Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

51 advertorial targowy • branża ICA Polska Sp. z o.o. | 97-300 Piotrków Trybunalski | ul. Gliniana 10 | tel. 44 645 30 80 fax 44 645 30 65 | e-mail: info@icapolska.pl | www.icapolska.pl | www.facebook.com/icapolska tramatowe i całkowicie antyrefleksyjne, miękkie w dotyku i charakteryzujące się niezwykłą odpornością. Zalety produktów ICA Group docenia- ją też klienci. Na przykład, wodorozcień- czalne lakiery do drewna charakteryzuje szereg zalet ekologicznych, ale i niezwy- kle pozytywnych parametrów użytko- wych. Lakiery BIO charakteryzuje duża twardość, odporność chemiczna i odpor- ność na światło, szybkie schnięcie, więk- sza odporność na żółknięcie, dobra ob- róbka przemysłowa. Osoby wrażliwe na kwestie środowiskowe szczególnie doce- niają zalety nagrodzonych na poprzedniej edycji „Interzum” lakierów z linii „Iridea Bio”. Wytwarzane są one z surowców od- nawialnych powstających w innowacyj- nych procesach rafinacji „odpadowych” substancji roślinnych, nieprzedstawiają- cych wartości jako żywność dla ludzi. Do- datkowo, pozytywną informacją z punk- tu widzenia środowiskowego jest to, że cykl produkcyjny lakierów pozwala znacz- nie zredukować emisję CO 2 do atmosfery. Na wyobraźnię i ekologiczną wrażliwość oddziaływał kalkulator zlokalizowany w centrum targowej ekspozycji. Pozwa- lał on obliczyć ile emisji CO 2 oszczędzamy środowisku stosując lakiery ICA Group. Najlepszą rekomendacją produktów BIO jest fakt, że są one bezpieczne dla dzieci. Nieprzypadkowo, w centrum targo- wej ekspozycji znalazły się również eko- logiczne meble dla dzieci Cocò&Design, produkowane zgodnie z teorią Montes- sori. Ambicją producenta jest wykorzy- stywanie wyłącznie naturalnych materia- łów, które nie mają wpływu na środowisko i zapewniają dzieciom zdrowe otoczenie. Ciekawostką może być fakt, że do produk- cji mebli Cocò&Design wykorzystywana jest sklejka z zastosowaniem nowego, cał- kowicie nietoksycznego systemu klejenia na bazie soi, a także wodorozcieńczalne lakiery bio od ICA Group w delikatnych, relaksujących kolorach pastelowych. Jak zaznaczył Emenuele Gelosa, wiedza o firmowych innowacjach promowana jest wewszystkich krajach partnerskich ICAGro- up. Obecnie do najważniejszych rynków za- liczane są Chiny, Stany Zjednoczone, Hisz- pania, Włochy i Polska. Od końca czerwca br. właściwości innowacyjnych produktów można bliżej poznać w laboratorium aplika- cyjnym i showroomie w Piotrkowie Trybu- nalskim. Strefa laboratorium aplikacyjnego wyposażona jest w profesjonalny park ma- szynowy i przeznaczona jest do wykonywa- nia prób lakierniczych. Gwarantuje lepszy dostęp do technologii, wiedzy i badań. q biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=