wzrost jest „naturalny”, szczególnie w kraju stale się rozwijającym, gdzie widocznie poprawia się sytuacja gospodarcza, a jakość życia mieszkańców wzrasta. Pfleiderer Group obserwuje rynek i zmiany na nim zachodzące, dlatego też jesteśmy gotowi na wyzwania, jakie wiążą się z zatrud- nianiem nowych pracowników oraz kosztami z tym związa- nymi, również pozapłacowymi. W opinii Toma K. Schäbingera, sytuacja na polskim ryn- ku pracy może stanowić wyzwanie, również dla przedsię- biorców z branży meblarskiej, a więc i dla Pfleiderer Group. Realizując strategiczne plany, które zakładają zwiększanie mocy produkcyjnych stawiamy na zatrudnianie specjalistów oraz zwiększenie ich efektywności dzięki oferowanemu przez Pfleiderer Group rozwojowi zawodowemu – wyjaśnia Tom K. Schäbinger. – Istotnym elementem naszej strategii rozwo- ju jest właśnie kapitał ludzki. Jesteśmy tego świadomi, dla- tego dążąc do realizacji wyznaczonych celów, a tym samym zwiększając liczbę pracowników przy niewielkim bezrobociu, rosnących kosztach pracy i rosnącej konkurencji chcemy być atrakcyjnym pracodawcą oferującym konkurencyjne warun- ki zatrudnienia. Tom K. Schäbinger jest zdania, że Polska będąc w dobrej sytuacji gospodarczej jest atrakcyjnym miejscem dla firm, co powoduje wzrost konkurencji wśród pracodawców. Z drugiej strony wyraźnie zmniejszające się bezrobocie powoduje ograni- czoną dostępność potencjalnych pracowników i należy zauwa- żyć, że istotnym zagrożeniem pojawiającym się przy spadku bezrobocia jest sytuacja, kiedy może zabraknąć nowych pra- cowników na rynku – konkluduje Tom K. Schäbinger. d Marita Ambrozik, HR Mana- ger Impress Decor Polska: RosnÈce koszty pracy nie sÈ równoznaczne ze wzrostem przychodów, stÈd teĝ jednym zbwyzwañ stojÈcych przed przedsiÚbiorcami zbbranĝy meblarskiej ibich dostawca- mi, jest wdroĝenie takich rozwiÈzañ ibinnowacji, które pozwolÈ na zwiÚkszenie wydajnoĂci ibelastyczno- Ăci produkcji. Szybkie reagowanie na potrzeby klientów oraz dostoso- wanie siÚ do wymagañ rynkowych jest jednym zbwa- runków utrzymania przewagi konkurencyjnej polskich ğrm zbbranĝy meblarskiej. HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22 tel. +48 32 229 02 59 (60 ), fax +48 32 228 30 53 biuro@hubertus-meble.pl , biuro@hubertusmeble.pl www.hubertus-meble.eu ATRAKCYJNA CENA 5(1>@ǎ:A( 1(26NJDŽ 29Ô;20, ;,9405@ 9,(30A(*10 7è@;@ 0 -965;@ 4,)36>, V a^PLJRZaVULQ VKWVYUVNjJP UH aHY`ZV^HUPH P KaPHéHUPL WYVTPLUPV^HUPH <= =:,}.6=21$ 2'32512¥m 1$:&+’$1,$1,( 7’86=&=™: , :<%’<6=&=(1,( 12:2¥m 7(5$= )5217< +8%(5786 0$-k 35$.7<&=1,( 1,(:,'2&=1k 632,1} ./(-2:k '=,}., =$67262:$1,8 ,112:$&-, $,5 )25&( 6<67(0 2%5=(¿( /$6(52:( :02'8/( 2./(,12:$1,$

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=