Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2020

26 branża • analiza biznes meble.pl | kwiecień 2020 W edług danych z publikacji GUS z czerwca 2019 r. pro- dukcja sprzedana mebli w 2018 r. wyniosła 49,6 mld zł dla pełnej zbiorowości firm meblarskich, co ozna- czało wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego roku. Było to dużym za- skoczeniem dla analityków. Następnie dane zostały zaktualizowane przez GUS w grudniu 2019 r. i szacowaną wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 r. ob- niżono do 47,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do 2017 r. Analizując dane dotyczące wolumenu wartości produkcji, w styczniu 2020 r. za- obserwowano wysoką dynamikę dla gru- py mebli drewnianych w rodzaju stoso- wanych w pokojach stołowych i salonach. Wzrost wyniósł aż o 21,4% w porównaniu do stycznia 2019 r. oraz o 36,8% w porów- naniu do grudnia 2019 r. Wartość wolume- nu produkcji w styczniu 2020 r. wynosi- ła 3.307 tys. sztuk. W omawianym okresie dwie spośród czterech grup mebli monito- rowanych przez GUS charakteryzowały się ujemną dynamiką w porównaniu do ana- logicznego okresu 2019 r.: meble do sie- dzenia przekształcane w miejsca do spania (92,6) i meble drewniane w rodzaju stoso- wanych w kuchni (84,2). Podsumowując cały 2019 r. widać, że wo- lumen mebli drewnianych w rodzaju stoso- wanych w kuchni w porównaniu do 2018 r. wzrósł o ponad 10% i wynosił 4.556 tys. sztuk. Zaobserwowano również wzrost wo- lumenu mebli drewnianych w rodzaju sto- sowanych w pokojach stołowych i salonach o 4,2% w porównaniu do poprzedniego roku. Pozostałe dwie grupy w omawianym roku wykazywały się dynamiką ujemną. Zatrudnienie W ostatnich latach wciąż utrzymuje się pogląd o potrzebie zatrudnienia pracow- ników w branży meblarskiej, jednak śred- nie zatrudnienie w trzech pierwszych kwar- tałach 2019 r. istotnie się nie zwiększyło. W tym czasie wynosiło ono 162,4 tys. pra- W Polsce w styczniu 2020 r. wartość produkcji sprzedanej w branży meblarskiej liczona metodą podmiotową (według firm, bez firm mikro) wynosiła około 4,1 mld zł. Świadczy to o 1% wzroście tej wartości w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Natomiast w całym 2019 r. wartość produkcji wyniosła 46,6 mld zł bez firm mikro. Oznacza to wzrost produkcji o 4,8% w porównaniu do 2018 r., gdy wartość wynosiła 44,2 mld zł. Rok 2020wyzwaniem dla meblarzy Autorzy: Tomasz Wiktorski, Renata Szewczyk Wartość produkcji sprzedanej mebli styczeń-grudzień 2019 r. styczeń-grudzień 2018 r. styczeń-grudzień 2018 r. styczeń 2020 r. styczeń 2019 r. styczeń 2019 (mln zł) (mln zł) = 100 (mln zł) (mln zł) = 100 Produkcja sprzedana 46.558,7 44.422,5 104,8 4.080,0 4.045,0 100,9 Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Wolumen produkcji wybranych grup mebli Wyroby styczeń 2020 r. styczeń 2019 r. grudzień 2019 r. styczeń-grudzień 2019 r. styczeń-grudzień 2018 r. styczeń-grudzień 2018 r. (tys. szt.) = 100 = 100 (tys. szt.) (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania 230 92,6 105,3 2.821 3.791 74,4 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni 370 84,2 81,9 5.026 4.566 110,1 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 557 101,8 113,6 6.651 6.759 98,4 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 3.307 121,4 136,8 31,422 30.170 104,2 Źródło: dane GUS. Przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej styczeń 2020 r. styczeń 2019 r. styczeń 2019 r. styczeń-grudzień 2019 r. styczeń-grudzień 2018 r. styczeń-grudzień 2018 (w zł) (w zł) = 100 (w zł) (w zł) = 100 Wynagrodzenie brutto 4,148,50 3.891,72 106,6 3.961,46 3.706,91 106,9 Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=