Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

branĝa X przyszïoĂÊ targów wbPolsce 34 BIZNES meble.pl [ maj 2018 O statnie lata to czas przetasowań na ryn- ku targów i wyda- rzeń skierowanych do branży meblar- skiej i sektora wy- posażenia wnętrz. Organizatorzy „Mebli Polska” odnotowują rekordowe wyniki, ale też nie przestają dokonywać zmian np. w układzie tematycznym ekspozycji. W targowym kalendarium pojawiło się nowe wydarzenia – „Warsaw Home”, które z każdą edycją rośnie w siłę. W paździer- niku w Warszawie odbędzie się, już nie „Furnishow”, a „Mood Concept”. Za kilka tygodni – w nowym terminie, nie w paź- dzierniku, a wmaju – rozpocznie się „Łódź Design Festival”. Ten rok jest też wyjątko- wy, bo „Arena Design” świętowała 10-le- cie, a Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie obchodzą 25-lecie. ZMIANY CZY STATUS QUO? O planowanych zmianach w perspek- tywie kolejnych edycji, ale też o tych, które zaszły podczas minionych edycji targów, mówiąichorganizatorzy.Jakzauważa,Józef Szyszka, dyrektor targów „Meble Polska”, umocniły one swoją pozycję największych międzynarodowych kontraktacji meblo- wych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z roku na rok ekspozycja staje się coraz bardziej urozmaicona – stwierdza Józef Szyszka. – Obok mebli wykonanych z płyty, na stoiskach można było zobaczyć w tym roku wiele ciekawych kolekcji z litego drew- na i inne meble klasy premium. Na skutek sugestii zwiedzających uporządkowaliśmy tematycznie prezentacje oferty wystawców w pawilonach, dzieląc ekspozycję wyraźnie na prezentację mebli tapicerowanych oraz mebli skrzyniowych. W przyszłości zamie- rzamy skupić się na działaniach, które z jed- nej strony przyczynią się do jeszcze lepszego dopasowania profilu oferty na stoiskach do oczekiwań zwiedzających, a z drugiej stro- ny pod względem struktury zwiedzających umocnią globalny charakter poznańskich kontraktacji meblowych. Małgorzata Czubak, dyrektor „Areny Design”, przypomina, że „Arena Design” w tym roku obchodziła 10-lecie istnie- Jak zmieniają się targi i wydarzenia skierowane do branży meblarskiej i sektora wyposażenia wnętrz? Co o tych zmianach sądzą wystawcy? Czy z punktu widzenia organizatorów statystyki mają znaczenie? Czym chcą się wyróżniać poszczególne wydarzenia? Pytań o przyszłość targów w Polsce nigdy nie za wiele. Biznesowe tête-à-tête A n n a S z y p u l s k a Józef Szyszka, dyrektor targów „Meble Polska”: Targi „Meble Polska” to jedyne wbPolsce miÚdzynarodo- we kontraktacje meblowe, których termin majÈ zapisany wbkalendarzu kupcy meblowi na caïym Ăwiecie. Dla nich wydarzenie to stanowi najwiÚkszÈ ibnajbardziej komplek- sowÈ prezentacjÚ oferty polskiej branĝy meblarskiej. Dla wystawców to jedyne targi odwiedzane przez handlowców zbprawie 60 krajów. Ze swojej strony, jak do tej pory, zamie- rzamy inwestowaÊ wbdziaïania promujÈce ich proeksporto- wy ibkontraktacyjny charakter. Piotr ’yĝeñ, dyrektor projektu MTM wbOstródzie: Targi Ostródzkie wzorowane byïy na niemieckich targach M.O.W. ibtej Ăcieĝki chcemy siÚ trzymaÊ. Zaleĝy nam na ĂciĂle wyselekcjonowanym, biznesowym odwiedzajÈcym, który przyjedzie do naszych wystawców, aby podpisaÊ lukratywny kontrakt. Wyróĝniamy siÚ takĝe wysokÈ jakoĂciÈ obsïugi odwiedzajÈcych, na przykïad jako jedyni na polskim rynku zapewniamy od lat naszym odwiedzajÈcym darmowe, najwyĝszej jakoĂci obiady. Stawiamy na jakoĂÊ odwiedza- jÈcego, abnasi wystawcy sÈ zadowoleni zbtego, ĝe dotrze do nich kaĝdy klient. ChcielibyĂmy, aby nasze targi zasilili licznie producenci mebli zbterenu póïnocnej Polski ibaby tak, jak targi „Meble Polska” wbduĝym zakresie zasilajÈ producenci zb„KÚpna”, nasze wydarzenie staïo siÚ pierwszym wyborem dla producentów zbtej czÚĂci kraju. Widzimy takĝe, ĝe duĝym problemem polskich sklepów ibsalonów jest brak odpowiedniej oferty dla nich. Chcemy zaprosiÊ na targi jak najwiÚkszÈ liczbÚ producentów, którzy chcÈ produkowaÊ dla polskich odbiorców ibmajÈ dla nich odpowiedniÈ ofertÚ –bto nasz cel na 2018 rok. Maïgorzata Czubak, dyrektor „Areny Design”: Wbprzypadku „Areny Design” zawsze podkreĂlaliĂmy jej biznesowy charakter. PrezentowaliĂmy Ăwiatowej sïawy pro- jektantów, którzy chcieli dzieliÊ siÚ swoim doĂwiadczeniem, abtakĝe marki, które swój sukces zawdziÚczajÈ wspóïpracy zbprojektantami. PodejmowaliĂmy tematy zwiÈzane zbde- signem ergonomicznym ibodpowiedzialnym spoïecznie, nowymi materiaïami ibnowoczesnymi technologiami, roli projektanta ibproducenta wbprocesie projektowym, abtakĝe obroli boděców zmysïowych jako ěródïa motywacji ze- wnÚtrznej wbprojektowaniu. Od pierwszej edycji wydarzenia komunikowaliĂmy je jako miejsce, platformÚ sïuĝÈcÈ spotkaniu dwóch Ărodowisk: producentów ibprojektantów wzornictwa przemysïowego. To zawsze byïo naszym wyróĝnikiem ibtÚ strategiÚ chcemy kontynuowaÊ. Natalia Tarachowicz, dyrektor targów „Home Decor”: „Home Decor” wyróĝnia przede wszystkim ich biznesowy charakter. Nasze targi odwiedza rosnÈca miÚdzynarodowa grupa handlowców ibarchitektów zainteresowanych nowo- Ăciami zbzakresu wyposaĝenia wnÚtrz. SkrzÚtnie wykorzystuje- my takĝe atut, jakim jest obecnoĂÊ krajowych ibzagranicznych kupców meblowych uczestniczÈcych wbodbywajÈcych siÚ równoczeĂnie targach „Meble Polska”. „Home Decor” to dla nich okazja do zaopatrzenia salonów wbdodatki ibakcesoria wnÚtrzarskie. ZbPERSPEKTYWY ORGANIZATORÓW:

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=