Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

52 branża • advertorial targowy I mos jest wszędzie tam, gdzie ma moż- liwość zaprezentowania swoich sys- temów profesjonalnym odbiorcom. W maju br. sprzyjały temu dwie okolicz- ności. Pierwszą były targi ,,Interzum”, na których Imos tradycyjnie już był obecny ze swoim stoiskiem w przestrzeni bulwaru. Jednak to, na co wszyscy w tym roku cze- kali, miało nastąpić później – 27-31 maja, podczas targów „Ligna”, w Hanowerze. Firma zaprezentowała tam nie tylko dzia- łający systemEcosystem iX Interio, ale po- kazała również aktualne osiągnięcia w la- boratorium iX. Dostarczyła także gościom niezwykłych doznań za sprawą odbywa- jącego się co 30 minut iXperience Show, dzięki któremu każdy użytkownik mógł przenieść się do wirtualnego świata. Wir- tualnym wycieczkom towarzyszył cyfrowy asystent – RobiX. Zaprezentowany na targach ECOsys- tem iX Interio – to system, który redukuje wszelkie procesy komunikacyjne i transak- cyjne pomiędzy poszczególnymi jednost- kami biznesowymi i sprawia, że modele współpracy stają się prostsze, bez wzglę- du na lokalizację. iX Interio ewoluował od autonomicznych aplikacji, do zintegrowa- nych rozwiązań, które spełniają najwyższe standardy cyfryzacji, przekraczając zarów- no bariery technologiczne, jak i granice po- łożenia firmy. Zasadę działania iX Interio przedstawiali w Hanowerze menadżerowie firmy Imos. iX Interio opiera się na pakiecie aplikacji i baz danych, które łączą różnorodne społeczności użytkowników zaangażowanych w projektowanie, produkcję oraz sprzedaż mebli, tak samo lokalnie, jak i poza granicami firmy – wyjaśnia Krzysztof Rykowski, dyrek- tor Imos Polska. W zależności od zastosowa- nia i potrzeb,dla grupy użytkowników,dostęp- ne są aplikacje desktopowe oraz takie, które opierają się na wymianie danych opartych na funkcjonalności dostępu poprzez chmurę. Pa- miętajmy, że nie wszystkie komponenty są konieczne i wymagane dla naszej firmy. Bez Imos rozszerza zakres cyfrowych funkcjonalności Od targów ,,Interzum” w Kolonii, po targi ,,Ligna” w Hanowerze – przedstawiciele firmy Imos spotykają się z klientami, a podczas rozmów z nimi informują o możliwościach ECOsystem iX Interio. Integracja dostawców, producentów i klientów końcowych stała się faktem. biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 względu na to, w jakim systemie pracujemy, warto wiedzieć, że głównym składnikiem i ele- mentem spajającym wszystkie funkcjonalno- ści, jest centralna baza danych produktów, która rozszerza interfejsy procesów i zapew- nia niezawodny przepływ informacji, w trybie ciągłym – dodaje Krzysztof Rykowski. Oprócz rozwijania funkcji lokalnych sys- temu Imos, programiści i developerzy spę- dzili ostatnie dwa lata, koncentrując się na konstruktywnym połączeniu różnych tech- nologii. Dzięki temu, internetowe rozwią- zania sprzedażowe komunikują się teraz bezpośrednio na poziomie danych z aplika- cjami projektowymi, opartymi na CAD i na odwrót. Klienci końcowi wraz z projektan- tami mogą wspólnie pracować nad reali- zowaniem projektów i na bieżąco, poprzez Internet, wymieniać uwagi i spostrzeżenia ich dotyczące. Takie rozwiązanie daje moż- liwość osiągnięcia wspólnych celów, rozwią- zań i kompromisów. Aplikacje korzystając z możliwości komunikacji internetowej, po-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=