Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

r e k l a m a f koniunktura wbbranĝy X raport w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy pamiętać, że branża meblarska to jedna z branż o najniższym przeciętnym wynagrodzeniu. Ze względu na niewystarczającą liczbę pracowników na rynku, walka o pracownika odbywa się na płaszczyźnie finansowej. KONIUNKTURAWPRZEMYŚLE MEBLARSKIM Przy omawianiu wyników dotyczą- cych wartości produkcji nie sposób nie napisać o koniunkturze w tym zakre- sie. Na początku należy wspomnieć, że wszystkie wskaźniki koniunktury oblicza- ne są jako saldo odpowiedzi negatywnych i pozytywnych, które udzielane są przez menedżerów firm. Odpowiedzi neutral- nych nie uwzględnia się. Przyglądając się odpowiedziom za I kwartał 2018 r., należy stwierdzić, że bieżące oceny wskaźnika koniunktury wypadły nico gorzej w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2017 r. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji w marcu br. wyniosły odpowiednio +10 i +9,7, natomiast w marcu poprzedniego roku oceny te równe były +10,4 i +11. O 2 pkt proc. niższe oceny w marcu bieżące- go roku dotyczyły wskaźnika zobowiązań firm meblarskich w porównaniu do ana- logicznego okresu roku poprzedniego. Od początku rokuwzrosło gronomenedżerów wskazujących na zwiększający się stan za- pasów wmagazynach. Także nieco gorsze informacje niosą ze sobą przewidywania dotyczące więk- szości wskaźników koniunktury w prze- myśle meblarskim. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na wskaźnik mają czynniki sezonowe. Na zakończenie marca 2018 r. nieco gorzej oceniono przewidywania w zakresie portfela zamówień. Wspo- mniany wskaźnik w marcu br. oceniono na +10,5 wobec +13,9 w analogicznym okresie 2017 r. W przypadku wskaźnika przewidywanej produkcji mamy do czy- nienia z nieznacznym wzrostem. W mar- cu br. wskaźnik został oceniony na +12,8, gdzie w analogicznym okresie roku ubie- głego wskaźnik przyjmował wartość o 0,6 pkt niższą. Pomimo wymienionych kilku niżej ocenionych wskaźników koniunk- tury, branża meblarska potwierdza chęć dalszego zatrudniania nowych pracow- ników. W marcu br. wartość wskaźnika równa była +6,3. Wskaźnik dotyczący cen pod koniec I kwartału 2018 r. otrzymał ocenę +6,1, co oznacza, że od początku roku coraz większe grono menedżerów zgłasza chęć zmniejszenia cen produktów oraz towarów. W dalszym ciągu mamy do czynie- nia z wysokim poziomem wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębior- stwach branży meblarskiej. Menedżero- wie pod koniec I kwartału 2018 r. ocenili, że przedsiębiorstwa wykorzystują w po- WOLUMEN PRODUKCJI WYBRANYCH GRUP MEBLI Wyroby II 2018br. II 2017br. I-II 2018br. I-II 2017br. (tys. szt.) = 100 (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia obkonstrukcji gïównie drewnianej 1.530 100 3.146,0 101,6 w tym: Meble do siedzenia przeksztaïcane wbmiejsce do spania 283 98 595,0 101,0 Meble drewniane, wbrodzaju stosowanych wbkuchni 330 94 723 107,3 Meble drewniane wbrodzaju stosowanych wbsypialni 547 124,3 1125 134,1 Meble drewniane wbrodzaju stosowanych wbpokojach stoïowych ibsalonach 3.033 131,2 6.194 132,6 ½ródïo: dane GUS.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=